Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suorituskyky- ja riskiperusteinen toiminnanohjaus

Suorituskyky- ja riskiperusteisen toiminnanohjaus on Traficomin toimintamalli, jolla pyritään mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen ilmailun turvallisuuden edistämiseksi. Toimintamallissa Traficom arvioi metodisesti liikenneorganisaatioiden toiminnan suorituskykyä ja ohjaa luvanhallintatoimintaansa – valvontaa mukaan lukien – arvion tulosten perusteella.

Mikä se on?

Suorituskyky on organisaation kokonaisvaltainen kyvykkyys hallita toimintaansa jatkuvasti vaatimustenmukaisesti ja riittävällä turvallisuustasolla. Traficom arvioi suorituskykyä määritettyjen arviointikriteerien avulla. Arvioinnin tulokset taustatietoineen, perusteluineen ja todistusaineistoineen muodostavat yhdessä asiakkaan organisaatioprofiilin. Profiili on Traficomin perusteltu subjektiivinen kuva asiakkaan suorituskyvyn nykytilasta.

Jos organisaation turvallisuudenhallinnan suoriutumistaso on arvioitu korkeaksi, Traficom kohdistaa kyseiseen toimintaan kevennettyä valvontaa ja pyrkii tukemaan organisaation turvallisuudenhallinnan edelleen kehittämistä muilla keinoilla. Jos suoriutumistaso on arviolta matala, Traficom priorisoi kyseisen organisaation valvontasuunnitelmassaan, ja kohdistaa erityisiä toimenpiteitä auttaakseen organisaatiota parantamaan turvallisuussuoriutumistaan.

Traficom määrittää suorituskyvyn arviointitulosten eli organisaatioprofiilin perusteella seuraavat asiat:

  • mihin liikenneorganisaatioihin toimia ensisijaisesti kohdistetaan,
  • minkälaisia toimenpiteitä organisaatioihin kohdistetaan,
  • mikä on organisaatioihin kohdistuvien viranomaistoimenpiteiden sisältö ja laajuus,
  • milloin eri valvontatoimenpiteet suoritetaan,
  • kuinka usein toimenpiteitä organisaatioihin kohdistetaan,
  • mitä resursseja eri toimenpiteiden toteutus vaatii.
RISTO organisaatioprofiilin mallikuva

Ketä se koskee?

Suorituskyky- ja riskiperusteista toiminnanohjausta sovelletaan Traficomin ilmailun, raideliikenteen ja merenkulun organisaatioasiakkaisiin.

Ilmailun EU-asetuksissa on ollut 2010-luvusta lähtien eritasoisia vaatimuksia, jotka velvoittavat kansallisia ilmailuviranomaisia tekemään valvontaa suorituskyky- ja riskiperusteisesti. Ilmailussa organisaatiotyypit, joihin Traficom soveltaa toimintamallia, ovat:

  • lentotoiminnan harjoittajat,
  • lentopaikat (ADR- ja SEC-osa-alueet),
  • lennonvarmistuspalveluja tarjoavat organisaatiot,
  • ilmailun koulutuspalveluja tarjoavat organisaatiot (ATO- ja FSTD-osa-alueet).

Lisäksi ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnassa ACAM-tarkastuksia suunnitellaan riskiperusteisesti ja SAFA- eli Safety Assessment of Foreign Aircraft -tarkastustoiminta on riskiperusteista. Vaatimukset suorituskyky- ja riskiperusteiseen viranomaistoimintaan tullevat lähivuosina laajenemaan yhä enemmän eri ilmailun osa-alueisiin.

Miten suorituskykyä arvioidaan?

Suorituskyvyn arviointi on Traficomin sisäinen prosessi, jonka tavoitteena on kerätä organisaatiokohtaiset tiedot yhteen, arvioida ne metodisesti ja dokumentoida organisaatioprofiiliin. Arviointi tehdään aina asiantuntijaryhmissä, joissa on tyypillisesti mukana yrityksen lupia ja hyväksyntöjä käsitelleitä tarkastajia (ilmailussa vastuutarkastaja), yrityksen auditointeja tehneitä tarkastajia, turvallisuudenhallinnan asiantuntijoita sekä turvallisuustiedon analyytikkoja. Asiantuntijatiimi käsittelee organisaatoprofiilin arviointikohdat kirjaten ylös perustelut ja toimenpidetarpeet. Organisaatioprofiileja päivitetään vuoden aikana säännöllisesti sekä erityisesti, jos tarvetta ilmenee. Organisaatioprofiilin tietoja käytetään valvontasuunnitelman ylläpidossa.

Suorituskyvyn arviointikriteerit poikkeavat toisistaan eri ilmailun osa-alueilla (esimerkiksi lentopaikkojen arviointikriteeristö poikkeaa lentoyhtiön arviointikriteeristöstä). Tämä johtuu erilaisista toiminnan luonteista ja tyypeistä ja myös niille asetetuista omista lainsäädäntövaatimuksista. Yhteistä lähes kaikille organisaatioprofiileille on johtamis-, laatu-, turvallisuudenhallinta-, vaatimustenmukaisuus ja/tai muunlaisen hallintajärjestelmän toimivuuden arviointi. Ne ovat erottamaton osa suorituskyvyn arviointia, koska nämä järjestelmät ovat organisaation tärkeimpiä keinoja hallita toimintansa turvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Painopiste arvioinnissa on järjestelmien käytännön toimivuudessa ja tehokkuudessa.

Hallintajärjestelmien lisäksi organisaatioprofiilissa huomioidaan aiemman valvonnan löydösten vakavuus ja määrä, toiminnan erityispiirteet, toiminnan luonne (erityisesti riskialttius) ja laajuus, organisaatio- ja turvallisuuskulttuuri ja lukuisat muut erityispiirteet. Arviointikriteerien toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja ne päivitetään, kun tarvetta ilmenee.

Miksi sitä käytetään ja mitä etuja se tuo?

Traficom ei pidä yksinomaan vaatimuksenmukaisuuteen keskittyvää viranomaistoimintaa riittävänä. Traficomin tavoitteena on toteuttaa turvallisuustyötä mahdollisimman korkealla vaikuttavuustasolla. Traficomin visio on, että suorituskyky- ja riskiperusteisuuteen perustuva toiminnanohjaus edistää liikenneorganisaatioiden turvallisuudenhallinnan jatkuvaa kehittämistä. Myös lainsäädäntö edellyttää Traficoomin toimivan suorituskyky- ja riskiperustesti.

Suorituskyvyn käsitteellä on kuitenkin laajempi näkökulma siihen, miten eri tavoin ja eri menettelyillä turvallisuus voidaan eri organisaatioissa varmistaa. Suorituskykyarvioinnin painopiste on toiminnassa ja siihen kohdistuvissa vaatimuksissa. Yksittäisen toimintamenettelyn olemassaolo ei takaa onnistumista, eikä hyvää suoriutumista. Siksi toimintaa arvioidaan kokonaisuutena käytännön tulosten näkökulmasta ja siihen sisältyy myös arviointi siitä, kuinka toimija huolehtii yksityiskohtaisten vaatimusten täyttämisestä. Näin ollen suorituskyvyn arvioinnin kautta organisaatioilla on entistä enemmän mahdollisuuksia osoittaa valvovalle viranomaiselle, että käytössään olevat menettelyt ovat kokonaisuudessaan toimivat, riittävät ja vaatimustenmukaiset. Keskeistä on osoittaa, että organisaatio jatkuvasti ylläpitää omassa toiminnassaan riittävän turvallisuustason - tavan ja tyylin voi kukin organisaatio yhä laajenevalla liikkumavaralla itse valita. Tämä vuorostaan lisää eri turvallisuusmenettelyihin sitoutumista ja vaikuttaa edelleen turvallisuustasoon positiivisesti.

Toimintamallilla pyritään myös varmistamaan ja keskittämään resurssit ja työpanoksen sinne, missä niitä eniten tarvitaan eli missä niistä on eniten hyötyä ja vaikuttavuutta. Organisaation näkökulmasta tämä tarkoittaa, että sen suoriutuessa hyvin, viranomaisen auditointien väliä voidaan pidentää. Tämä säästää organisaationkin aika- ja muita resursseja.

Toimintamallin keskeisin työkalu on organisaatioprofiili, joka sisältää arvion yksittäisen organisaation suorituskyvystä. Traficom esittää kahdenkeskisessä turvallisuuskeskustelussa subjektiivisen arvionsa asiakasorganisaation suoriutumisesta. Organisaatioprofiili antaa asiakkaalle viitteitä Traficomin lähitulevaisuuden toiminnasta. Lisäksi asiakas voi hyödyntää organisaatioprofiilin tuloksia oman toimintansa kehittämisessä.

Traficom tarkastelee samaa toimintaa harjoittavien organisaatioiden profiileja myös rinnakkain, koska niistä saadaan arvokasta tietoa trendeistä. Jos trenditarkastelu osoittaa, että esimerkiksi kaikilla tai useimmilla toimijoilla on suorituskykyheikkouksia samasta aiheesta, nämä aiheet voidaan nostaa teemoiksi sidosryhmätoiminnassa ja ohjeistuksen kehittämisessä. Traficom voi tuottaa lisäohjeistusta tai järjestää info- tai koulutustilaisuuksia aiheista, joista useat toimijat näyttävät tarvitsevan lisätukea. Tämä edistää turvallisuustyötä ja tiedonvaihtoa ja auttaa Traficomia tarjoamaan myös entistä laadukkaampia tukipalveluja asiakkailleen.

Päivitetty