Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ohjelmatekstitystä käytetään kaikissa ikäryhmissä – Traficom muistuttaa tekstitysten tärkeydestä niin nuoremmalle kuin iäkkäämmälle väestölle

Ohjelmatekstitystä käytetään kaikissa ikäryhmissä. Sen käyttö etenkin nuorempien keskuudessa on yleisempää. Eniten ohjelmatekstitystä käyttävät alle 25-vuotiaat naiset. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvitti ohjelmatekstitysten käyttöä ja käyttötarkoituksia syksyllä 2022 toteutetun viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen yhteydessä. Laajasti saatavilla olevalla ohjelmatekstityksellä edesautetaan etenkin erityisryhmien mahdollisuutta käyttää audiovisuaalisia palveluja, mutta palvelusta on hyötyä kaikille käyttäjille. Traficom on velvoittanut Sanoma Media Oy:tä korjaamaan tekstityspalvelun puutteet Ruutu-palvelussa.

Traficom selvitti viime vuonna ohjelmatekstitysten käyttöä ja käyttötarkoitusta eri ikäryhmissä. Tutkimuksen perusteella tekstitys koetaan tärkeäksi kaikissa ikäryhmissä. "Laadukas ohjelmatekstitys on tärkeä osa digitaalisten palvelujen esteettömyyttä", korostaa projektipäällikkö Tiina Aaltonen.

Kaikista tutkimukseen vastanneista noin neljännes kertoi käyttävänsä ohjelmatekstitystä ainakin joskus katsoessaan tv-ohjelmia tai videoita. Ohjelmatekstitys määriteltiin kysymyksen yhteydessä seuraavasti: "Ohjelmatekstityksellä tarkoitetaan niin sanottua kielen sisäistä tekstitystä, eli suomenkielisissä ohjelmissa suomenkielistä tekstitystä ja ruotsinkielisissä ohjelmissa ruotsinkielistä. Se siis ei tarkoita käännöstekstitystä."

Ohjelmatekstitystä käyttää eniten nuorempi sukupolvi

Huomionarvoista on se, että ohjelmatekstitysten käyttö on tutkimuksen perusteella yleisempää nuorempien henkilöiden keskuudessa. Eniten ohjelmatekstitystä kertovat käyttävänsä alle 25-vuotiaat, mutta käyttö on keskimääräistä yleisempää myös 25–34-vuotiaiden keskuudessa. 

Tarkempi taustaryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että ohjelmatekstitysten käyttö on yleisintä alle 25-vuotiaiden naisten keskuudessa, joista 40 % kertoi käyttävänsä tekstitystä ainakin joskus. Keskimääräistä yleisempää ohjelmatekstitysten käyttö on myös alle 25-vuotiaiden miesten (37 %) ja 25–24-vuotiaiden miesten (35 %) keskuudessa.

Tv-ohjelmien ja videoiden katsomisen yhteydessä käytettävien ohjelmatekstitysten käyttäjien määrä.
Kuvio 1: Tv-ohjelmien ja videoiden katsomisen yhteydessä käytettävien ohjelmatekstitysten käyttäjien määrä.

Ohjelmatekstityksen käytön yleisin syy on epäselvä puhe tai äänen laatu  

Yleisimpänä syynä ohjelmatekstitysten käytölle mainittiin se, että ohjelman puhe on epäselvää tai sitä on vaikea kuulla. Näin vastasi 36 % ohjelmatekstityksiä käyttävistä henkilöistä eikä vastauksissa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja iän tai sukupuolen mukaan tarkasteltuna.

Lähes yhtä usein (35 % vastauksista) mainittiin se, ettei voi pitää ääntä päällä, esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa tai jos ääni häiritsee muita perheenjäseniä tai muusta vastaavasta syystä. Tämän vastausvaihtoehdon osalta korostui ikäryhmä 35–44-vuotiaat ja heistä erityisesti naiset. Kaikista tämän ikäisistä vaihtoehdon valitsi 53 % ja naisista 64 % syyksi ohjelmatekstitysten käytölle.

Noin joka neljäs ohjelmatekstitysten käyttäjistä kertoi syyksi kielen opiskelun. Yleisintä tämä oli alle 25-vuotiaiden (40 %) ja erityisesti tämän ikäisten naisten (59 %) keskuudessa.

Kuulovamma tai iästä johtuva kuulon heikkeneminen mainittiin selvästi edellä mainittuja syitä harvemmin, mutta molemmat syyt korostuivat vanhimmassa ikäryhmässä.

Ohjelmatekstitysten käytön yleisimmät syyt graafina.
Kuvio 2. Ohjelmatekstitysten käytön yleisimmät syyt.

Vastaajista 11 % kertoi muun syyn ohjelmatekstitysten käytölle. Näistä vastaajista kaksi viidesosaa mainitsi, että ohjelmaa on helpompi seurata tai ymmärtää tekstityksen kanssa. Puolet näin vastanneista oli alle 35-vuotiaita.

Lähes yhtä usein muuksi syyksi mainittiin tottumus tai se, että tekstitys on jäänyt päälle tai se tulee automaattisesti. Tämä oli selvästi yleisempää 35 vuotta täyttäneiden keskuudessa.

Sanomalle huomautus Ruutu-palvelun puuttuvista ohjelmatekstityksistä

Yleisradion televisiokanavilla ja MTV3- ja Nelonen-kanavilla on lain mukaan oltava saatavilla ohjelmatekstitettyjä ohjelmia. Vuoden 2021 alusta alkaen ohjelmatekstitettyjä ohjelmia on oltava vastaavissa ohjelmistoissa myös tilausohjelmapalveluiden puolella YLE Areenassa, Katsomossa ja Ruudussa. Tilausohjelmapalveluissa ohjelmatekstitettyjen ohjelmien osuuden tulee olla 30 % ohjelmistoista.

Traficom keräsi keväällä 2022 ääni- ja tekstityspalveluvelvollisilta televisiotoiminnan harjoittajilta tiedot vuonna 2021 toteutuneista ääni-ja tekstityspalveluista. Sanoma Media Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella yhtiön Ruutu-tilausohjelmapalvelussa ei vuonna 2021 ollut lainkaan saatavilla ohjelmatekstitystä. Ohjelmatekstitystä on syksyllä 2022 saatu asteittain lisättyä osaan ohjelmista.

Traficom katsoi Sanoma Media Finland Oy:n rikkoneen sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädettyä tekstitysvelvoitetta ja huomautti yhtiötä asiasta 21.12.2022 antamallaan päätöksellä. Virasto velvoitti Sanoma Media Finland Oy:n liittämään tekstityspalvelun Nelosen ohjelmistoon myös Ruutu-tilausohjelmapalvelussa tammikuun 2023 loppuun mennessä. Yhtiötä on pyydetty raportoimaan helmikuun 2023 toteutuneista ohjelmatekstityksistä virastolle 9.3.2023 mennessä sekä toimittamaan samassa yhteydessä selvitys siitä, miten ja millä alustoilla palvelu on saatettu yleisön saataville tilausohjelmapalvelussa ja mihin toimenpiteisiin se on päätöksen johdosta muuten ryhtynyt.


Tutkimus toteutettiin valtakunnallisina puhelinhaastatteluina 15 vuotta täyttäneen väestön keskuudessa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 2 000 ja ne kiintiöitiin sukupuolen, iän ja asuinalueen osalta vastaamaan väestörakennetta.


Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2022 (Ulkoinen linkki) 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tiina Aaltonen, p. 029 539 0526, tiina.aaltonen@traficom.fi

Lakimies Eliisa Reenpää, p. 029 539 0418, eliisa.reenpaa@traficom.fi

Lisätty Päätös Ruutu-palvelun puuttuvista ohjelmatekstityksistä.