Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficom ei rajoita joukkoliikenteen matkustajamääriä Etelä-Karjalassa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei rajoita liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Viraston arvion mukaan tartuntatautilain mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet ovat toistaiseksi riittäviä eikä matkustajamäärien rajoittaminen ole välttämätöntä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Traficom on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tekemän ilmoituksen johdosta selvittänyt tarvetta rajoittaa väliaikaisesti liikennevälineiden matkustajamääriä alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Asiaa on selvitetty yhdessä terveysviranomaisten ja alueella toimivien liikennöitsijöiden kanssa.

Päätökseen olla rajoittamatta matkustajamääriä vaikuttivat alueella päätöksentekohetkellä vallitseva tartuntojen ilmaantuvuus ja tartuntaketjujen jäljitettävyys, liikennevälineissä tehdyt toimenpiteet tartuntojen ehkäisemiseksi sekä muut alueella käytössä olevat covid-19-epidemian leviämisen estämistoimet. Lisäksi huomioitiin mahdollisesta rajoituksesta aiheutuvat yhteiskunnalliset haitalliset vaikutukset sekä matkustajamäärien rajoituspäätöksen tarkoitus toimia viimesijaisena ja väliaikaisena rajoituskeinona.

Matkustajamäärät laskeneet ja toimijoiden toimenpiteet toistaiseksi riittäviä

"Toimijoilta saatujen selvitysten mukaan tartuntatautilain mukaisia matkustusturvallisuutta parantavia ensisijaisia hygienia- ja väljyystoimenpiteitä sekä muita toimenpiteitä kuten kasvomaskisuosituksia on toteutettu varsin kattavasti. Lisäksi liikennevälinekohtaiset matkustajamäärät ovat laskeneet niin paljon, ettei matkustajamäärien alueellisella rajoittamisella olisi käytännössä suurta vaikutusta nykyisiin matkustajamääriin", toteaa Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Matkustajamäärien rajoittamista koskevalla päätöksellä olisi vaikutusta vain yksittäisillä vuoroilla, joiden täyttöaste ylittää 50 %. Saatujen selvitysten mukaan tieliikenteessä tällaiset vuorot ovat sellaisia, joissa matkustajista suuri osa on lakisääteiseen kuljetukseen oikeutettuja koululaisia, eikä tartuntatautilain päätöksellä voida rajoittaa heidän oikeuttaan päästä liikennevälineeseen. Paikallislinja-autoliikenteessä kapasiteettia on lisäksi pyritty mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Siten matkustajamäärän enimmäismäärän rajoittamisella tie- ja raideliikenteessä ei ole juurikaan vaikutusta matkustajamääriin, eikä rajoitus siten myöskään ehkäisisi tartuntojen leviämistä.

Lentoliikenteen osalta reittiliikennöinti on keskeytynyt kokonaan ja tämän hetkisen tiedon perusteella liikenne käynnistyy uudestaan aikaisintaan heinäkuun alussa. Vesiliikenteessä kotimaanliikenteen matkustaja-alusvarustamot ovat supistaneet matkustajamääriä vapaaehtoisesti 50 - 65 prosenttiin maksimimäärästä.

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki

Tartuntatautilain muutoksella 22.2.2021 Liikenne- ja viestintävirastosta Traficomista tuli toimivaltainen terveysturvallisuusviranomainen. Laissa on säädetty Traficomille toimivalta matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Traficom voi tehdä rajoittamispäätöksen, jos on ilmeistä, että hygienia- ja väljyystoimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos se covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä. Päätöksessä voidaan velvoittaa rajoittamaan kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös saa koskea vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Päätös saadaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan ja se on välittömästi kumottava, jos edellytykset päätöksen voimassaoloon eivät enää täyty.