Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

OTIF valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö

OTIF kehittää ja edistää monikansallista rautatieliikennettä. OTIF-sääntely on suurimmaksi osaksi yhteneväistä EU-sääntelyn kanssa ja yhteistyötä koordinoidaan EU:n komission kautta.

OTIF on valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on kehittää ja edistää monikansallista rautatieliikennettä. Järjestön toiminnan perustana on kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus COTIF. Tällä yleissopimuksella hallinnoidaan ennen kaikkea OTIFin johtamista, tavoitteita ja tehtäviä sekä suhteita sopimusvaltioihin ja järjestön toimintaa yleensäkin. Järjestönä OTIF tarjoaa jäsenvaltioilleen oikeudelliset ja tekniset puitteet kansainvälisen rautatieliikenteen helpottamiseksi sekä sen edistämiseksi alueellaan.

Suomen raideliikennesääntelyn perusta rakentuu neljälle Euroopan unionin rautatiedirektiiville: rautateiden yhteentoimivuus- ja turvallisuusdirektiiveille, veturinkuljettajadirektiiville ja direktiiville yhtenäisestä eurooppalaista rautatiealueesta. Nämä direktiivit kattavat myös suurimman osan OTIF-järjestössä neuvoteltavasta rautatiesääntelystä. Varsinaisen yhteistyön hoitaa EU:n komissio, mutta sen täytyy vahvistaa neuvottelukantansa neuvostossa. EU:n liityttyä COTIF-yleissopimukseen, se on voinut käyttää toimivaltaansa kaikissa kansainvälisissä rautatiesuhteissa, joissa tämä sisäinen toimivalta on vahvistettu.

EU:n liittyminen COTIF-yleissopimukseen on taannut oikeusvarmuuden myös muille OTIFin jäsenille, jotka solmivat rautatiesuhteita EU-maihin. Viimeksi mainitut eivät voi käyttää oikeuksia tai täyttää velvoitteita erikseen suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin asioissa, joissa EU:lla kokonaisuutena on toimivalta. EU:n liittyminen OTIF-järjestöön on edistänyt rautatieliikenteen kokonaisvaltaista kehittämistä maailmanlaajuisesti.

Merkittävin vaikutus OTIF:lla on Suomen lainsäädäntöön vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa, joiden osalta esimerkiksi kansalliset määräykset pohjautuvat täysin OTIF:in alla neuvoteltavaan RID-sopimukseen.  Vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia koskevien sääntöjen laatimisen tarkoituksena on varmistaa turvallisuuden toteutuminen ja estää siten vahinkojen aiheutumista niin henkilöille kuin ympäristölle. Siksi vaarallisten aineiden kansainvälistä kuljetusta (RID) koskevan sopimuksen pitäminen ajan tasalla suhteessa tekniikan ja tieteen kehitykseen on tärkeä tehtävä OTIF-järjestössä. RID-määräykset koskevat kansainvälistä liikennettä, mutta ne ovat siis olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia rautatiemääräyksiä.

Päivitetty