Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi selvitys kartoittaa toimia yhdistettyjen kuljetusten käynnistymiseksi Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreessa selvityksessä haettiin konkreettisia toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat yhdistettyjen kuljetusten käynnistämisen Suomessa. Työssä laadittiin toimintakonsepti yhdistettyjen kuljetusten palvelun järjestämiseksi ja sen pohjalta jatkokehitettävä yhdistettyjen kuljetusten pilotti.

Toimintakonseptia tehtiin yhteistyössä potentiaalisten maantie- ja rautatiekuljetusoperaattoreiden, niiden asiakkaiden sekä viranomaisten kanssa.

"Oleellista yhdistettyjen kuljetusten toteutumiselle on kuljetusten antajien eli kaupan ja teollisuuden tarpeiden ja logistiikkapalveluiden tarjoajien mahdollisuuksien yhteensovittaminen siten, että toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Työssä tunnistettiin erilaisia haasteita palvelujen käynnistämisessä, mutta tuotettiin myös merkittävimmät toimenpiteet, jotka toteuttamalla palvelujen käynnistämisen kynnystä saataisiin madallettua", kertoo erityisasiantuntija Marko Mäenpää.

Selvityksessä yhdistetyillä kuljetuksilla tarkoitetaan juna−kuorma-auto- ja juna−irtoperävaunu/konttikuljetuksia Suomen sisällä. Junavaunut esitetään kuormattavaksi nostoina. Konseptissa hyödynnetään muiden logistiikkapalveluita tuottavien tai kaupan ja teollisuuden omia tiloja tai terminaaleja. Raideliikenneliikennöitsijän rooli on tuottaa vetopalvelut lähtö- ja määräpään liikennepaikan välillä, jolloin sillä on selkeä rooli kuljetusketjun junarunkokuljetuksessa.

Selvityksessä tunnistettiin raideliikenteen reunaehtoja yhdistetyille kuljetuksille, kuten ratainfrastruktuurin rajoitteet, liikennöintiin liittyvät määräykset, tarjolla oleva vaunukalusto sekä potentiaaliset yhteysvälit ja aikataulut.

Pilottia ehdotetaan kokeiltavaksi Vuosaari–Oulu-välille

Toimintakonseptin pohjalta laadittiin alustava pilotti ja arvioitiin erilaisia palvelun aloitusvaiheessa tarvittavia tukitoimenpiteitä. Pilotoitavat yhteysvälit rajautuivat nykyisten rautatieliikenteen yhdistettyihin kuljetuksiin soveltuvien junakuormauspaikkojen perusteella Oulu−Vuosaaren satamayhteydeksi, jota liikennöitäisiin säännöllisesti kaikkina päivinä yhtenäisenä junarunkona, eikä järjestelytyötä lähtö- ja määräpään välillä tehdä.

Yhdistettyjen kuljetusten laajentaminen yhdestä yhteysvälistä laajemmaksi verkostoksi luo mahdollisuuden luonnolliselle tuotannon ja kuljetusten määrän kasvulle. Jatkotoimenpiteenä selvityksessä suositellaan laadittavaksi yksityiskohtainen aikataulusuunnitelma yhdistettyjen kuljetusten junille välille Vuosaari–Oulu, mikä sisältäisi tarkastelun aikataulurakenteesta ja ratakapasiteetin riittävyydestä.

"Tämän pohjalta toimintakonseptia olisi pilotissa mahdollista testata. Pilotin edistäminen edellyttäisi yrityksiltä ja myös päättäjiltä vahvaa tahtotilaa sekä sitoutumista palvelun toteuttamiseksi", Mäenpää toteaa.

Yhdistetyt kuljetukset tukisivat päästövähennystavoitteita

Tarve selvittää mahdollisuudet ja edellytykset yhdistettyjen kuljetusten uudelleen käynnistämiselle Suomessa on tunnistettu valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne12) ja fossiilittoman liikenteen tiekarttatyössä.

Yhdistettyjen kuljetusten käynnistämiselle on löytynyt kiinnostusta niin yritysten, viranomaisten kuin päättäjien taholta. Kiinnostusta ovat lisänneet mm. päästövähennystavoitteet, polttoaineiden hinnannousu, kuljetuskalustoon ja henkilöstöresursseihin liittyvät haasteet sekä yleisesti ympäristötietoisuuden lisääntyminen.

Lisätietoja

eriytyisasiantuntija Marko Mäenpää, p. 029 534 6792, marko.maenpaa@traficom.fi