Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Aluksen turva-asiat

Ohje aluksen turvatoimet

Alusten ja satamarakenteiden kansainvälinen turvasäännöstö ISPS

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) on säännöstö, jonka tavoitteena on lisätä turvallisuutta aluksilla ja satamissa. Säännöstön on laatinut Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO). ISPS-säännöstö on liitetty kansainväliseen SOLAS-sopimukseen (luku XI-2 "Special measures to enhance maritime security") ja se on toimeenpantu EU:n turvatoimiasetuksella (EY) N:o 725/2004.

Keitä ISPS koskee

ISPS-turvasäännöstöä sovelletaan seuraaviin kansainvälisessä liikenteessä oleviin aluksiin:

 • matkustaja-alukset, mukaan lukien suurnopeusmatkustaja-alukset
 • lastialukset, mukaan lukien suurnopeusalukset, joiden bruttovetoisuus on yli 500
 • liikkuvat porausyksiköt rannikon edustalla
 • näitä kansainvälisillä reiteillä liikennöiviä aluksia palvelevat satamarakenteet.

ISPS-säännöstö ei koske sota-aluksia, merivoimien tukialuksia tai muita aluksia, jotka ovat sopimushallituksen omistuksessa tai käytössä ja jotka liikennöivät vain valtion palveluksessa ei-kaupallisessa tarkoituksessa.

Hyväksytty aluksen turvasuunnitelma ja kansainvälinen turvatodistus myönnetään alukselle, joka täyttää turvavaatimukset.

Turvatasot

 • Turvataso 1 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään jatkuvasti asianmukaisia suojaavia vähimmäisturvatoimenpiteitä.
 • Turvataso 2 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään tietyn aikaa asianmukaisia suojaavia lisäturvatoimenpiteitä turvavälikohtauksen kohonneen riskin vuoksi.
 • Turvataso 3 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään rajoitetun ajan suojaavia erityistoimenpiteitä, kun turvavälikohtaus on todennäköinen.

Turvasuunnitelma

Yhtiön on dokumentoitava, arvioitava, hyväksyttävä ja säilytettävä aluksen turva-arviointi. Turva-arvioinnin pohjalta laaditaan aluksen turvasuunnitelma.

Jokaisella ISPS:n piirissä olevalla aluksella on oltava mukanaan meriturvallisuusviranomaisen hyväksymä aluksen turvasuunnitelma. Yhtiön on toimitettava aluksen turva-arviointi (SSA) ja turvasuunnitelma (SSP, Ship Security Plan) Traficomiin, joka Suomessa hyväksyy alusten turvasuunnitelmat.

Suunnitelma on laadittava aluksen aluksen työkielellä tai -kielillä. Jos aluksella käytetään muuta kieltä kuin englantia, ranskaa tai espanjaa, suunnitelmaan on sisällyttävä käännös jollekin näistä kielistä.

Tarkastukset

Kun aluksen turvasuunnitelma otetaan käyttöön, Traficomin tarkastajat, tai valtuutetun luokituslaitoksen (RSO) tarkastajat, suorittavat väliaikaisen tarkastuksen, jonka perusteella annetaan väliaikainen kansainvälinen turvatodistus. Väliaikainen turvatodistus myönnetään kuudeksi kuukaudeksi.

Kun alkutarkastus on tehty hyväksytysti, alukselle myönnetään kansainvälinen turvatodistus (International Ship Security Certificate, ISSC). Turvatodistus on voimassa yleensä viisi vuotta. Välitarkastus suoritetaan 2–3 vuotta ennen turvatodistuksen päättymistä, toisen ja kolmannen vuosipäivän välillä. Uusintatarkastus tehdään vähintään viiden vuoden välein.

Traficom tai valtuutettu luokituslaitos (RSO) suorittaa aluksen

 • turva-arvioinnin/turvasuunnitelman tarkastuksen ja turvasuunnitelman hyväksymisen
 • välitarkastuksen
 • väliaikaisen kansainvälinen turvatodistuksen myöntämisen kuudeksi kuukaudeksi
 • alkutarkastuksen väliaikaisen vaiheen aikana
 • kansainvälisen turvatodistuksen myöntämisen viideksi vuodeksi.

Samaan aikaan ISPS-tarkastuksen kanssa tehdään usein ISM-tarkastus. 

ISPS-tarkastajan tunnistaminen

ISPS-tarkastusta tekeväksi esittäytyvän henkilön valtuutuksen tarkastuksen tekoon voi tarkistaa puhelinnumerosta 050 343 1800.

Päivitetty