Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Maahuolinta on olennainen osa lentoaseman ja lentoyhtiön toimintaa. Traficom on mukana kehittämässä ilmailun maahuolinnan turvallisuutta sekä edistämässä toiminnan tehokkuutta kannustamalla globaalien ratkaisujen ja menetelmien toteutumista Suomen lentoasemilla.

EU-asetuksen  (EU 2018/1139) mukaan  maahuolintapalvelut sisältyvät ilmailun osa-alueeseen, jolla on merkittävä ja turvallisuuden kannalta merkityksellinen riski ja jota säännellään Euroopan unionin tasolla. Perusasetuksen liitteessä VII vahvistetaan olennaiset vaatimukset maahuolintapalvelujen tarjoajille. EASA vastasi perusasetuksesta johtuviin vaatimuksiin tekemällä etenemissuunnitelman (GH-roadmap/ RMT.0728), joka koostuu kolmesta vaiheesta: tiedonhaku, etenemissuunnitelman soveltamisalan määrittely ja toimien toteuttaminen.

Tilanne 2022 loppuvuodesta: EASA työstää yhdessä kansallisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa yhteistyössä maahuolinnan määräyspohjaa. Alla tämänhetkinen arvioitu aikataulu.

Maahuolintaregulaation aikataulu:
- 2023 Q2/3 EASA opinion
- 2024 Q3/4 määräys julki
- 2027 Q3/4 3 vuoden siirtymäajan jälkeen määräys tulee voimaan (3 vuotta AMC/GM julkaisupäivästä)

Maahuolintaa ohjaa ilmailulaki siltä osin, kun Euroopan unionin tasolla määräykset puuttuvat.

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikka (Safety policy)

Suomen siviili-ilmailuviranomainen Traficom on asettanut ilmailussa tärkeimmäksi päämääräkseen turvallisuuden.

Traficom huolehtii ilmailun turvallisuustason pitämisestä korkealla sekä tasapainon säilymisestä turvallisuuden, taloudellisuuden, sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden välillä. Erityisen tärkeänä Traficom pitää sitä, että kansalaisten luottamus lentoliikennejärjestelmään säilyy hyvänä. Traficom tukee ja mahdollistaa uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeilua ja käyttöönottoa, huomioiden turvallisen integroinnin ilmailujärjestelmään ja kolmansiin osapuoliin.

Suomen ilmailun turvallisuusnormit ja toimintatavat täyttävät ICAOn standardit ja EU:n vaatimukset. Traficom sitoutuu määrittelemään hyväksyttävän turvallisuustason ja hyväksyttävän turvallisuuden suorituskyvyn tason Suomen ilmailulle. Määrittelyssä otetaan  huomioon paikalliset olosuhteet ja Suomen ilmailun riskikuvassa tunnistetut keskeiset riskit.

Suomen ilmailuturvallisuuden kulmakiviä ovat turvallisuudenhallinnan ja hyvän turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen, riski- ja suorituskykyperusteinen toiminnanohjaus sekä toimijoiden vastuunkanto toimintansa turvallisuudesta

Traficom valvoo ja edistää edellä mainittujen toteutumista

Traficom sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään kansallista turvallisuusohjelmaa, sekä varmistamaan ilmailun viranomaistehtäviin tarvittavat resurssit ja asiantuntemuksen tehtävien edellyttämällä tasolla. Tätä tuetaan jatkuvan koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

Traficomin ensisijaisena tavoitteena on parantaa maahuolinnan turvallisuutta sekä varmistaa turvallisuudenhallintajärjestelmien tehokas toteutuminen ja kannustaa käyttämään standardoituja toimintatapoja. Lentoliikenteen kasvun myötä lentoasematoiminta on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Suuren määrän, ja isompia lentokoneita varten tarvittavien maahuolintalaitteiden määrän kasvu sekä nopeampien kääntöaikojen vaatimus haastavat toimijoiden henkilökunnan resurssien lisäksi myös turvallisuudenhallinnan.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) kuvataan kansallisella tasolla ilmailun turvallisuudenhallintajärjestelmä. Se sisältää ilmailun turvallisuuspolitiikan sekä ylätason kuvauksen säädöstaustasta, prosesseista ja turvallisuustyöstä. Ylläpitämällä FASPia Suomi täyttää EASAn toimivalta-asetuksen (EU) 2018/1139  artiklan 7 velvoitteet kansallisesta turvallisuusohjelmasta.

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma (FPAS) on turvallisuusohjelman liite 1. Se sisältää Suomen ilmailun keskeiset, Euroopan ja kansallisen tason riskienhallin­nassa tunnistetut riskit, määritetyt strategiset turvallisuustavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi (kts. FASP, luku 2.6). Ylläpitämällä FPASia Suomi täyttää EASAn toimivalta-asetuksen (EU) 2018/1139  artiklan 8 velvoitteet kansallisesta turvallisuussuunnitelmasta.

FASP liitteineen täyttää myös ICAOn velvoitteen valtion turvallisuusohjelman (State Safety Programme, SSP) luomisesta ja ylläpidosta.

Valvonta

Toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Toimijoiden on käsiteltävä turvallisuudenhallintajärjestelmässään itse tunnistamansa sekä Suomen ilmailun riskienhallinnassa tunnistetut toimintaansa koskevat uhat. Arvioitava niihin liittyvät riskit sekä tarvittaessa toteutettava toimenpiteet riskien pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Traficomin ja toimijoiden on käsiteltävä, dokumentoitava ja toteutettava Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman toimenpiteet heitä koskevin osin.

Traficom arvioi osana omaa valvontatyötään, miten toimijat ovat käsitelleet Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa kuvatut toimenpiteet ja toimijaa koskevat uhat omassa turvallisuudenhallinnassaan.

 

Yhteystiedot

Pasi Piirainen, erityisasiantuntija
p. 029 534 5283
pasi.piirainen(at)traficom.fi

Asiakaspalautekysely

Haluamme Traficomin Liikennejärjestelmäpalvelut -osaamisalueella parantaa jatkuvasti toimintamme ja palvelumme laatua. Olemme kiinnostuneita mielipiteistäsi koskien saamaasi palvelua ja asiointi-/yhteistyötilannetta. Kysely on anonyymi eikä antamiasi vastauksia yhdistetä henkilöihin. Ethän kirjoita kyselyyn mitään henkilötietojasi kuten nimeä, yhteystietoja tai henkilötunnusta.

Päivitetty