Huolto-organisaatiot

Huolto-organisaation vastuulla on suorittaa siltä tilattu huolto hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaisesti.

Huolto-organisaatioita on kahdenlaisia:

  • Part 145 huolto-organisaatio
  • Part M Subpart F huolto-organisaatio tai Part CAO yhdistetty lentokelpoisuusorganisaatio

Ilma-alukset, joita käytetään kaupallisessa ilmakuljetuksessa, eli matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseen korvausta vastaan, tulee huoltaa Part 145 huolto-organisaatiossa. Muussa kaupallisessa toiminnassa ilma-alukset tulee huoltaa Part 145 tai Part M Subpart F huolto-organisaatiossa. Jälkimmäiset muuttuu Part CAO yhdistetyiksi lentokelpoisuusorganisaatioiksi 20.8.2021 mennessä. Myös ei-kaupallisessa toiminnassa olevat ilma-alukset voidaan huoltaa hyväksytyssä huolto-organisaatiossa.
Traficom myöntää huolto-organisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa. Huolto-organisaatiolla on oikeus huoltaa hyväksyttyjen, suunnittelun hyväksynnän haltijan julkaisemien huolto-ohjeiden mukaisesti.

Part 145 -toimiluvan hakeminen

Voit hakea huolto-organisaation (Part 145) toimilupaa Traficomilta.
Asian käsittelyä varten Traficom nimeää organisaationne vastuutarkastajan, joka on yhteyshenkilönne luvan hyväksyntään liittyvissä asioissa.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä Traficomiin jo ennen virallista hakemusta.

Hakemus

Toimiluvan käsittely alkaa lähettämällä hakemus EASA lomake 2:lla (EASA Form 2), jossa on kuvattu yhtiön yhteystiedot ja aiottu työnlaajuus. Merkitse haettava työnlaajuus käyttäen oheisten lomakkeiden pudotusvalikkoja. Halutun työnlaajuuden puuttuessa listalta ota yhteyttä Traficomin kirjaamoon tai vaihteeseen.
Toimita vastuullisen johtajan (Accountable manager) allekirjoittama hakemus Traficomin kirjaamoon.

Vastuuhenkilöt

Organisaatiolla tulee olla vastuullinen johtaja, joka on viimekädessä vastuussa toiminnasta ja sen taloudellisista edellytyksistä.


Organisaatiolla tulee olla lisäksi seuraavat vastuuhenkilöt

  • Vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöryhmä, joka vastaa huoltotoimintavaatimusten noudattamisesta
  • Laatutoiminnasta vastaava henkilö

Näiden henkilöiden hyväksymistä (pl. vastuullinen johtaja) haetaan EASA lomake 4:llä (EASA Form 4). Liitä vastuuhenkilöhakemukseen mukaan tarvittavat koulutus- ja työtodistukset. Form 4 mukaisten vastuuhenkilöiden tulee lisäksi hyväksytysti suorittaa vastuuhenkilötentti ja haastattelu. (Ulkoinen linkki)

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hyväksyttäväksi huolto-organisaation käsikirja ja siihen mahdollisesti liittyvät ohjeet, lomakkeet tai menetelmät.

Hakemuksen käsittely

Toimilupahakemuksen käsittelyn alkuvaiheessa järjestetään aloituskokous organisaation vastuuhenkilöiden ja Traficomin tarkastajien kesken. Aloituskokouksessa käydään tarkemmin läpi lupaprosessin eteneminen ja on mahdollista tarkemmin keskustella lupaprosessiin liittyvistä asioista ja aikataulusta.

Organisaationne vastuutarkastaja käy läpi esitetyt dokumentit/asiakirjat ja tekee tarvittaessa korjauspyyntöjä niihin.

Ennen hyväksyntää Traficom suorittaa organisaatioon hyväksyntäauditoinnin, jossa varmistetaan että organisaatio täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Tätä ennen organisaation odotetaan suorittavan sisäinen auditointi, jossa se tarkastelee ja varmistaa omat valmiutensa luvan mukaiseen toimintaan.

Mikäli Traficomin auditoinnissa tehdään havaintoja, tulee nämä korjata ennen kuin toimilupa voidaan antaa.

Toimiluvan hyväksyminen

Kun toimilupaan liittyvät asiakirjat on tarkastettu ja mahdolliset auditointihavainnot on korjattu, Traficom myöntää organisaatiolle toimiluvan ja toimittaa sen kirjallisesti organisaatiolle.
Toimilupa annetaan lomakkeella EASA lomake 3-145 (Part 145).

Toimiluvan myöntämisen jälkeen organisaatiolle toimitetaan lasku kulloinkin voimassa olevan Traficomin maksuasetuksen mukaisesti.

Lainsäädännöllinen perusta

Vaatimukset Part 145 -huolto-organisaatiolle on esitetty komission asetuksessa (EU) N:o 1321/2014 ja sen liitteessä II (Part 145).

USA:n ja Kanadan huolto-organisaatiotoimiluvat

EASA Part-145 hyväksytty organisaatio voi hakea toimilupaansa perustuen USA:n ja Kanadan huolto-organisaatiotoimilupaa.
Lue lisää EASA:n sivuilta (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)