Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Laajakaistatuen hakuohjeet

Tukihakemukset tuli jättää vuoden 2018 loppuun mennessä. Rakentaminen voi jatkua vuoden 2021 loppuun asti.

Kuka voi saada tukea?

Hakijan tulee olla maakunnan liiton valitsema hankeen toteuttaja. 

Tuen hakija voi olla yritys, yhteisö tai säätiö. Käytännössä hakija on useimmiten joko osakeyhtiö tai osuuskunta. Toimintamuodosta riippumatta hakijan on oltava itsenäinen oikeushenkilö.

Tukea voidaan myöntää sellaiselle yritykselle, jolla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Pk-yrityksen ja suuryrityksen taloudellinen tilanne arvioidaan eri tavoin. Yrityksen koolla on vaikutusta myös kuntien rakennushanketta varten antamien takausten arvioinnissa. Yritystä ei voida pitää pk-yrityksenä, jos kunnan omistusosuus siitä on vähintään 25 %.

Tuen hakijalla pitää olla suunnitelma verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonnasta verkon alueella. Palveluita ei tarvitse tarjota itse, vaan ne voi asettaa saataville myös erilaisin sopimusjärjestelyin. Myös verkon yhteenliittäminen yleiseen viestintäverkkoon pitää olla järjestettynä.

Tuen saaja ei voi olla eri taho kuin verkon omistaja. Tuen saamiseen liittyvät velvollisuudet koskevat aina tuen avulla rakennetun verkon omistajaa.

Hakemusten käsittely Traficomissa

Nopea laajakaista -hankkeessa käyttävissä olevat tukirahat vähenevät sitä mukaan kun Traficom myöntää tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta kun hankkeelle on tehty myönteinen tukipäätös, varataan sille myönnetty raha jäljellä olevasta tukirahapotista. Traficom ei voi myöntää valtiontukea enää sen jälkeen, kun kaikki tukirahat on käytetty. 

Tukihakemus tulee vireille kun se on saapunut Traficomin kirjaamoon. Hakemusta voi täydentää sen vireille tulon jälkeenkin ja tarvittaessa Traficom pyytää puuttuvia tietoja asian käsittelyn edetessä. Tavoitteellinen käsittelyaika hakemusten ratkaisemiselle on neljä kuukautta. Hakemus voidaan käsitellä ja ratkaista kuitenkin vasta kun hakemus sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Traficomin on kuitenkin ratkaistava kaikki vireille tulleet hakemukset ja mikäli hakija ei pyynnöistä huolimatta täydennä hakemustaan eikä täydentämättä jättämiselle ole perusteltuja syitä, voi Traficom hylätä hakemuksen puutteellisena.

Hakemusten käsittely

1: Hakemus

2: Käsittely

 • Päätösluonnoksen kuuleminen

 

3: Päätös

4: Ennakkomaksu

5: Maksuhakemus

Hankkeen tukikelpoiset kustannukset

Tukea voi saada vakituisiin asuntoihin tai yritysten toimipaikkoihin rakennettavien liittymien välttämättömiin rakentamiskustannuksiin. Vähimmäisedellytys rakennettavalle verkolle on, että siitä tarjottavat laajakaistaliittymät mahdollistavat ainakin 100/100M tiedonsiirron.

Kaikki kustannukset on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa.

Tukikelpoisia työkustannuksia ovat esimerkiksi

 • kaapelin asennustyöt,
 • auraus- ja kaivuutyöt,
 • teletekniset työt,
 • verkon kartoitus-, suunnittelu- ja dokumentointityöt,
 • luvitus sekä projektinjohtaminen.

Tukikelpoisia materiaalikustannuksia ovat esimerkiksi kustannukset

 • kaapeleista,
 • aktiivilaitteista,
 • suojaputkista,
 • jatkoskaivoista,
 • laitetiloista ja
 • laitekaapeista.

Tukikelpoisia muita kustannuksia ovat esimerkiksi

 • lupakustannukset,
 • projektin hallinnointiin liittyvät kustannukset, sekä
 • tarpeelliset matkakustannukset verottajan ohjeen mukaisina

Tukea ei voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät esimerkiksi

 • alueella, joka ulottuu 100 metrin päähän sellaisesta aktiivilaitetilasta, josta tarjotaan tai voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluja (laajakaistatukilaissa käytetään ilmaisua "liityntäpiste"),
 • tilaajaliittymän viimeisestä 100 metristä,
 • alueella, jolla on jo nopean laajakaistan tarjontaan soveltuva verkko,
 • alueella, jonne seuraavan 3 vuoden aikana ollaan ilman valtiontukea rakentamassa valokuituverkkoa nopean laajakaistan tarjontaan,
 • vapaa-ajan asuntoon rakennetusta tilaajaliittymästä,
 • projektiin liittyvistä mainos- ja markkinointikuluista, rahoituskuluista tai vuokrakustannuksista.
Ennen 15.7.2017 kilpailutettujen hankkeiden verkon tukikelpoisuuden ja tukikelpoisten kustannusten määräytymisperiaatteet poikkeavat edellä mainitusta. Näihin periaatteisiin voi tutustua alla olevista muistioista:
Muistio verkon tukikelpoisuuden arvioinnista ennen 15.7.2017 kilpailutetuissa hankkeissa
Kustannusten jakaminen projektikirjanpidossa ennen 15.7.2017 kilpailutetuissa hankkeissa.

 

Kustannukset ovat tukikelpoisia vasta sen jälkeen kun hakemus on tullut vireille Traficomiin. Hankkeen kustannuksista pidetään erillistä projektikirjanpitoa

Tuen enimmäismäärä ja kunnan maksuosuus

Tukipäätöksessä määrätään laajakaistahankkeelle varatun valtion tuen enimmäismäärästä sekä siitä, missä suhteessa valtio ja kunta osallistuvat hankkeen tukemiseen. Maksuosuudet lasketaan aina hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, ei kokonaiskustannuksista.

Tukikelpoiset kustannukset lasketaan vähentämällä verkkoanalyysin perusteella tukikelvottomilla alueilla syntyvät kustannukset ja muut tukikelvottomat kustannukset hakijan esittämästä kokonaiskustannusarviosta.

Valtion tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kunta maksaa hankkeen tukikelpoisista kustannuksista 33 %, 21,78 % tai 8 %. Kunnan maksuosuudesta riippuen valtion tuen enimmäismäärä on 33 %, 44,22 % tai 58 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

ESIMERKKI 1
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 150 000 € ja hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi on arvioitu 100.000 €. Hanke ei saa laajakaistatuen lisäksi muuta julkista rahoitusta. Tällöin Traficom myöntää valtion laajakaistatukea 33 % tukikelpoisista kustannuksista, kuitenkin enintään 33.000 € ja kunnan on maksettava hankkeen kustannuksista 33.000 €. Muut hankkeen kustannukset jäävät hakijan maksettavaksi.

Lopullinen maksettava tukimäärä perustuu aina toteutuneisiin kustannuksiin, jotka tuen saajan on todennettava. Koska tukea voi saada vain toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista, voi lopullinen maksettava tukimäärä olla myös pienempi kuin mitä tukipäätöksessä on valtiontueksi määritelty. Kaikkea julkista tukea voi yhteensä saada enintään tukikelpoisten kustannusten verran jolloin ns. tuki-intensiteetti  on 100%. Ennen 15.7.2017 kilpailutetuissa hankkeissa tuki-intensiteeti on 90 %.

Kustannukset ovat tukikelpoisia vasta sen jälkeen kun hakemus on tullut vireille Traficomiin. Hankkeen kustannuksista pidetään erillistä projektikirjanpitoa. Hankkeen kirjanpitoon liittyvistä asioista voi lukea lisää Esimerkki projektikirjanpidosta-sivulta .

Tukipäätöksessä määrätään laajakaistahankkeelle varatun valtion tuen enimmäismäärästä sekä siitä, missä suhteessa valtio ja kunta osallistuvat hankkeen tukemiseen. Maksuosuudet lasketaan aina hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, ei kokonaiskustannuksista.

Hankkeen tukeminen

1: Kustannusarvio

 • Hakijan arvio hankkeen kokonaiskustannuksista

2: Tukikelvottomat kustannukset

 • Tukikelvottomalla alueella syntyvät kustannukset ja muut tukikelvottomat kustannukset

3: Tukikelpoiset kustannukset

 • Materiaalikustannusten tukikelpoisuus perustuu tukikelpoisen kaapelin määrään ja työkustannusten tukikelpoisen verkkoreitin pituuteen

4: Tuen määrä

 • Kunta 33% (tai 21,78% tai 8%), valtio 33% (44,22 tai 58%)

 

5: Toteutuneet kustannukset

 • Maksettavan tuen määrä perustuu toteutuneisiin kustannuksiin
 • Tukipäätöksen enimmäismäärää ei kuitenkaan voi ylittää

Verkkoa koskevat tiedot ja tuen saajan velvoitteet

Traficom tarvitsee tukikelpoisten kustannuksien arvioimiseksi yksityiskohtaista tietoa suunnitellusta verkosta. Hakijan tulee toimittaa verkkosuunnitelma paikkatietona ja suunnitelmaraportti, jossa yksilöidään verkkoon suunnitellut kaapelit, kaivuureitit sekä muut laitteet ja materiaalit.

Rakentamishanke on toteutettava tukipäätöksellä hyväksytyn verkkosuunnitelman mukaisesti. Rakennettu verkko voi kuitenkin perustelluista syistä poiketa vähäisissä määrin tukipäätöksen pohjana olleesta suunnitellusta verkosta. Tällaisia hyväksyttäviä muutoksia voivat olla esimerkiksi odottamattomista maastoesteistä johtuvat pienimuotoiset reittimuutokset sekä kysynnän puutteen takia rakentamattomat yksittäiset talokaapelit. Lisärakentaminen verkkosuunnitelmasta poiketen ei ole tukikelpoista.

Tuen avulla rakennetusta verkosta tulee tarjota toimintavarmoja ja turvallisia palveluja sekä alueen asukkaille ja yrityksille että kilpaileville teleyrityksille. Palvelujen toimitusehdot ja hinnat on julkaistava tuen saajan verkkosivuilla.

Laajakaistapalvelut käyttäjille

 • Hankealueen vakituisiin asuntoihin ja yrityksiin tulee olla mahdollisuus hankkia laajakaistayhteys tukea saavalta operaattorilta.
 • Liittymän avulla tulee olla mahdollisuus käyttää edistyksellisiä laajakaistapalveluita. Palveluita voi tarjota joko tukea saanut yritys tai sen sopimuskumppani.

Verkon käyttöoikeuden luovuttaminen

Tuen avulla rakennettu verkko tulee avata kilpailulle luovuttamalla käyttöoikeus viestintäverkkoon, verkkoelementtiin (kuten kaapelikanaviin) ja verkon kapasiteettiin tätä pyytävälle teleyritykselle.

Tuensaaja on velvollinen luovuttamaan käytöoikeuden syrjimättömin ehdoin. Muille teleyrityksille tehtäviin käyttöoikeuden luovutuksiin sovelletaan laajakaistatukilain mukaisia velvotteita, ja muille kuin teleyrityksille tehtyihin luovutuksiin yhteisrakentamislain velvotteita.

Käyttöoikeus tulee luovuttaa sekä verkon fyysisiin osiin, kuten valokuituverkossa ns. mustaan kuituun, kaapelikanaviin, laitetiloihin että verkon kapasiteettiin, kuten kiinteisiin yhteyksiin (palvelu, jossa ilman viestien ohjausta tarjotaan määriteltyä siirtokapasiteettia viestintäverkon liityntäpisteiden välillä) tai bitstream-tuotteeseen. Käyttöoikeus tulee luovuttaa kaikkiin sellaisiin käyttöoikeustuotteisiin, jotka verkossa on teknisesti mahdollista toteuttaa.

Käyttöoikeus on luovutettava riippumatta siitä, mihin käyttötarkoitukseen teleyritys sitä pyytää, mutta käyttötarpeen tulee olla aito ja konkreettinen.

Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuutta ei ole, jos käyttöoikeuden kohde on tuen saajan omassa käytössä tai tarpeen sen omaa kohtuullista tulevaa tarvetta varten.

Käyttöoikeus on luovutettava syrjimättömin ehdoin eli ehdoin, jotka kohtelevat samanlaisessa tilanteessa olevia teleyrityksiä tasapuolisesti.

Kilpailevaa teleyritystä ei tule asettaa palvelun tarjontaa koskevissa ehdoissa erilaiseen asemaan esimerkiksi palvelun hinnoittelun, toimitusajan tai palvelun tason suhteen.

Käyttöoikeuden luovutuksesta saa periä korvauksen/vuokraa.

Käyttöoikeus on luovutettava kohtuulliseen hintaan.

Kohtuullinen hinta ei voi käytännössä olla ainakaan korkeampi kuin huomattavaan markkinavoimaan perustuva velvollisuus hinnoitella vastaava tuote tai palvelu kustannussuuntautuneesti.

Muille kuin teleyrityksille tehtäviin luovutuksiin sovelletaan lakia verkkoninfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (ns. yhteisrakentamislaki) (Ulkoinen linkki). Yhteisrakentamislain mukaan käyttöoikeus fyysiseen infrastruktuuriin on luovutettava oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Fyysisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan mm. suojaputkia, kaapelikanavia ja -kaivoja, jakokaappeja, pylväitä ja rakennuksia, eli muita verkon passiivisia osia.

Viestintäverkon rakentamisessa huomioon otettavat määräykset ja muut säädökset