Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen varautumisvelvoitteen tavoitteena on, että etukäteen tehtyjen toimenpiteiden sekä valmiussuunnittelun avulla yrityksen toiminta jatkuisi mahdollisimman häiriöttömästi, ja sen toimintakyky säilyisi myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Traficomin tehtävänä on valvoa toimijoiden valmiussuunnitelmia sekä niiden vaatimustenmukaisuutta.

Mihin ja miksi varaudutaan?

Raideliikenteen toimijoiden tulee varautua normaaliolojen häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Varautumisvelvoitteen tavoitteena on, että etukäteen tehtyjen toimenpiteiden sekä valmiussuunnittelun avulla yrityksen toiminta jatkuisi mahdollisimman häiriöttömästi, ja sen toimintakyky säilyisi myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumisen toimenpiteillä varmistetaan, yrityksen oman toiminnan jatkuvuuden lisäksi, myös sen asiakkailleen tarjoaman palvelun jatkuvuus ja samalla edistetään laajemmin yhteiskunnallista toimintavarmuutta.

Ketä varautumisvelvollisuus koskee?

Raideliikenteellä on keskeinen rooli yhteiskunnan toimivuuden ja logistisen järjestelmän kannalta kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä raideliikenteen harjoittajille, rataverkon haltijoille sekä kaupunkiraideliikenteen toimijoille on liikennepalvelulaissa sekä raideliikennelaissa säädetty varautumisvelvoite.

Mitä varautumisvelvollisuus käytännössä tarkoittaa?

Raideliikenteen toimijan on tehtävä valmiussuunnitelma riskienhallintajärjestelmässä esiin nousevien uhkaskenaarioiden varalle. Valmiussuunnitelman tulee täyttää Traficomin antaman määräyksen vaatimukset ja siinä tulee mm. nimetä varautumisen toimenpiteistä vastaava henkilö. Suunnitelman voi tehdä erillisenä suunnitelmana tai se voi olla myös osana esimerkiksi yrityksen johtamis- tai hallintajärjestelmää. Mikäli suunnitelmaan sisältyy yrityksen kannalta luottamuksellisia tai liiketoiminnalle arkaluonteisia asioita, tulee se säilyttää turvallisessa paikassa. Lisäksi valmiussuunnitelma on hyvä varustaa luottamuksellinen -maininnalla. Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa erikseen Traficomille, mutta yrityksen on säilytettävä suunnitelma yrityksessä ja pidettävä se ajantasaisena. 

Traficom valvoo yritysten valmiussuunnitelmia ja niiden vaatimustenmukaisuutta. Tätä valvontaa varten yrityksen tulee pyynnöstä toimittaa suunnitelma Traficomille.

Millainen valmiussuunnitelman tulee olla?

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi mm:

  • Toimijan kriittisten toimintojen ja palvelujen määrittely
  • Toimintaan vaikuttavat uhkat ja riskit
  • Mahdolliset kriittiset kumppanit, palveluntuottajat ja alihankkijat
  • Miten yritys huolehtii siitä, että yrityksen varautumiseen liittyvä henkilöstö tuntee valmiussuunnitelman sisällön ja siihen liittyvät yrityksen vastuut ja velvoitteet
  • Kuvaus henkilö ja materiaalivarauksista
  • Miten varautumisosaamista ja toimintakykyä yrityksessä kehitetään ja ylläpidetään
  • Miten suunnitelmaa ylläpidetään ja millaista omavalvontaa suoritetaan

Lisätietoja

Johtava asiantuntija, Jouko Pirttimäki, jouko.pirttimaki@traficom.fi

Päivitetty