Uusi luotsauslaki voimaan 1.9.2023 – meriturvallisuutta edistäviä muutoksia luotsinkäyttövelvollisuuteen, luotsien ja luotsausvapautettujen tutkintoihin sekä tutkintoja vastaanottaviin tahoihin

Uusi luotsauslaki tuli voimaan 1.9.2023. Lain tarkoituksena on merenkulun turvallisuuden ja väylänavigointiosaamisen edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Uusi luotsauslaki tuo merkittäviä muutoksia luotsinkäyttövelvollisuuteen, henkilölupakirjoihin ja niiden myöntämisen edellytyksiin.

Uuden luotsauslain myötä luotsinkäyttövelvollisuus muuttuu. Jatkossa Suomen luotsinkäyttöalueella VTS-väylien ulkopuolella kaikki yli 50 metriä pitkät alukset ovat luotsinkäyttövelvollisia. VTS-väylillä luotsinkäyttövelvollisuus vaihtelee riippuen väylästä ja aluksen koosta riippuen. Yleisin luotsinkäyttövelvollisuuden raja aluksen pituuden osalta on 70 metriä. Tarkemmin VTS-väyliä koskevat rajat luotsinkäyttövelvollisuudelle on määritetty Traficomin määräyksessä.

Samassa määräyksessä Suomen rannikolle on määritelty luotsinkäyttöalue, jolla alusten on noudatettava Suomen luotsinkäyttövelvollisuutta koskevia säännöksiä. VTS-väylille määritetään luotsinkäyttölinjat, joissa luotsinkäyttövelvollisen aluksen komentosillan on viimeistään oltava miehitetty luotsaavalla luotsilla tai luotsausvapautuksen haltijalla tai haltijoilla.

Muutokset henkilölupakirjoihin

Luotsin ohjauskirjat ovat jatkossa luotsin lupakirjoja, jotka oikeuttavat luotsin luotsaamaan maantieteellisellä rajatulla alueella. Luotsin lupakirjalle merkittävät luotsausalueet määritellään ja hyväksytään luotsausyhtiön toimintakäsikirjassa.

Luotsinkäytöstä vapauttavat linjaluotsinkirjat ja erivapaudet poistuvat ja jatkossa luotsinkäyttövelvollisuudesta vapauttava henkilölupakirja on PEC-lupakirja, jolle voidaan merkitä väylä- tai aluekohtaisia vapautuksia sekä aluksia, joilla vapautukset ovat voimassa. Alusten lisääminen PEC-lupakirjalle tehdään jatkossa hyväksytysti suoritetulla tutkintoajolla.

Luotsaukseen liittyvät henkilölupakirjat tulevat jatkossa olemaan rajoittamattomia tai rajoitettuja talvimerenkulun osalta. Jos lupakirja on rajoitettu, se ei ole voimassa, kun voimassa oleva avustusrajoitus on I C tai korkeampi.

Luotsaus- ja PEC-tutkintojen vastaanottamisesta vastaavat jatkossa Traficomin tehtävään erikseen hyväksymät henkilöt, joilla on pitkäaikainen tausta luotsina tai luotsausvapautettuna toimimisesta. Laki velvoittaa luotsausyhtiö Finnpilotin tarjoamaan tutkintojen vastaanottoa.

Muuta huomionarvoista

Myös seuraamussäännökset uudistuvat. Uuden luotsauslain mukaan säännösten vastaisesta toiminnasta voidaan mm. määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu tai peruuttaa yksittäinen henkilölupakirja. Seuraamukset määrää Traficom.

Luotsauslain siirtymäsäännösten mukaan vanhan luotsauslain (940/2003) nojalla myönnetyt luotsin ohjauskirjat, linjaluotsinkirjat ja erivapaudet ovat voimassa myöntöpäätöksessä tarkoitetun ajan.

Lisätietoja

ylitarkastaja Panu Orädd, panu.oradd@traficom.fi, p. 029 534 5051
erityisasiantuntija Ville Rinkineva, ville.rinkineva@traficom.fi, p. 029 534 5444