Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Haluatko valittaa katsastuksesta tai esittää korvausvaatimuksen? Katsastukseen liittyvissä valitus- ja korvausvaatimusasioissa on ensisijaisesti oltava yhteydessä katsastuksen suorittaneeseen katsastusyritykseen. Jos kysymys on viallisesta autosta, joka on katsastettu ennen kaupantekoa, ostajan on ensisijaisesti oltava yhteydessä auton myyjään.

Traficom valvoo katsastustoiminnan laatua ja käsittelee katsastuspäätöstä koskevat oikaisuvaatimukset (Ulkoinen linkki). Katsastuspäätökseen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa katsastuksesta.

Katsastus on hallintopäätös, jossa katsastaja käyttää julkista valtaa kuten viranomainen. Siten katsastajaan sovelletaan rikosoikeudellisia virkavastuusta koskevia säännöksiä. Katsastajan tulee siten noudattaa tarkoin lakia ja sen nojalla annettuja muita säännöksiä ja määräyksiä. Mikäli katsastaja rikkoo lakia tai muita säännöksiä ja määräyksiä, voi hän siten syyllistyä asiassa rikokseen. Katsastaja voi rikkoa virkavelvollisuuttaan esimerkiksi, mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta hyväksyy liikenteessä käytettäväksi ajoneuvon, joka olisi tullut hylätä katsastuksessa puutteellisen kunnon tai varusteiden takia. Vastaavasti katsastaja ei voi merkitä viaksi tai puutteellisuudeksi muita kuin säännöksissä tarkastettavaksi määrättyjä kohteita, mikäli ne eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia. Mikäli epäilet katsastajan syyllistyneen rikokseen, voi epäillystä rikoksesta tehdä ilmoituksen poliisille. Liikenne- ja viestintävirasto ei ole toimivaltainen viranomainen tutkimaan katsastajien epäiltyjä rikoksia.

Traficomilla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisiä katsastustoimipaikkojen toimintaan liittyviä valituksia, jotka liittyvät esim. katsastuksessa havaitsematta jääneiden vikojen korjauskustannuksiin taikka katsastuksen yhteydessä aiheutuneisiin vahinkoihin.

Katsastustoimipaikoilla on velvollisuus käsitellä itse toimintaansa liittyvät valitukset ja korvausvaatimukset sekä neuvoa katsastusasioissa.

Vaikka Traficom ei käsittele yksittäisiä valituksia tai korvausvaatimuksia, voit kuitenkin ilmoittaa katsastustoimipaikan toiminnassa havaitsemastasi puutteesta myös Traficomille. Voit myös antaa anonyymia palautetta katsastustoimipaikasta palautekyselyllä. Traficom hyödyntää saatua palautetta katsastustoiminnan laadunvalvonnassa.

Ohjeet yleisimpiin valitustapauksiin

Autoni hylättiin katsastuksessa, vaikka siinä ei ole mielestäni mitään sellaista vikaa mihin katsastuksessa tulisi puuttua.

Autot katsastetaan ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteiden mukaisesti (Ulkoinen linkki). Jos katsastuspäätös on mielestäsi arvosteluperusteiden vastainen, ole yhteydessä katsastustoimipaikkaan katsastuspäätöksen korjaamiseksi. Jos ette saa asiaan ratkaisua, voit hakea katsastuspäätökseen oikaisua (Ulkoinen linkki) Traficomilta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa katsastuksesta.

Ostin auton, joka oli juuri katsastettu. Myöhemmin autossa havaittiin huollon yhteydessä vikoja, joihin olisi pitänyt puuttua katsastuksessa. Luulin ostaneeni ehjän auton, koska se oli juuri hyväksytty katsastuksessa ilman havaittuja vikoja. Nyt vialliseksi osoittautuneen auton ostaminen kävi minulle kalliiksi. Vaadin korvausta, koska auto oli hyväksytty katsastuksessa viallisena.

Jos olet ostanut mielestäsi viallisen auton, sinun on tehtävä valitus myyjälle. Jos auto on ostettu autoliikkeestä tai muulta yritykseltä, sinulla on kuluttajansuojalain mukainen suoja. Tarvittaessa voit tällöin turvautua kuluttajaneuvonnan apuun. Jos auto on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun.

Jos haluat vaatia vahingonkorvausta katsastusyritykseltä sillä perustella, että ostamasi auto on mielestäsi ennen kaupantekoa hyväksytty katsastuksessa säännösten ja määräysten vastaisesti ja siitä on aiheutunut sinulle vahinkoa, vaatimukseesi sovelletaan vahingonkorvauslakia. Koska et ole itse ollut sopimussuhteessa katsastusyritykseen, asiaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia etkä voi saada kuluttajaneuvonnan apua. Riitatilanteessa voit nostaa korvauskanteen käräjäoikeudessa.

Autoni vahingoittui katsastuksessa ja vaadin vahingon korvaamista.

Autot katsastetaan ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteiden mukaisesti (Ulkoinen linkki). Jos auto on mielestäsi vahingoittunut katsastuksessa, voit tehdä vahingonkorvausvaatimuksen auton katsastaneelle katsastusyritykselle. Jos olet tyytymätön katsastusyrityksen ratkaisuun, voit nostaa korvauskanteen käräjäoikeudessa.

 

Anna palautetta katsastuksesta

Palautekyselyssä voit antaa anonyymisti palautetta ajoneuvon katsastuksesta. Kyselyssä voit kertoa, havaittiinko ajoneuvossa olleet viat, hyväksyttiinkö tai hylättiinkö ajoneuvo aiheetta, tai määrättiinkö vikoja korjattavaksi aiheetta. Katsastustoimipaikan valitset valitsemalla ensin sijaintimaakunnan. 

Päivitetty