Vaarallisten aineiden tiekuljetukset

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevaa asetusta (194/2002) sekä Traficomin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä.

Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajolupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon merkinnöistä.

Vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta säädetään asetuksella 401/2011.

Säädösten ja määräysten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki)

ADR-sopimus ja erillissopimukset

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa on voimassa ADR-sopimus (Ulkoinen linkki).

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta (Ulkoinen linkki) saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa.

Kirjalliset turvallisuusohjeet

Vaarallisten aineiden kuljetuksen aikaisen onnettomuuden tai hätätilanteen varalta on ajoneuvon ohjaamossa oltava helposti saatavissa kirjalliset turvallisuusohjeet.

Kirjalliset turvallisuusohjeet eri kielillä: ADR, instructions in writing (Ulkoinen linkki)

Mitat ja massat (vak)

Tieliikennelain 729/2018 ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvoyhdistelmän massaa koskevat poikkeukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa: ks. tieliikennelain 124 § (Ulkoinen linkki)

Kuljetusyksikössä useampi perävaunu (mm. "B-juna")

Sallituista autoon kytkettävistä hinattavista ajoneuvoista säädetään tieliikennelaissa (729/2018).

Suomi on myös allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M342, jonka mukaan kuljetusyksikössä saa olla useampi kuin yksi perävaunu. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaankuljetuksissa. Ks. Suomen allekirjoittamat erillissopimukset (Ulkoinen linkki).