Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksiliikenteessä havaittiin puutteita Tampereella ja Jyväskylässä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Länsi-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita tietojen esittämisessä.

Perjantaina 18.11. Tampereella ja Jyväskylässä toteutetuissa valvontaiskuissa tarkastettiin yhteensä 132 taksia, joista 39:ssä oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana yhteensä 31 liikennevirhemaksua pääasiassa siitä, että luvanhaltijan nimi tai kuljettajan nimi ei ollut asiakkaan nähtävillä. Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui 13 taksista, josta seuraamuksena oli liikennevirhemaksu. 


Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:
•    Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 17
•    Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 10
•    Hintatietojen esittämisessä puutteita 7
•    Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 13    
•    Ajoneuvossa ei ole määräysten mukaista taksivalaisinta 3
•    Luvaton taksiliikenteen harjoittaminen 1
•    Toimi taksinkuljettajana ilman taksinkuljettajan voimassaolevaa ajolupaa 2

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta


Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yksi valvonnan muoto on yhteisvalvonta, jolloin yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.


Tampereella tarkastettiin 84 taksia, niissä havaittiin seuraamukseen johtaneita puutteita 22 kpl, eli noin joka neljännessä taksissa. Ajoneuvot olivat poikkeuksetta uudehkoja ja hyväkuntoisia, seuraamukset annettiinkin kuljettajan tai taksiyrittäjän asiakirjapuutteista ja lupa-asioiden lainvastaisesta hoitamisesta. Valvonnassa tavattiin yksi kokonaan luvaton taksi ja yksi ajoluvaton taksinkuljettaja. Päihtymysepäilyjä ei tavattu.


Jyväskylässä tarkastettiin 48 taksia. Valvonnan perusteella Jyväskylän vastuuhenkilö ylikonstaapeli Jarkko-Pekka Lahtinen toteaa, että Jyväskylässä nyt ensimmäistä kertaa toteutettu valvonta oli tarpeen, mutta sai poikkeuksellisen hyvää palautetta alueen taksinkuljettajilta, valvontaa on toivottu. Kuljettajilta saadussa palautteessa kuitenkin mainittiin, että seudun taksit eivät koe samoja lieveilmiöitä kuin eteläisimmän Suomen taksit ja ammattikunta haluaa pitää hyvän maineensa yllä. Poliisi puuttui samankaltaisiin lieviin puutteisiin kuin Tampereellakin, antaen 12 kpl rangaistusseuraamuksia, yksi ajoluvaton taksinkuljettajana tavattiin ratin takaa. Yhtään päihtymysepäilyä ei tavattu, ajoneuvokalusto oli erinomaista ja ajoneuvoissa ei todettu huomautettavaa tai rangaistavaa.   

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi


Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet. Eniten puutteita havaittiin tietojen esittämisessä.  Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.


Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.


− Lukuisista valvonnassa tarkastetuista takseista puuttuivat joko luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot tai kuljettajan nimitiedot tai kummatkin. Myös taksin hintojen esittämisessä havaittiin kehittämisen tarvetta. Toivomme taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän mainittujen tietojen esilläpitoon ja hintatietojen yhtenäiseen esittämistapaan enemmän huomiota, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.


Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. 


− Asiakirja voidaan esittää pyydettäessä tarkastusviranomaiselle paperilla tai sähköisesti, joten edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Ruotsalainen.

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

−  Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapahtumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnass

Länsi-Suomen aluehallintovirastosta valvoi työsuojeluviranomaisena ulkomaisen työvoiman käyttöä, työehtoja ja työaikaa.