Vaarallisten aineiden tiekuljetukset

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevaa asetusta (194/2002) sekä Traficomin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä.

Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajolupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon merkinnöistä.

Vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta säädetään asetuksella 401/2011.

Säädösten ja määräysten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki)

ADR-ajolupa

Traficom myöntää koulutusluvat vaarallisten aineiden kuljettajien ajolupakoulutukseen (ADR-kurssit), hyväksyy koulutusohjelmat ja -materiaalit sekä valvoo koulutusta. Traficom hallinnoi ja valvoo ADR-ajolupakokeita ja ADR-ajolupien myöntämistä sekä laatii ADR-ajolupakokeiden kysymykset.

Lue lisää täältä (Ulkoinen linkki).

Turvallisuusneuvonantaja

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee suorittaa koe, jonka ottaa vastaan Traficom.

Turvallisuusneuvonantajaa koskeva lainsäädäntö on annettu valtioneuvoston asetuksella 274/2002.

  • Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä yllä olevien säädösten perusteella, tuleeko yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja. Tilannetta on myös arvioitava uudelleen, jos yrityksen toiminta muuttuu.
  • Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan jokaista vaarallisen aineen kuljetusta suorittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja muuta yhteenliittymää tai henkilöryhmää sekä julkishallinnon elintä. Vaarallisen aineen kuljetuksella tarkoitetaan myös pakkaamista, lähettämistä, kuormaamista sekä muuta toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.
  • Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta.

Lue lisää täältä (Ulkoinen linkki).

Onnettomuusraportointi

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täytön yhteydessä sattuu Traficomin määräyksen (vaarallisten aineiden kuljetus tiellä) liitteen A kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä annettava onnettomuusraportti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille (Ulkoinen linkki).

Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan Säteilyturvakeskukselle.

ADR-sopimus ja erillissopimukset

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa on voimassa ADR-sopimus (Ulkoinen linkki).

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta (Ulkoinen linkki) saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa.

Kirjalliset turvallisuusohjeet

Vaarallisten aineiden kuljetuksen aikaisen onnettomuuden tai hätätilanteen varalta on ajoneuvon ohjaamossa oltava helposti saatavissa kirjalliset turvallisuusohjeet.

Kirjalliset turvallisuusohjeet eri kielillä: ADR, instructions in writing (Ulkoinen linkki)

Mitat ja massat (vak)

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa (1257/1992) olevat ajoneuvoyhdistelmän massaa koskevat poikkeukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa: ks. asetuksen 23 a § (Ulkoinen linkki)

Kuljetusyksikössä useampi perävaunu (mm. "B-juna")

Suomen allekirjoittaman ADR-erillissopimuksen M304 mukaan kuljetusyksikössä saa olla useampi kuin yksi perävaunu. 

Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaankuljetuksissa. Ks. Suomen allekirjoittamat erillissopimukset (Ulkoinen linkki).