Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Perustietoa

Tämä sivu esittää perustietoa. Syventävää tietoa on saatavilla sivun alaosasta ladattavasta linkistä eli tiedostosta "Guidance for FSTD operators".

Lyhenne FSTD on yleisnimike eritasoisille synteettisille lentokoulutuslaitteille. Laitteiden hyväksymistasoja ovat FFS, FNPT, FTD ja BITD. Eritasoiset laitteet on tarkoitettu eri tarkoituksiin: toisia laitteita käytetään lentämisen motoristen taitojen koulutukseen ja toisia enemmänkin vain järjestelmien hallintaan. FSTD-laitteet simuloivat avioniikkaa, instrumentteja, hallintalaitteita, ohjainvoimia, ääniä ja joissakin laitteissa myös tuottavat ohjaamosta ulospäin näkyvän kuvan ja sisältävät myös simulaattoria liikuttavan liikejärjestelmän.

FSTD:n hyväksymistodistuksen lisäksi myös laitteen käyttäjän (esim. ATO) on määräysten mukaan tarkasteltava miten laite soveltuu haluttuun koulutusohjelmaan. Koulutusta koskevat määräykset (mm. EU:n Komission asetus 1178/2011) esittävät mitä koulutusta ja kuinka paljon kullakin eri laitetyypillä ja -tasolla voidaan antaa.

Traficom noudattaa FSTD-valvonnassa ja FSTD-hyväksymistodistusten myöntämisessä EU:n lainsäädäntöä ja EASA:n määräyksiä. Lähtökohtaisesti laitteen teknisiin ominaisuuksiin sovelletaan koko laitteen elinkaaren ajan niitä määräyksiä, jotka olivat voimassa kun laite ensimmäisen kerran hyväksyttiin. Näin ollen eri ikäisillä laitteilla on selkeitä eroja, koska ne on alun perin rakennettu täyttämään erilaiset määräykset. Nykyisin voimassa olevat tekniset määräykset on julkaistu määräyksissä CS-FSTD(A) issue 2 ja CS-FSTD(H). Aiemmin voimassa olleita määräyksiä olivat mm. JAR-FSTD A/H, JAR-STD 1A, JAR-STD 2A, ICAO Doc 9625, jne. Myös laitteiden käyttäjien (esim. ATO) on tärkeää ymmärtää nämä seikat, jotta voi paremmin tietää ja tunnistaa millaisia rajoitteita eri ikäisillä laitteilla voi olla ja miten hyvin ne siten palvelevat koulutuskäytössä.

Traficomin ja monien muiden eurooppalaisten ilmailuviranomaisten hyväksymien FSTD-laitteiden tiedot löytyvät EASA:n tietokannasta osoitteesta https://lisstdis.easa.europa.eu/ (Ulkoinen linkki)

FSTD-hyväksymisen hakeminen

FSTD-hyväksymistodistus voidaan myöntää vain organisaatiolle, joka täyttää määräykset. Jos siis organisaatio on hakemassa ensimmäistä FSTD-hyväksymistodistustaan, niin aluksi organisaation on oltava Traficomiin yhteydessä ja toimitettava mm. organisaation hallintojärjestelmää ja FSTD-ylläpitoa koskevat käsikirjat. Traficom tarkastaa ensin käsikirjat ja tarvittaessa organisaatio tekee käsikirjoihin vielä tarvittavia muutoksia. Traficom auditoi organisaation kun käsikirjat on saatettu riittävälle tasolle. Vasta onnistuneen auditoinnin jälkeen voidaan edetä itse FSTD-laitteen tarkastuksen kanssa.

FSTD-hyväksymistodistusten haltijoita koskevat määräykset pyrkivät varmistamaan, että laitetta ylläpidetään asianmukaisesti, jotta laitteen tekninen kunto pysyy jatkuvasti hyvänä ja laitteessa siten on mahdollista antaa hyvää koulutusta. FSTD:n ylläpito vaatii organisaatiolta erityistä osaamista. On huomattava, että FSTD-hyväksymistodistuksen haltijan ei tarvitse olla hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO).

FSTD:n tarkastaminen ja hyväksyminen

Hakija laatii AMC1 ORA.FSTD.200 mukaisen hakemuksen. Hakemuksessaan hakija vakuuttaa, että on testannut laitteen huolellisesti ja todennut sen täyttävän tekniset vaatimukset.

Laitteen ensimmäinen tarkastus on merkittävästi laajempi kuin vuotuinen tarkastus. Traficomiin on syytä olla yhteydessä jo silloin, kun uuden FSTD-laitteen hankintaa vasta suunnitellaan. Tällöin voidaan jo heti projektin alkuvaiheessa keskustella laitteen teknisistä ratkaisuista ja aerodynaamisesta mallinnuksesta (ml. koelentodatan hankkiminen), sekä niiden hyväksymiseen liittyvistä seikoista. Mahdolliset selvät ongelmakohdat on nimittäin edullisempaa huomioida jo projektin käynnistyessä, kuin vasta sitten kun laite on jo rakennettu.

FSTD-laitteet tarkastetaan subjektiivisesti ja objektiivisesti. Subjektiivinen testaus tarkoittaa eri asioiden testaamista laitetta lentämällä. Objektiivinen testaus on mm. aerodynaamista mallia koskevan QTG-testidokumentaation tarkastaminen. QTG-vaatimukset on kuvattu teknisissä määräyksissä. Tämän sivun alaosasta on ladattavissa ensimmäisen QTG:n eli MQTG:n tarkastamisen avuksi tarkastuslista, jota Traficom suosittelee hakijan käyttävän ja täyttävän sen ennen MQTG:n toimittamista Traficomille.

FSTD-hyväksyntätodistuksen ylläpitäminen

FSTD-hyväksyntätodistuksen haltijan tärkeitä ydinprosesseja ovat muun muassa FSTD:n kunnon varmistaminen tehokkailla huolto- ja testausohjelmilla. Organisaation hallintojärjestelmän on tarkoitus varmistaa organisaation vaatimustenmukaisuus ja proaktiivisesti estää mahdollisten uhkien johtaminen vaaratilanteisiin. Traficom valvoo organisaatiota suorittamalla määräaikaisia auditointeja, tarkastuksia ja FSTD-laitteiden evaluointeja. FSTD-hyväksymistodistus pysyy voimassa vain kun laitteen määräaikaiset evaluoinnit suoritetaan ennen määräajan umpeutumista. Siksi FSTD-hyväksymistodistuksen haltijan on syytä olla yhteydessä Traficomiin hyvissä ajoin ja sopia määräaikaisen evaluoinnin ajankohta tarpeeksi etukäteen.

FSTD-hyväksyntätodistuksen haltijoilta peritään laitteen hyväksyntätason mukainen vuosimaksu.

CS-FSTD(A) issue 2 -päivitykset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1974 esittää vaatimuksia "Upset Prevention and Recovery Training" -koulutuksesta (UPRT). Asiaan liittyvät vaatimukset edellyttävät, että 20.12.2019 alkaen UPRT-koulutus annetaan vain FFS-laitteissa, jotka on hyväksytty CS-FSTD(A) issue 2:n mukaan. Tämä on merkittävä muutos ja koskettaa hyvin hyvin monia lentokoneita simuloivia FFS-laitteita. Auttaakseen FSTD-toimijoita ja -teollisuutta paremmin ymmärtämään uudet vaatimukset ja auttaakseen täyttämään ne vaatimukset, Traficom on laatinut tarkastuslistan, jota voidaan käyttää apuna CS-FSTD(A) issue 2:n mukaisten päivitysten valmistelussa. Tarkastuslista on ohessa linkkinä. Asiasta on myös erillinen sivu linkitetyssä ohjelehtisessä.

Lisätietoja ja ohjeita on saatavissa alla olevista tiedotteista ja videoista. Traficom on aloittanut videosarjan, jonka on tarkoitus tukea FSTD-hyväksymistodistuksen haltijoita ja organisaatioita, jotka hakevat ensimmäistä todistustaan. Videot julkaistaan Youtuben soittolistalla, johon on alla linkki. Videot ovat englanniksi, koska se on tällä toimialalla laajalti käytetty kieli ja toimijoiden oletetaan osaavan sitä ja käyttävän sitä kansainvälisessä kommunikoinnissaan mm. FSTD-valmistajien kanssa.

 

 

Video series on YouTube (saatavilla vain englanninkielisenä)

Guidance for FSTD operators / Ohjeita FSTD-operaattoreille (saatavilla vain englanninkielisenä)

Ohje FSTD-evaluoinnin jälkeisille toimille. (Tämä suomenkielinen ohje täydentää dokumenttia "Guidance for FSTD operators".)

CS-FSTD(A) issue 2 checklist (tarkastuslista saatavilla vain englanninkielisenä)

Checklist for aeroplane FSTD MQTG assessment / Tarkastuslista lentokone-FSTD:n MQTG:n tarkastamiseen (saatavilla vain englanninkielisenä)

Checklist for helicopter FSTD MQTG assessment / Tarkastuslista helikopteri-FSTD:n MQTG:n tarkastamiseen (saatavilla vain englanninkielisenä)

Guidance for functions and subjective testing of an airplane FSTD / Ohjeita lentokone-FSTD:n toiminnalliseen ja subjektiiviseen testaukseen (saatavilla vain englanninkielisenä)

Guidance for functions and subjective testing of a helicopter FSTD / Ohjeita helikopteri-FSTD:n toiminnalliseen ja subjektiiviseen testaukseen (saatavilla vain englanninkielisenä)

Check of FSTD walk-around and safety items / FSTD:n turvajärjestelyjen tarkastaminen (saatavilla vain englanninkielellä)

Documents of initial FSTD evaluation / FSTD-laitteen ensimmäisen evaluoinnin dokumentit

Päivitetty