Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten ja haitallisten aineiden aluskuljetuksia koskeva lainsäädäntö perustuu YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimuksiin. Sääntelyn tavoitteena on meriturvallisuuden varmistaminen ja meriympäristön pilaantumisen ehkäiseminen.

Sääntelyn ja valvonnan avulla varmistetaan kuljetusten, alusten ja satamien turvallisuus. Traficom vastaa kuljetusten ja lastien purkamisen valvonnasta sekä kappaletavarakuljetusten osalta alusten ja satamien turvallisuudesta. Traficom valvoo merikuljetuksia ja tarkastaa käytännössä pistokokein sekä alusten turvallisuuden, miehistön pätevyyden että lastin asianmukaisen käsittelyn.

Suomesta lähtevien ja EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvien alusten, jotka kuljettavat öljyä, kemikaaleja, kaasua tai vaarallisia kiinteitä aineita irtolastina tai vaarallisia pakattuja aineita, on tehtävä ilmoitus lastistaan viranomaisille. Tiedot syötetään Portnet-tietojärjestelmään.

Ilmoitus aluskäynnistä ja aluksen vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus on annettava viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä laituriin.

Säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki)

Vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset (Ulkoinen linkki)

Päivitetty