Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lentotoimintaluvan hakeminen

Lentotoiminnan harjoittajan on ennen kaupallisen ilmakuljetuksen aloittamista haettava Traficomilta lentotoimintalupa. Kaupalliseksi ilmakuljetustoiminnaksi luetaan ilma-aluksen käyttäminen matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseen maksua tai muuta korvausta vastaan.

Kaupallista ilmakuljetusta harjoittavalla organisaatiolla tulee olla lentotoimintaluvan lisäksi Traficomin myöntämä liikennelupa ja Traficomin hyväksymä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio.

Lentokoneiden ja helikoptereiden kaupallista ilmakuljetusta koskevat vaatimukset on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 1139/2018 ja komission asetuksessa (EU) 965/2012 (lentotoiminta-asetus) sekä muissa perusasetuksen täytäntöönpanosäännöissä.

Ilmapallotoimintaa koskevat vaatimukset tulevat asetuksesta (EU) 2018/395. 

Hakuprosessi

Lentotoimintalupaa haettaessa Traficomille on toimitettava kaikki asiakirjat, joilla osoitetaan, kuinka organisaatio täyttää perusasetuksessa ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetetut vaatimukset. Hakemus tulee toimittaa Traficomille viimeistään 90 päivää ennen aiotun lentotoiminnan aloittamista.

Lentokoneiden ja helikoptereiden osalta voit hakea lentotoiminta-asetuksen kohdan ORO.AOC.100 mukaista lentotoimintalupaa EASA-lentotoimintalupahakemuslomakkeella. Ilmapallojen osalta löydät ohjeet ilmapallotoiminnasta vaadittavan ilmoituksen tekemiseen Traficomin Kaupallinen lentotoiminta-sivulta

Lentotoiminta- ja liikenneluvan hakuprosessit voivat kestää muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen, tai jopa kauemmin, aiotun lentotoiminnan ja siihen liittyvän tarkastustyön laajuudesta johtuen. Usein organisaatiot täydentävät ja kehittävät toimintaansa ohjaavia järjestelmiä ja käsikirjoja vielä prosessin aikana, mikä saattaa osaltaan pitkittää hakuprosessia.

Käytännön yhteistyö viranomaisen ja luvan hakijan välillä alkaa tavallisesti aloituskokouksella. Kokous on luonteeltaan informaatiotilaisuus, jossa molemmat osapuolet antavat tietoa omasta toiminnastaan ja menettelytavoistaan. Aloituskokouksessa hakija esittelee Traficomin edustajille valmistelutyön tulokset, aiotun lentotoiminnan muodot, organisaatiorakenteen sekä tulevat vastuuhenkilöt ja mahdollisesti myös käytettäviin ilma-aluksiin ja miehistöön liittyviä asioita.

Traficomin edustaja ilmoittaa aloituskokouksessa organisaatiolle nimetyn tarkastajan, joka huolehtii hakuprosessin koordinoinnista ja etenemisestä. Kokouksessa pyritään sopimaan käytännön järjestelyistä ja aikataulusta, jonka mukaan lentotoimintaluvan hakija toimittaa Traficomille hallintojärjestelmän käsikirjoja ja toimintakäsikirjoja tarkastettavaksi.

1

Lentotoimintaorganisaation hallintojärjestelmä

Lentotoiminnan harjoittajan on perustettava ja ylläpidettävä hallintojärjestelmä, joka sisältää selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet koko organisaatiossa. Hallintojärjestelmän on vastattava organisaation kokoa sekä sen toiminnan luonnetta ja monipuolisuutta. Hallintojärjestelmän on sisällettävä

  • kuvaus yleisistä turvallisuuteen liittyvistä toimintalinjoista ja periaatteista (turvallisuuspolitiikka) sekä vastuullisen johtajan suora vastuu turvallisuudesta
  • toimintaan sisältyvien ilmailun turvallisuusriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta, mukaan lukien toimenpiteet riskien lieventämiseksi ja niiden tehokkuuden todentamiseksi
  • henkilöstön tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyyden ylläpito
  • hallintojärjestelmän kaikkien keskeisten prosessien dokumentointi ja
  • vaatimustenmukaisuuden valvonnan menetelmä, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää jatkuvasti alan viimeisimmät asiaankuuluvat vaatimukset.

Eri lentotoimintamuotojen harjoittaminen vaatii usein lentotoimintaluvan lisäksi erilaisia erityishyväksyntöjä, jotka asettavat organisaation hallintojärjestelmälle lisävaatimukset. On ensisijaisen tärkeää varmistua siitä, että organisaatio ja sen hallintojärjestelmä soveltuvat aiottuun toimintaan ja sen laajuuteen ja että hallintojärjestelmää kehitetään jatkuvasti.

2

Henkilöstövaatimukset

Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava riittävä henkilöstö, jolla on vaadittava kelpoisuus suunniteltujen tehtävien ja toimintojen suorittamiseen sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että koko henkilöstö tuntee tehtäviensä toteuttamiseen liittyvät säännöt ja menettelyt ja että tiedot henkilöstön kokemuksesta, kelpoisuudesta ja koulutuksesta dokumentoidaan asianmukaisesti.

Organisaatiolle on nimettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Vastuullinen johtaja vastaa tehokkaan hallintojärjestelmän perustamisesta ja ylläpitämisestä. Vastuullinen johtajan lisäksi organisaatioon on nimettävä vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaava johtaja sekä turvallisuuspäällikkö sekä vastuuhenkilöt, joiden vastuulla on johtaa ja valvoa, että organisaation harjoittama

  • lentotoiminta
  • miehistön koulutus
  • maatoiminta ja
  • jatkuva lentokelpoisuus

täyttävät jatkuvasti sovellettavat vaatimukset. Pätevä henkilöstö, asianmukaiset tilat ja -välineet sekä riittävät taloudelliset edellytykset mahdollistavat yhdessä turvallisen lentotoiminnan harjoittamisen.

3

Toimintakäsikirja

Kaupallista lentotoimintaa saa harjoittaa ainoastaan lentotoiminnan harjoittajan toimintakäsikirjan mukaisesti. Toimintakäsikirjassa on oltava kaikki tarvittavat ohjeet, tiedot ja menetelmät kaikkia käytettäviä ilma-aluksia ja henkilöstön tehtävien suorittamista varten. Siinä on määriteltävä lentoaikaan sovellettavat rajoitukset sekä miehistön jäsenten lentotyöjaksot ja lepoajat.

Toimintakäsikirjan ja sen tarkistusten on oltava hyväksytyn lentokäsikirjan mukaisia, ja toimintakäsikirjaa on muutettava tarvittaessa.

4

Taloudelliset edellytykset ja liikennelupa

Liikenneluvan myöntäminen ja voimassa pitäminen edellyttävät hakijalta voimassa olevaa lentotoimintalupaa. Liikenneluvan hakijan on toimitettava Traficomille EU:n toimilupa-asetuksen mukainen talousselvitys. Selvityksen mukaan Traficom arvioi hakijan vakavaraisuuden ja lentoturvallisuuden kannalta riittävät taloudelliset edellytykset. Hakijan on esimerkiksi pystyttävä osoittamaan, että sillä on edellytykset harjoittaa lentotoimintaa ilman tuloja kolmen kuukauden ajan.

5

Turva-asiat

Lentoliikenteen harjoittajan on laadittava ja toimitettava Traficomille hyväksyttäväksi turvaohjelma, jossa kuvataan, kuinka siviili-ilmailun turvaamiseksi annetut määräykset käytännössä toteutetaan. Nämä määräykset on koottu Traficomin ylläpitämään siviili-ilmailun kansalliseen turvaohjelmaan. Traficom antaa tarvittaessa lisätietoa ja opastusta turvaohjelman laatimisessa.

6

Valvonta

Lentotoiminnanharjoittaja vastaa ja sen prosessien tehtävä varmistaa, että yhtiö täyttää luvan myöntämisen edellytykset koko luvan elinkaaren ajan.

Traficom valvoo, että lentotoimintaluvan hakijat ja -haltijat täyttävät jatkuvasti sovellettavat vaatimukset ja että Traficomin määräämät asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan. Vaatimusten täyttymisen todentaminen tukeutuu asiakirjoihin, turvallisuusvalvonnan tuloksiin, auditointeihin ja tarkastuksiin sekä asematasotarkastuksiin ja ennalta ilmoittamattomiin tarkastuksiin.

7

Lentotoimintaluvan myöntäminen

Kun Traficom on vakuuttunut siitä, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset, organisaatiolle myönnetään lentotoimintalupa ja siihen liittyvät toimintaehdot. Toimintaehdoissa eritellään ne oikeudet ja toiminnan laajuus, joka organisaatio on hyväksytty harjoittamaan. Lentotoimintalupa annetaan toistaiseksi voimassaolevana. 

Päivitetty