Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilma-aluksen omistaja voi hakea rekisteröintiä ilma-alukselle, joka täyttää ilmailulain asettamat rekisteröintiedellytykset. Ilma-aluksen tulee olla rekisteröity, jotta sitä voidaan käyttää ilmailuun. Tällä hakemuksella voit hakea ilma-aluksen rekisteröintiä ja rekisteriin merkityn omistajan tai käyttäjän vaihtamista.

Ilma-alus voidaan rekisteröidä Suomessa, jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai, jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Jos edellä mainittu asuinpaikka tai kotipaikka on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa. Ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on oltava toimivaltainen edustaja Suomessa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi kuitenkin erityisestä syystä rekisteröidä ilma-aluksen Suomessa, jos ilma-aluksella on riittävä toiminnallinen yhteys Suomeen ja ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on toimivaltainen edustaja Suomessa.

Ilma-alusta, joka on merkittynä toisen valtion ilma-alusrekisteriin, ei saa rekisteröidä Suomessa. Lisätietoa ilma-alusten rekisteröinnistä ja rekisteritietojen muutoksista .

Huom! Miehittämättömien ilma-alusten sääntely poikkeaa miehitettyjä ilma-aluksia koskevasta sääntelystä. Toistaiseksi vain miehitetty ilma-alus on mahdollista rekisteröidä. Miehittämättömille ilma-aluksille vaaditaan käyttäjän rekisteröinti (Ulkoinen linkki).

Ilma-aluksen käyttäjän rekisteröinti

Mikäli ilma-aluksella on erillinen käyttäjä (operaattori), haltija tai edustaja (eri taho kuin omistaja tai omistajat), tulee mukaan liittää molempien osapuolien allekirjoittama ilmoitus ilma-aluksen käyttäjästä. Samaa lomaketta voi käyttää myös haltijan tai edustajan kohdalla tekemällä lomakkeeseen tarvittavat korjaukset.

Mikäli ilma-aluksella on rekisteriin merkitty käyttäjä, siirtyy EU:n huoltotoiminta-asetuksen mukaan omistajan vastuut ilma-aluksen lentokelpoisuudesta käyttäjälle, jollei heidän kesken ole erikseen muuta sovittu. Siten ilma-aluksen käyttäjän on syytä tehdä ilmoitus myös käyttösopimuksen päättymisestä.