Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano käynnissä

Traficom toimeenpanee Liikenne 12 -nimellä kulkevaa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Sen avulla ylläpidetään Suomen liikennejärjestelmää ja kehitetään sitä vastaamaan ihmisten ja elinkeinoelämän erilaisiin liikkumis- ja kuljettamistarpeisiin kaikkialla maassa. Vuonna 2022 Traficom toteutti useita eri Liikenne 12 -suunnitelman toimenpiteitä, joilla pyrittiin lisäämään tietopohjaisen päätöksenteon edellytyksiä. Tietopohjaa kehitettiin ja laajennettiin muun muassa osana liikennejärjestelmäanalyysiä, johon kootaan strateginen kokonaiskuva liikennejärjestelmän nykytilasta, kehitystarpeista ja toimintaympäristön kehityksestä. Yhtenä Liikenne 12 -suunnitelman toimenpiteenä valmisteltiin opas maakuntien, kaupunkiseutujen ja ylimaakunnallisten alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikutusten arvioinnin tueksi. Opas avustaa liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikutusten arvioinnissa valmistelun alusta viimeistelyyn saakka. Tavoitteena on varmistaa, että tarjolla on perusteltua tietoa päätöksenteon tueksi, ja että liikennejärjestelmäsuunnitelmat toteuttavat niille asetettujen tavoitteita sekä lieventävät liikenteen haitallisia vaikutuksia

Työmme digitaalisten yhteyksien edistämiseksi sujuvoittaa arkea

Digitaalisten yhteyksien avulla varmistetaan mahdollisuudet esimerkiksi etätyöhön, viranomaisten kanssa asiointiin ja yritysten digitaalisten palveluiden käyttämiseen. Myös tulevaisuuden ratkaisut, kuten älyliikenne ja virtuaalitodellisuus, edellyttävät kattavia ja laadukkaita viestintäverkkoja. Traficom edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä. Myönnämme myös tukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen alueille, jonne verkkoja ei markkinaehtoisesti saada. Vuonna 2022 panostimme bittimittari.fi-palvelun kehitystyöhön. Vuonna 2023 lanseerattavalla palvelulla käyttäjä voi mitata laajakaistapalvelunsa nopeutta. Vuonna 2022 Traficomissa valmisteltiin myös vuoden 2023 kansainvälistä radiokonferenssia (WRC, World Radiocommunication Conference), jossa määritellään yhteiset, kansainväliset puitteet radiotaajuuksien käytölle tulevaisuudessa. Vuonna 2023 Traficom on aktiivisesti mukana 6G-verkkojen määrittelyn kansainvälisessä yhteistyössä. Yhtenä lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ja Traficom on osaltaan korostanut näiden tavoitteiden tärkeyttä ja huomioon ottamista 6G:n määrittelytyön alusta alkaen.

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen

Päivitetty