All central information om transportsystemet och dess utvecklingsbehov kan nu hittas på ett ställe – den första transportsystemanalysen publicerad

Transport- och kommunikationsverket Traficom sammanställer en helhetsbild av transportsystemet och dess utvecklingsbehov för att stöda beslutsfattande. Transportsystemanalysen har nu publicerats för första gången. I den ingår en lägesbild över trafik- och transporttjänsterna som särskilt framhäver effekterna av coronan. Dessutom ingår mätare för att uppfölja verkställandet av målen i den riksomfattande trafiksystemplanen. Trafiknätets strategiska lägesbild lyfter fram de viktigaste utvecklingsobjekten.

”Den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12, poängterar särskilt informationsunderlagets betydelse i beslutsfattandet. Här spelar transportsystemanalysen en central roll. Vi är fortfarande i början av att utveckla helheten, och vi hoppas att intressentgrupperna deltar i utvecklingsarbetet i lika stor utsträckning även i framtiden, så att analysen på bästa sätt betjänar planeringen av transportsystemet både på det nationella och det regionala planet”, säger nätverksdirektör Asta Tuominen.

Coronapandemin har haft en stor inverkan på kollektivtrafiken

I den första versionen av lägesbilden för trafik- och transporttjänsterna granskas efterfrågan och utbud för kollektivtrafik, både i marknadsbaserad trafik och avtalstrafik, samt kollektivtrafikens tillgänglighet, biljett-, betal- och infosystem och godstrafiktjänster.

I lägesbilden undersöker man bl.a. hur coronapandemin har påverkat kostnaderna för stora och mellanstora kollektivtrafikmyndigheter. ”Coronapandemin har ökat på totalkostnaderna för kollektivtrafiken inom alla stora och mellanstora stadsregioner. Pandemins största ekonomiska effekter både i direkta eurobelopp och med tanke på den relativa förändringen av nettokostnader har koncentrerats i Helsingforsregionen, men även i andra områden har effekterna varit betydande”, konstaterar specialsakkunnig Anna Pätynen. Pandemin har påverkat godstrafiken i klart mindre utsträckning än kollektivtrafiken.

Också de statsunderstöd som beviljats kollektivtrafikmyndigheterna ökade väsentligt under 2020 på grund av coronapandemin. Kollektivtrafiken beviljades ett skilt coronaunderstöd på 100 miljoner euro i en tilläggsbudgetproposition. Statens andel av finansieringen av kollektivtrafiken i stora och medelstora stadsregioner ökade år 2020 till cirka 38 procent i och med olika coronaunderstöd, medan motsvarande siffra år 2019 var cirka 12 procent.

I lägesbilden för trafik- och transporttjänsterna har man också för första gången sammanställt en helhetsbild över tillgängligheten och de centrala utvecklingsbehoven i lokal kollektivtrafik och i långväga busstrafik som ordnas av städerna. Till exempel är städernas lokala kollektivtrafiksfordon redan till största del utrustade med låggolv, och i städerna används i stor utsträckning också servicetrafik som använder tillgängliga mindre fordon. Låggolv behövs för att upprätthålla en hög servicenivå för alla passagerare och de gör det betydligt snabbare för passagerare att ta sig in och ut ur bussen. Olika objekt som behöver utvecklas för att förbättra tillgängligheten har dock uppdagats i lokaltrafikens fordonsbestånd, hållplatser, reseplanering och inköp, samt i informeringen under resan.

Lägesbilden för trafik- och transporttjänster uppdateras i framtiden en gång per år. I december 2021 kompletteras kollektivtrafikens lägesbilder med uppgifter från den offentliga trafikens prestationsstatistik för år 2020. År 2022 kommer nya helheter gällande taxitjänster och samanvända tjänster, såsom stadscyklar och elsparkcykeltjänster, att införas i lägesbilden.

Uppföljning av verkställandet av målen i Trafik 12-planen inleds

Tre mål för Trafik 12-planen har ställts upp: 1) Transportsystemet garanterar tillgänglighet i hela Finland och svarar på behov i anslutning till näringar, arbete och boende 2) Människornas möjligheter att välja hållbarare mobilitetsformer förbättras – i synnerhet i stadsregioner och 3) Transportsystemets samhällsekonomiska effektivitet förbättras. Traficoms uppgift är att följa verkställandet av dessa mål. För uppföljningen av verkställandet av målen har en grupp mätare skapats som en del av transportsystemanalysen. Mätarna granskar tillgänglighet och funktion, hållbarhet och miljöeffekter, samhällsekonomisk effektivitet och trafiksäkerhet.

”Trafik 12-planen blev klar våren 2021, vilket är orsaken till att man inte inom alla mätarna har gjort jämförelser till tidigare år. Mätarna för tillgänglighet och funktion samt den samhällsekonomiska utvecklingen har nu en grund som kan användas för jämförelse i framtiden” berättar specialsakkunnig Taru Pakkanen.

För mätarna för hållbarhet och miljöeffekter kan man identifiera de tillfälliga positiva effekterna som coronapandemin fört med sig på till exempel minskningen av trafikens CO2-utsläpp. Vad beträffar trafiksäkerheten har utvecklingen främst varit positiv med tanke på målen. I och med coronapandemin har användningen av de olika trafikformerna minskat, vilket också minskat på antalet olyckor.

Mätarna har skapats av experter från både Traficom och Trafikledsverket. Uppföljningsmätarna justeras i regel en gång per år, och utvecklingen av dem fortsätter.

Lägesbilden för mobilitet och tillgänglighet publiceras ännu i år

”Innehållet i transportsystemanalysen kompletteras redan under höstens gång i och med att den första versionen av lägesbilden för mobilitet och tillgänglighet publiceras i början av november. Analysen uppdateras hela tiden, och utvecklingen av publikationsplattformen fortsätter också”, berättar ledande sakkunnig Johanna Juusela.

Den strategiska lägesbilden över transportsystemet som produceras i samarbete mellan Traficom och Trafikledsverket är en del av transportsystemanalysen. Den beskriver det mest betydande trafiknätet på nationell nivå och dess viktigaste knutpunkter i nuläget och 2032. Nästa uppdatering av lägesbilden utförs vid årsskiftet.

Bekanta dig med transportsystemanalysen (Extern länk) (på finska)

Ytterligare information

Anna Pätynen, specialsakkunnig, tfn 029 534 5363, anna.patynen(at)traficom.fi (lägesbild för trafik- och transporttjänsterna)

Taru Pakkanen, specialsakkunnig, tfn 029 534 5279, taru.pakkanen(at)traficom.fi (Trafik 12-uppföljningsmätare), Twitter @PakkanenTaru

Johanna Juusela, ledande sakkunnig, tfn 029 539 0402, johanna.juusela(at)traficom.fi, Twitter @Pipari2003 (transportsystemanalysens helhet)