Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lentopaikan perustaminen

Lentopaikan perustamiseksi tarvitset lentopaikan rakentamisluvan ja lentopaikan pitoluvan. Nämä ohjeet koskevat valvomattomia lentopaikkoja.

Toimi näin!

1

Hae lentopaikan rakentamislupaa

Lentopaikan rakentamislupaa haetaan Traficomilta. Lentopaikan rakentamislupahakemukseen tarvitaan :

 1. hakijan nimi, postiosoite ja puhelinnumero
 2. hakijan henkilötunnus, Y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero
 3. jos hakijana on yhteisö, sitä koskeva ote asianomaisesta julkisesta rekisteristä taikka muu vastaava selvitys hakijasta; selvityksestä on ilmettävä nimenkirjoitusoikeus
 4. hakijan ehdotus lentopaikan nimeksi
 5. lentopaikan sijainti merkittynä peruskartalle tai vastaavalle kartalle
 6. selvitys hakijan oikeudesta maa-alueen käyttöön lentopaikkana
 7. kopio ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristöluvasta tai kopio ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetuin lain (468/1994) mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, jos sanottu laki edellyttää arviointiselostusta
 8. lentopaikkaa koskeva suunnitelmaselostus ja -piirustus, joista käyvät ilmi rakennettavat kiitotiet, kiitoalueet ja muut maarakenteet, rakennusten ja laitteiden sijainti, tulotie ja muut maaliikennejärjestelyt
 9. selvitys lentopaikan lähestymis-, nousu- ja siirtymäpintojen esteettömyydestä sekä selvitys horisontaalipinnan lentoesteistä
 10. ilmailumäärärys AGA M1-1 kohdassa 2.5 luetellut tiedot lentopaikasta.

Traficom voi pyytää lisäksi muitakin turvallisuuden tai ympäristön kannalta tarpeellisia selvityksiä.

2

Hae lentopaikan pitolupaa

Lentopaikan pitolupaa haetaan Traficomilta. Lentopaikan pitolupahakemukseen tarvitaan:

 1. rakentamislupavaiheessa tarvittavat selvitykset, jos niitä ei ole aikaisemmin esitetty tai jos ne poikkeavat rakentamislupahakemuksessa esitetystä
 2. esitys lentopaikan päälliköksi nimettävästä henkilöstä sekä selvitys tämän suostumuksesta tehtävään
 3. selvitys siitä, millä tavoin lentopaikan kunnossapito järjestetään
 4. selvitys siitä, miten palo- ja pelastuspalvelu lentopaikalla järjestetään
 5. selvitys lentopaikan liikennejärjestelyistä sekä ilma- että maaliikenteen osalta
 6. ilmoitus siitä, minkälaiseen ilmailuun lentopaikkaa on tarkoitus käyttää
 7. ilmailutiedotusjärjestelmään toimitettavat tiedot.

Traficom voi pyytää lisäksi muitakin turvallisuuden tai ympäristön kannalta tarpeellisia selvityksiä.

Päivitetty