Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomen ensimmäinen markkinavalvontastrategia yhdenmukaistaa markkinavalvontakäytäntöjä eri tuotesektoreilla sekä edistää markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä Suomessa. Tavoitteena on vaatimustenmukaiset tuotteet ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo Suomen markkinoilla myytävien radiolaitteiden, laivavarusteiden, huviveneiden, dronejen ja ajoneuvojen vaatimustenmukaisuutta.

Jokaisella EU:n jäsenmaalla on velvoite laatia kansallinen markkinavalvontastrategia. Suomen markkinavalvontastrategia on laadittu vuosille 2022-2025. Siinä korostuvat muuttuvat tuotemarkkinat, valvonnan riskiperusteisuus, markkinavalvonnan yhdenmukaistaminen, ja markkinavalvontaviranomaisten välinen yhteistyö. Suomessa toimii 12 kansallista markkinavalvontaviranomaista, joiden tulee ottaa huomioon markkinavalvontastrategiassa vahvistetut yleiset suuntaviivat sektorikohtaisessa markkinavalvonnassaan soveltuvin osin. Strategia kattaa kaikki markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotesektorit ja tuotteiden toimitusketjun vaiheet, mukaan lukien digitaaliset toimituskanavat. Strategia julkaistiin 15.7.2022.

Markkinavalvontaan tehokkuutta ja tasapuolisuutta

Strategialla pyritään edistämään markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä. Viranomaisten välinen yhteistyö ja yhtenäisten menettelyjen kehittäminen ovat tärkeitä, jotta valvontaa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla ja jotta talouden toimijoita kohdeltaisiin tasapuolisesti sekä kansallisella että EU-tasolla.

Markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan, että tuotteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tavoitteena on markkinat, joissa suomalaiset voivat luottaa, että myynnissä olevat tuotteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja joissa yritysten välillä vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Traficom tekee markkinavalvontaa laajasti eri sektoreilla

Valvomme Suomen markkinoilla myytävien radiolaitteiden, laivavarusteiden, huviveneiden ja dronejen, tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen sekä ajoneuvon osien vaatimustenmukaisuutta.

Tieliikenteen markkinavalvonta kattaa muun muassa autot, perävaunut, mopot, moottoripyörät, traktorit, polkupyörät, kevyet sähköajoneuvot ja moottorikelkat sekä muita tieliikenteeseen kuuluvia tuotteita kuten valaisimet, renkaat sekä lasten turvaistuimet. Lisäksi valvomme työkonemoottoreiden päästöjä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa. "Markkinavalvontatoimintamme tavoitteena on, että ajoneuvot ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja turvallisia käyttäjille, muille tiellä liikkujille sekä ympäristölle. Jos markkinoilla oleva tuote todetaan vaaralliseksi, voimme esimerkiksi kieltää maahantuonnin, vaatia tuotteiden korjaamista tai poistamista markkinoilta", kertoo ylitarkastaja Mika Loponen.

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus on yksi keino taata radioliikenteen toimivuus. "Radiolaitteiden markkinavalvonnalla pyrimme ennaltaehkäisemään radiohäiriöitä esimerkiksi matkaviestinverkoille ja huolehtimaan siitä, että käyttäjille tarjolla häiriöttömästi toimivia radiolaitteita", kertoo erityisasiantuntija Milla Kuokkanen. Radiolaitteita ovat esimerkiksi älypuhelimet, tabletit, WLAN-laitteet, kauko-ohjattavat lelut, radiopuhelimet ja dronet. Kaikki nämä laitteet käyttävät radiotaajuuksia. Kaikkia EU-alueella myytäviä radiolaitteita koskee EU:n radiolaitedirektiivi, jonka teknisten vaatimusten tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että radiolaitteet eivät häiritsisi muita radiolaitteita tai häiriintyisi muista radiolaitteista. 

Huviveneiden markkinavalvonnalla varmistetaan, että markkinoille saatettavat veneet ovat vaatimustenmukaisia eli täyttävät huvivenelain vaatimukset. Tavoitteena on siten edistää veneilyturvallisuutta. Valvonta on riskiperusteista ja kohdentuu sekä veneisiin, että niiden valmistajiin, maahantuojiin ja jälleenmyyjiin. Valvonta pyritään kohdistamaan korkeimpiin turvallisuusriskeihin. Ennaltaehkäisevää valvontaa tehdään esimerkiksi venealan toimijoiden tiloissa riskiarvioinnin perusteella. Lisäksi valvontaa tehdään omien havaintojen, ilmoitusten tai virka-apupyyntöjen perusteella. "Olemme huviveneiden osalta myös osallistuneet Euroopan komission osarahoittamaan JAHARP-markkinavalvontaprojektiin, jonka tulokset julkaistaan alkusyksystä PROSAFEn verkkosivuilla", kertoo johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

Vaatimustenmukaisen laivavarusteen tunnistaa ruorimerkistä. "Ruorimerkintä takaa, että varuste täyttää kansainvälisissä meriturvallisuusyleissopimuksissa määritellyt suunnittelua, valmistusta ja suorituskykyä koskevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset", kertoo ylitarkastaja Tuomas Kokoi. Laivavarusteita ovat esimerkiksi aluksen tutka, pelastusvene, jäteveden käsittelylaitteisto, paloletku ja VHF-radio. Laivavarustedirektiivin mukaiset laivavarusteet ovat ensisijaisesti ammattimerenkulkuun liittyvä tuotteita, mutta kuluttajamarkkinalla ruorimerkinnän löytää usein pyroteknisistä merkinantovälineistä ja kulkuvaloista.

Traficom vastaa myös miehittämättömien ilma-alusten markkinavalvonnasta. Vaatimukset CE-merkinnän antamiselle määritellään asetuksessa (EU) 2019/945. Teknisiä standardeja vaatimuksiin vastaamiseksi ei ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, joten käytännössä tällä hetkellä Euroopassa ei vielä ole kyseisen asetuksen mukaisesti CE-merkittyjä miehittämättömiä ilma-aluksia. "Paras arvio teknisten standardien julkaisulle on vuoden 2023 puoliväli, jonka jälkeen oletamme markkinoille saapuvan uusia C-merkittyjä droneja. Markkinoille ei saa saattaa enää C-merkitsemättömiä droneja 1.1.2024 jälkeen", kertoo johtava asiantuntija Olli Ahtola.

Suomessa kansallisen markkinavalvontastrategian valmistelusta on vastannut Suomen markkinavalvonnan yhteyspiste Fipoint yhteistyössä markkinavalvonnan yhteistyöryhmän kanssa. Markkinavalvonnan yhteyspiste on sijoitettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Milla Kuokkanen, milla.kuokkanen@traficom.fi, p. 0295 390 354 (radiolaitteet), paikalla 29.8. alkaen

Johtava asiantuntija Kimmo Patrakka, kimmo.patrakka@traficom.fi, p. 029 534 6450 (huviveneet)

Ylitarkastaja Tuomas Kokoi, tuomas.kokoi@traficom.fi, p. 029 534 6492 (laivavarusteet)

Johtava asiantuntija Olli Ahtola, olli.ahtola@traficom.fi, p. 029 534 5366 (miehittämättömät ilma-alukset)

Ylitarkastaja Mika Loponen, mika.loponen@traficom.fi, p. 029 534 5535 (ajoneuvot)