Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmastotekoja

Liikenteen ilmastotekoja vauhditetaan

Kotimaan liikenteen päästöt vastaavat Suomessa noin viidennestä kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Näistä 95 % aiheutuu tieliikenteestä. Vuonna 2022 Traficom edisti monia fossiilittoman liikenteen tiekartan toimia, jotka tähtäävät kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2005 tasoon verrattuna. Näitä olivat esimerkiksi hankintatuet sähkö- ja kaasukäyttöisille ajoneuvoille, kestävien kulkutapojen tukitoimet, jakeluinfratyöryhmään osallistuminen sekä aihepiirin tutkimukset. Traficom edisti osaltaan myös meri- ja sisävesiliikenteen sekä lentoliikenteen periaatepäätöksissä laadittuja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Edistimme talvimerenkulun huomioimista EU- ja kansainvälisessä sääntelyssä sekä mustahiilipäästöjen rajoittamista arktisilla alueilla. Työstimme kansainvälisen meriliikenteen polttoaineiden elinkaarianalyysiohjesääntöjä. Teetimme myös selvitykset sähkön ja vedyn hyödyntämisestä lentoliikenteessä. Traficom tuki tietotaidollaan myös liikenne- ja viestintäministeriötä EU:n 55-valmiuspaketin lainsäädäntöehdotusten käsittelyssä. Paketti sisältää useita liikennesektorin toimia, joita tarvitaan EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotukset koskevat esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria, ajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeja, päästökauppaa sekä meri- ja lentoliikenteen vaihtoehtoisia polttoaineita.

Pilottitiedonkeruu viestintäverkkojen energiankulutuksesta

Tieto- ja viestintäteknologiat (ICT) ovat avainroolissa monien muiden alojen ilmastovaikutusten vähentämisessä. Toisaalta ICT:n vaatimat verkot, laitteet ja datakeskukset aiheuttavat oman jalanjälkensä energiankulutuksessa, päästöissä ja materiaalien kulutuksessa. Vuonna 2022 Traficom toimeenpani liikenne- ja viestintäministeriön ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa muun muassa toteuttamalla pilottitiedonkeruun verkkojen energiankulutuksesta suurimmille teleyrityksille. Selvitys oli ensimmäinen laatuaan, ja jatkossa Traficom tuottaa vastaavat tilastotiedot vuosittain. Tiedon avulla saadaan aiempaa tarkempi kuva alan ympäristövaikutuksista ja voidaan seurata viestintäverkkojen energiankulutuksen kehittymistä. Selvityksen mukaan vuonna 2021 viestintäverkkojen energiankulutus oli noin 650 gigawattituntia. Selvitys osoitti myös sen, että eniten energiaa kuluttavat loppukäyttäjää lähimpänä olevat verkon osat. Näitä ovat kiinteiden verkkojen osalta liityntäverkko ja matkaviestinverkon osalta radioverkko. Toisaalta selvityksestä ilmeni, että matkaviestinverkko kuluttaa kiinteään verkkoon verrattuna enemmän energiaa siirrettyä bittiä kohden. Viestintäverkkojen arvioidaan kattavan noin neljänneksen koko ICT-sektorin hiilijalanjäljestä.

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen