Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tavoitteena arjen toimivat ja turvalliset yhteydet kaikille 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteena on liikennejärjestelmä, joka toimii ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi sekä takaa riittävän saavutettavuuden ihmisille ja elinkeinoelämälle. Traficom vastaa Liikenne 12 -suunnitelman valmistelun vaikutusten arvioinnista ja tuottaa strategista kokonaiskuvaa liikennejärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista yhteistyössä Väyläviraston ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Traficom seuraa kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin joka toinen vuosi kyselytutkimuksilla. Tutkimus tuottaa liikennealan viranomaisille ja sidosryhmille tietoa kansalaisten tyytyväisyydestä liikennejärjestelmän eri osa-alueisiin ja matkaketjujen palvelutasoon. Tyytyväisyydellä liikenneolosuhteisiin tarkoitetaan esimerkiksi kokemuksia matkojen toimivuudesta ja turvallisuudesta. Näiden osalta kansalaiset olivat vuonna 2023 varsin tyytyväisiä, ja arvioiden keskiarvo oli 3,72. Tyytyväisyydessä on havaittavissa lievää laskusuuntaista trendiä erityisesti pienemmillä kaupunkiseuduilla ja alle 20 000 asukkaan kunnissa, joissa myös tyytyväisyyden taso on suuriin kaupunkiseutuihin verrattuna matalampaa. 

Digitaalisten yhteyksien avulla varmistetaan mahdollisuudet esimerkiksi etätyöhön, viranomaisten kanssa asiointiin ja yritysten digitaalisten palveluiden käyttämiseen. Vuonna 2023 lanseerasimme Bittimittari.fi -palvelun (Ulkoinen linkki), jolla käyttäjä voi mitata laajakaistapalvelunsa nopeutta. Tavoitteena on, että yhteydet ovat käytettävissä maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. Palveluiden saatavuuden edistäminen globaalisti on tärkeää sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Vuonna 2023 Traficom vaikutti aktiivisesti 6G-teknologian määrittelyyn YK:n alla tehtävässä kansainvälisessä yhteistyössä (IMT-2030). Suomen lähtökohtana ovat olleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ja Traficom on vaikuttanut niiden huomioimiseen 6G:n määrittelytyössä alusta alkaen. 

Yhtenä periaatteena on jalanjäljen pienentäminen niin, että 6G:n energiankulutus olisi huomattavasti pienempi kuin aikaisemmissa teknologiasukupolvissa. Kestävä kehitys on tärkeä huomioida myös kansainvälisessä taajuussuunnittelussa. Uusien taajuuksien käyttöönotto jo olemassa oleviin tukiasemapaikkoihin pienentää ympäristövaikutuksia uusien tukiasemapaikkojen rakentamiseen verrattuna.

Uudet liikenteen ja viestinnän esteettömyysvaatimukset korostavat yhdenvertaisuutta

Esteettömyydellä tavoitellaan sitä, että kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja toimia yhteiskunnassa. Traficomin työssä tämä tarkoittaa esteettömyyden edistämistä muun muassa henkilöliikennepalveluissa, audiovisuaalisissa sisältöpalveluissa sekä tietoyhteiskunnan sähköisissä tuotteissa ja palveluissa. 

Virastollemme on tulossa uusia valvontatehtäviä EU:n esteettömyysdirektiivin myötä kesällä 2025. Vuonna 2023 valmistauduimme uusiin tehtäviin muun muassa kartoittamalla toimijoiden velvollisuuksia, kansalaisten oikeuksia ja valvontaviranomaisten tehtäviä. Käynnistimme viestinnän ja neuvonnan suunnittelun sekä esteettömyysstandardien kansallisen seurantaryhmän työn. Uudet esteettömyysvaatimukset edistävät erityisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, mutta tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä ja paremmasta käytettävyydestä hyötyvät kaikki. 

Traficom osallistui liikenne- ja viestintäministeriön johtaman liikenteen esteettömyysvision laatimiseen. Vision ytimessä on ajatus siitä, että itsenäisen ja turvallisen liikkumisen tulee olla mahdollista kaikille. Lisäksi selvitimme esteettömyyttä linja-autojen kalustovaatimuksissa. Tavoitteena oli yhdenmukaistaa kalustovaatimuksia viranomaisten hankkimassa linja-autoliikenteessä ja tunnistaa parhaita käytäntöjä esteettömyyteen liittyen. Selvitys esiteltiin sidosryhmille, ja siitä saatiin palautetta sekä liikenteen tilaajilta, liikennöitsijöiltä että käyttäjien edustajilta. Kesällä valmistuivat myös uudet taksiliikennettä koskevat esteettömyyden tilannekuvat. 

Edistimme audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä tekemillämme selvityksillä Nelonen-televisiokanavan ohjelmatekstitysten laadusta ja velvoittamalla Sanoma Media Finland Oy:n korjaamaan tekstityspalvelun puutteet. Elokuussa 2023 totesimme Nelosen tekstityspalvelun täyttävän lain velvoitteet riittävästä selkeydestä ja ymmärrettävyydestä.

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen

Päivitetty