Ilmailun huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiot

Ilma-aluksen huoltohenkilöstöltä vaaditaan pätevyyttä ja asianmukaista koulutusta. Hyväksytty Part 147 koulutusorganisaatio voi antaa lupansa mukaista perus- tai tyyppikoulutusta, ja tämän koulutuksen perusteella voidaan hakea huoltohenkilöstön lupakirjaa. Traficom myöntää suomalaisten Part 147 koulutusorganisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa.

Part 147 -toimiluvan hakeminen

Voit hakea huoltohenkilöstön koulutusorganisaation (Part 147) toimilupaa Traficomilta. Toimilupa oikeuttaa antamaan perus- ja/tai tyyppikoulutusta ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaa (Part 66) varten.

Asian käsittelyä varten Traficom nimeää organisaationne vastuutarkastajan, joka on yhteyshenkilönne luvan hyväksyntään liittyvissä asioissa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Traficomiin jo ennen virallista hakemusta.

Hakemus

Toimiluvan käsittely alkaa lähettämällä hakemus EASA lomake 12:lla (EASA Form 12), jossa on kuvattu organisaation yhteystiedot ja lupaan haettava koulutuksen laajuus.

Merkitse haettavan koulutuksen laajuus käyttäen oheisen lomakkeen pudotusvalikkoja. Halutun koulutuksen puuttuessa listalta ota yhtyettä Traficomin kirjaamoon tai vaihteeseen.

Toimita vastuullisen johtajan (Accountable manager) allekirjoittama hakemus Traficomin kirjaamoon.

Vastuuhenkilöt

Organisaatiolle tulee olle vastuullinen johtaja, joka on viimekädessä vastuussa toiminnasta ja sen taloudellisista edellytyksistä.

Organisaatiolle tulee olla lisäksi seuraavat vastuuhenkilöt

  • Vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöryhmä, joka vastaa koulutusvaatimusten noudattamisesta (koulutuspäällikkö)
  • Koejohtaja
  • Laatutoiminnasta vastaava henkilö (laatupäällikkö)

Näiden henkilöiden hyväksymistä (pl. vastuullinen johtaja) haetaan EASA lomake 4:llä (EASA Form 4). Liitä vastuuhenkilöhakemukseen mukaan tarvittivat koulutus- ja työtodistukset. Form 4 mukaisten vastuuhenkilöiden tulee lisäksi hyväksytysti suorittaa vastuuhenkilötentti ja haastattelu  (Ulkoinen linkki).

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hyväksyttäväksi koulutusorganisaation käsikirja ja siihen mahdollisesti liittyvät ohjeet, lomakkeet tai menetelmät. Lisäksi hyväksyttyäväksi tulee toimittaa koulutusohjelmat kullekin kurssille.

Hakemuksen käsittely

Toimilupahakemuksen käsittelyn alkuvaiheessa järjestetään aloituskokous organisaation vastuuhenkilöiden ja Traficomin tarkastajien kesken. Aloituskokouksessa käydään tarkemmin läpi lupaprosessin eteneminen ja siinä on mahdollista tarkemmin keskustella lupaprosessiin liittyvistä asioista ja aikataulusta.

Organisaationne vastuutarkastaja käy läpi esitetyt dokumentit/asiakirjat ja tekee tarvittaessa korjauspyyntöjä niihin.

Ennen hyväksyntää Traficom suorittaa organisaatioon hyväksyntäauditoinnin, jossa varmistetaan että organisaatio täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Tätä ennen organisaation odotetaan suorittavan sisäinen auditointi, jossa se tarkastelee ja varmistaa omat valmiutensa luvan mukaiseen toimintaan.

Mikäli Traficomin auditoinnissa tehdään havaintoja, tulee nämä korjata ennen kuin toimilupa voidaan antaa.

Toimiluvan hyväksyminen

Kun toimilupaan liittyvät asiakirjat on tarkastettu ja mahdolliset auditointihavainnnot on korjattu, Traficom myöntää organisaatiolle toimiluvan ja toimittaa sen kirjallisesti organisaatiolle.

Toimilupa annetaan lomakkeella EASA lomake 11 (EASA Form 11). Toimiluvan myöntämisen jälkeen organisaatiolle toimitetaan lasku kulloinkin voimassa olevan Traficomin maksuasetuksen mukaisesti.

Lainsäädännöllinen perusta

Vaatimukset huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioille on esitetty komission asetuksessa N:o 1321/2014 ja sen liitteessä IV (Part 147).

Part 147 -organisation tulee soveltuvin osin huomioida myös huoltohenkilöstön lupakirjoja koskevat vaatimukset, jotka on esitetty komission asetuksessa N:o 1321/2014 ja sen liitteessä III (Part 66).