Rautatieliikenteen onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden tulee rautatielain mukaisesti ilmoittaa kirjallisesti rataverkolla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet Traficomiin. Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden päivän kuluessa ilmoitusvelvollisen saatua tiedon tapahtumasta.

Lähetä ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen rautatieturvallisuus@traficom.fi. Sähköinen lomake on toistaiseksi pois käytöstä.

Traficomin määräyksen (TRAFICOM/138582/03.04.02.00/2019) mukaisesti ilmoituksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • lyhyt kuvaus ilmoitettavasta tapahtumasta
  • tapahtuman ajankohta ja paikka
  • tapahtumatyyppi
  • tapahtumaan osalliset
  • tapahtuman arvioitu syy
  • tapahtuman aiheuttamat vahingot ja seuraukset
  • tapahtuman yhteyshenkilö.

Mikäli kaikkia tietoja ei ole saatavilla, ilmoitetaan saatavilla olevat tiedot.

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden tulee raideliikennelain (1302/2018) 165 §:n mukaisesti ilmoittaa rataverkolla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Rautatieliikenteen harjoittajan tai rataverkon haltijan tulee tehdä ilmoitus viimeistään viiden päivän kuluessa saatuaan tiedon tapahtumasta.

Onnettomuudella tarkoitetaan ei-toivottua tai tahatonta äkillistä tapahtumaa tai tällaisten tapahtumien ketjua, jolla on haitallisia seurauksia. Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus, mutta joka vaarantaa raideliikenteen turvallisuuden. Jos on epäselvää, edellyttääkö tapaus ilmoituksen tekemistä kannattaa ilmoitus tehdä.

Ilmoitettuja tietoja käytetään turvallisuuden seurantaan ja Traficomin toiminnan riskiperusteiseen ohjaamiseen. Ilmoitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.