Ilma-alusten muutostyöt ja korjaukset

Muutostyöt ovat muutoksia ilma-aluksen hyväksyttyyn tyyppisuunnitelmaan, mukaan lukien muutokset ilma-aluksen ohjekirjoihin, kuten lentokäsikirjaan tai huolto-ohjeisiin. Muutostyö- tai korjausohjeet ovatkin olennainen osa muutostyö- tai korjaussuunnitelmaa.

Huoltaja tai huolto-organisaatio saa tehdä huoltoja, korjauksia ja muutostöitä ainoastaan hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet hyväksytään muutostyö- tai korjaushyväksynnän yhteydessä. Hyväksynnän hakija omistaa ohjeet ja vastaa siitä, että ohjeiden mukaisesti tehtynä muutostyö tai korjaus täyttää sovellettavat lentokelpoisuusvaatimukset.

Viranomaishyväksynnän tai hyväksytyn suunnitteluorganisaation toimilupansa (DOA, Design Organisation Approval) puitteissa antaman hyväksynnän myötä ohjeista tulee hyväksyttyjä huolto-ohjeita, joiden mukaan huoltaja pystyy toteuttamaan muutostyön tai korjauksen. Poikkeuksen tähän muodostaa ainoastaan EASA:n julkaisemat vakiomuutostyöt ja -korjaukset , joissa annetaan huoltajalle mahdollisuus tehdä hiukan suunnittelua tarkasti määrätyissä rajoissa ilman erillistä hyväksyntää.

Muutostyöt luokitellaan pieniksi tai suuriksi ja niiden hyväksymismenettely poikkeaa hieman luokituksen mukaan. EASA -ilma-aluksille voi hakea hyväksyntää pienelle muutostyölle kuka tahansa EASA:lta, tai hyväksytty suunnitteluorganisaatio voi hyväksyä sen oman toimilupansa puitteissa. Suurelle muutostyölle pitää hyväksytyn suunnitteluorganisaation hakea hyväksyntää EASA:lta. Suurelle muutostyölle voidaan myös myöntää erillinen lisätyyppihyväksyntä (Supplemental Type Certificate, STC). Kevyille ELA1 -ilma-aluksille voi hakea myös suurelle muutostyölle hyväksyntää kuka tahansa.

Muutostyöhyväksynnän hakijan tulee osoittaa, että ilma-alus täyttää muutettunakin sovellettavat lentokelpoisuusvaatimukset. Muutostyösuunnitelmaan tulee sisältyä tarvittavat ohjeet muutostyön suorittamiseksi, mahdolliset lentokäsikirjaan liitettävät ohjeet ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi tarvittavat ohjeet, eli muutostyöstä johtuvat muutokset ilma-aluksen huolto-ohjeisiin. Muutostyöohjeiden tulisi sisältää ohjeet näiden käsikirjamuutosten "asentamisesta" ja ne olisi syytä toimittaa myös ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnoinnista vastaavalle.

EASA:n sääntelyn alaiseen ilma-alukseen asennettavan muutostyön tulee olla Euroopan lentoturvallisuusviraston hyväksymä. Ennen EASAn perustamista Suomessa tai jossain muussa jäsenvaltiossa hyväksytyt muutostyöt katsotaan EASAn hyväksymiksi. Kansallisen sääntelyn alaisten ilma-alusten osalta muutostyöhyväksynnät myöntää ilmailuviranomainen kansallisten määräysten mukaisesti.

Ilmailuviranomainen on kerännyt Suomessa rekisteröityihin ilma-aluksiin tehtyjä muutostöitä listalle. Kaikki ennen 28.9.2003 Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa hyväksytyt muutostyöt voidaan katsoa EASAn hyväksymiksi.

Myös ennen 28.9.2003 jäsenvaltiossa hyväksytysti asennetut STC:t katsotaan EASAn hyväksymiksi.

Suomessa hyväksytyt muutostyöt