Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uudet valtakunnalliset liikenne-ennusteet ulottuvat vuoteen 2060

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on laatinut uudet valtakunnalliset liikenne-ennusteet tie-, rautatie- ja meriliikenteelle. Liikenne-ennusteita tarvitaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteiden vaikutusten arviointeihin. Tuotettujen ennusteiden aikajänne ulottuu vuoteen 2060 saakka.

Valtakunnallisia liikenne-ennusteita tarvitaan yhteiskunnallisen päätöksenteon valmistelussa ja suunnittelussa. Keskeisiä käyttökohteita ovat muun muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnit liittyen esimerkiksi liikenteen päästövähennystavoitteisiin ja liikenteen verotukseen.

"Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden kokonaiskuvaa varten laadimme Traficomissa yhtenäiseen toimintaympäristön kuvaukseen perustuvat henkilö- ja tavaraliikenteen kokonaisennusteet sekä niistä johdetut liikennemuotokohtaiset ennusteet tie-, rautatie- ja meriliikenteelle", kertoo liikenne-ekonomisti Hannu Kuikka.

Tuotetut liikenne-ennusteet ovat perusennusteita, jotka perustuvat olemassa oleviin päätöksiin. Perusennusteet kertovat, mihin kehitys johtaa nykyisillä toimenpiteillä. Niissä ei ole huomioitu sellaisia poliittisia ohjauskeinoja, väyläinvestointeja tai muita toimenpiteitä, joista ei ole tehty päätöksiä.

Valtakunnallisten liikenne-ennusteiden lähtökohdat ovat yhdenmukaiset myös valtionhallinnon eri sektorien tuottamien muiden virallisten ennuste- ja skenaariotarkastelujen kanssa.

Tieliikenteessä sähköautojen määrä kasvaa voimakkaasti

Tieliikenteessä henkilöautojen liikennesuoritteet kasvavat sähköautojen määrän voimakkaan kasvun seurauksena. Tämä johtuu autoilun kustannusten alentumisesta. Vuoteen 2030 mennessä sähköautoja arvioidaan olevan 600 000 ja henkilöautojen suoritteiden kasvavan 6,3 % vuodesta 2021. "Ennusteen epävarmuudet liittyvät pitkällä aikavälillä erityisesti sähköautojen määrään ja käyttökustannusten tasoon, jotka vaikuttavat liikennesuoritteisiin sekä myös kulkutapaosuuksiin", sanoo Kuikka.

Tavaraliikenteen ennuste perustuu kuljetusintensiteetti-menetelmän tuottamiin laskelmiin. Menetelmä tuottaa Suomen kansantalouden tuotantorakenteen mukaisesti eri toimialojen arvonlisäyksen pohjalta arvion kunkin toimialan tuottamista kuljetussuoritteista. Vuoteen 2030 mennessä kuorma-autojen suoritteiden arvioidaan kasvavan 8,3 % vuodesta 2021. Kasvu jatkuu vuoteen 2040 saakka, jonka jälkeen se kääntyy lievään laskuun.

Rautateiden tavarakuljetukset vähenevät

Rautateiden tavarakuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2021 yhteensä 40,2 miljoonaa tonnia, josta 15,8 miljoonaa tonnia oli Suomen ja Venäjän välisiä rautatiekuljetuksia. Vuoden 2030 kuljetusmääräksi arvioidaan 30,7 miljoonaa tonnia. Kuljetusten väheneminen johtuu Venäjän liikenteen loppumisesta. Vuoden 2030 jälkeen kuljetusmäärän arvioidaan pysyvän likimain tällä tasolla.

Rautateiden kaukojunaliikenteessä tehtiin vuonna 2019 ennen koronapandemiaa yhteensä 14,9 miljoonaa matkaa. Matkustajamäärän arvioidaan kasvavan noin 15 miljoonaan matkaan vuoteen 2030 mennessä, mutta kääntyvän sen jälkeen lievään laskuun. Tämä johtuu henkilöautoliikenteen sähköistymisestä, joka alentaa autoilun kustannuksia merkittävästi. "Sähköautoilun vaikutukseen joukkoliikenteen kilpailukykyyn liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia", kertoo johtava asiantuntija Tuomo Suvanto.

Meriliikenteessä kuljetusmäärät kasvavat

Meriliikenteen ennusteet koskevat Suomen ulkomaankaupan viennin ja tuonnin merikuljetuksia. Viennin kokonaismäärän arvioidaan olevan 45,3 miljoonaa tonnia vuonna 2060, jolloin kasvua kertyy 8,5 % vuodesta 2021. Tuonnin kokonaismäärän on vastaavasti arvioitu olevan 51,8 miljoonaa tonnia vuonna 2060 ja kasvua vuoteen 2021 verrattuna kertyy 19 %. "Tuontikuljetusten kasvun arvioidaan olevan erityisen voimakasta lähivuosina, kun Venäjältä rautateitse tapahtunutta tuontia korvautuu merikuljetuksilla muista maista", kertoo erityisasiantuntija Tuomas Kiiski.

Uudet valtakunnalliset liikenne-ennusteet valmistuivat vuoden 2022 lopussa. Traficom on rakentamassa uutta valtakunnallista liikenteen ennustemallijärjestelmää, jota käytetään liikenne-ennusteiden tuottamisessa ja vaikutusten arvioinneissa. 

Lisätietoja

Tieliikenne: Hannu Kuikka, p. 029 534 6710, hannu.kuikka@traficom.fi 

Rautatieliikenne: Tuomo Suvanto, p. 029 534 6716, tuomo.suvanto@traficom.fi 

Meriliikenne: Tuomas Kiiski, p. 029 539 0631, tuomas.kiiski@traficom.fi