Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kohti tieliikenteen päästövähennyksiä vankalla tietopohjalla

Kotimaan liikenteen päästöt vastaavat Suomessa noin viidennestä kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Näistä noin 96 % aiheutuu tieliikenteestä. 

55-valmiuspaketilla tarkoitetaan vuonna 2021 annettua lainsäädäntöehdotusten kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on varmistaa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Ehdotukset koskevat esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria, ajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeja, päästökauppaa sekä meri- ja lentoliikenteen vaihtoehtoisia polttoaineita. Traficom osallistui vuonna 2023 useiden 55-valmiuspaketin lainsäädäntöaloitteiden toimeenpanoon. Tuimme ministeriöitä EU-lainsäädäntöä toimeenpanevan tai täydentävän kansallisen lainsäädännön valmistelussa, sekä valmistauduimme Traficomille osoitettujen valvonta- ja muiden viranomaistehtävien haltuunottoon.

Vuonna 2023 kehitimme myös ilmastoja muiden ympäristövaikutusten seurannan ja arvioinnin tietopohjaa. Julkaisimme muun muassa päivitetyn tieliikenteen ajoneuvokannan ja kasvihuonekaasupäästöjen perusennusteen, joka kuvaa tieliikennesektorin todennäköistä päästökehitystä vuoteen 2050 asti. Sen rinnalla julkaistiin myös niin kutsuttu politiikkaskenaario, johon sisältyi potentiaalisia lisätoimia tavoiteltujen päästövähennysten saavuttamiseksi. Osallistuimme vuonna 2023 myös aktiivisesti liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ympäristövaikutusten arviointiverkoston kehittämistyöhön. Työ tietoon perustuvan politiikkavalmistelun ja päätöksenteon tukemiseksi jatkuu vuonna 2024 hallinnonalan vaikutusarviointikyvyn kehittämisen työryhmässä.

Viestintäverkkojen energiankulutuksen seuranta jatkui

Tieto- ja viestintäteknologiat (ICT) ovat avainroolissa monien muiden alojen ilmastovaikutusten vähentämisessä. Toisaalta ICT:n vaatimat verkot, laitteet ja datakeskukset aiheuttavat oman jalanjälkensä energiankulutuksessa, päästöissä ja materiaalien kulutuksessa. 

Vuonna 2023 Traficom jatkoi liikenne- ja viestintäministeriön ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian toimeenpanoa muun muassa toteuttamalla vuosittaisen tiedonkeruun verkkojen energiankulutuksesta suurimmille teleyrityksille. Tiedonkeruu oli jatkoa vuoden 2022 pilottitiedonkeruulle. Tiedon avulla saadaan aiempaa tarkempi kuva alan ympäristövaikutuksista ja voidaan seurata viestintäverkkojen energiankulutuksen kehittymistä.

Selvityksen mukaan vuonna 2022 viestintäverkkojen energiankulutus oli noin 970 gigawattituntia. Eniten energiaa kuluttavat loppukäyttäjää lähimpänä olevat verkon osat. Näitä ovat kiinteiden verkkojen osalta liityntäverkko ja matkaviestinverkon osalta radioverkko. Tuloksista selviää, että matkaviestinverkko kuluttaa kiinteään verkkoon verrattuna selvästi enemmän energiaa siirrettyä bittiä kohden. Traficom osallistuu myös EU-tason yhteistyöhön alan yhteisten ympäristövaikutusten seurantaindikaattoreiden kehittämiseksi.

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen

Päivitetty