Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Haluan tavaraliikenneyrittäjäksi

Toimi näin

1: Perusta yritys

Jos sinulla ei ole vielä yritystä, Suomi.fi-palvelun yrityksen perustamispolku (Ulkoinen linkki) on loistava työkalu yrityksen perustamiseen. Palvelun avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.

 

2: Tarkista luvan tarve

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä edellyttää tavaraliikennelupaa seuraavin poikkeuksin:

  • Traktorilla saa kuljettaa tavaraa ilman liikennelupaa, jos traktorin suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h.
  • Henkilöliikenneluvan haltija saa kuljettaa tavaraa linja-autolla.

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2 000, mutta enintään 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Traficomille.

Tavaraliikenteeseen ilmoittautuminen (Ulkoinen linkki)

  • Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.
  • Myös liikenneluvan haltijan tulee tehdä ilmoitus, jos se suorittaa ammattimaista tavarankuljetusta yli 2 000, mutta enintään 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä.

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan enintään 2 000 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä ei edellytä liikennelupaa, eikä ilmoituksen tekemistä.

3: Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Ennen luvan hakemista on suositeltavaa huolehtia siitä, että toimintaa harjoittava yritys tai yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin.

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm. ammatillinen pätevyys, oikeustoimikelpoisuus, hyvä maine, sijoittautuminen Suomeen, vakavaraisuuden osoittaminen sekä velvoitteiden asianmukainen hoitaminen.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos kaikki luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, hakijalle myönnetään tavaraliikenteen yhteisölupa ja sille haettu määrä oikeaksi todistettuja ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä.

4: Hanki tavaraliikenteen yrittäjän ammatillinen pätevyys

Pätevyys saavutetaan suorittamalla hyväksytysti tavaraliikenteen yrittäjätutkinto. Lue lisää: Liikenneyrittäjätutkinto

5: Näin osoitat vakavaraisuuden

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa. Hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € per seuraava auto.

Vakavaraisuutta osoitettaessa on huomioitava hakijan kaikki liikenneluvat taksiliikennelupia lukuun ottamatta. Hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien tai haettavien tavara- ja henkilöliikennelupiensa osalta. Ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.

Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus). 

Katso tarkemmat ohjeet ja mallit alla olevien linkkien takaa.

6: Hae tavaraliikennelupaa

Lupa myönnetään hakemuksesta. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai oikeushenkilölle, joita ovat esim. osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Uutta lupaa, luvan uusimista tai lisälupia koskevaan hakemukseen tulee liitteeksi toimittaa selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Muiden edellytysten osalta täydennyksiä tai muita selvityksiä on toimitettava pyydettäessä. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt yms. viivästyttävät luvan myöntämistä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hae tavaraliikennelupaa

7: Tietoa myönnettävästä tavaraliikenneluvasta

Liikennepalvelulain mukaisia tavaraliikennelupia ovat tavaraliikenteen yhteisölupa ja kotimaan tavaraliikennelupa. Uusille alalle tulijoille voidaan myöntää vain tavaraliikenteen yhteisölupa. Uudet ja uusittavat yhteisöluvat myönnetään 10 vuodeksi.

Liikenneluvan nojalla saa liikennettä harjoittaa vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos luvanhaltija on luonnollinen henkilö, vain tämä henkilö saa harjoittaa liikennettä ja liikennettä harjoitetaan tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Jos luvanhaltija on yhteisö, vain tämä yhteisö esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö saa harjoittaa luvan nojalla liikennettä.

Liikennelupaa ei saa koskaan siirtää tai luovuttaa toisen käyttöön esim. luonnolliselle henkilölle myönnettyä lupaa ei saa luovuttaa henkilön omistaman yhtiön käyttöön, vaan yhtiön tulee hakea liikennelupaa.

Yhteisöluvalle myönnetään hakemuksen mukaisesti ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Jäljennöksiä myönnetään aina vähintään yksi. Liikennettä harjoitettaessa kussakin yhtä aikaa liikenteessä olevassa ajoneuvossa tulee pitää mukana toimivaltaisen viranomaisen yhteisöluvalle myöntämää oikeaksi todistettua ajoneuvokohtaista jäljennöstä. Yhteisölupa nk. päälupa ei saa olla ajoneuvossa, vaan päälupaa tulee säilyttää luvanhaltijan toimipaikassa.

Ajoneuvokohtaisten jäljennösten voimassaolo päättyy aina samaan aikaan kuin yhteisöluvan voimassaolo.

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille luvan myöntämisen edellytyksissä ja yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi