Allt mer uppmärksamhet bör ägnas åt säkerheten under taxiresor för personer med funktionsnedsättning

För Invalidförbundet, Polisstyrelsen, Transport- och kommunikationsverket Traficom samt Taksiliitto är passagerarsäkerheten för personer med funktionsnedsättning viktig. Den frivilliga utbildningen för taxiförare som är inriktad på grupper med särskilda behov, trafikövervakningen samt skicket på och korrekt användning av utrustning som anknyter till säkert resande i taxibilar för rullstolspassagerare ökar resesäkerheten.

Säkerhetsfrågor som gäller taxiresor berör många med funktionsnedsättningar. Till exempel år 2020, då begränsningar av rörelsefriheten infördes på grund av coronapandemin, anlitade hela 89 881 personer sådan färdtjänst som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp och 365 496 personer gjorde resor i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Invalidförbundet har kontaktats flera gånger av personer med funktionsnedsättningar angående allvarliga brister i fråga om passagerarsäkerheten. Det har till exempel uppstått problem när taxiföraren inte har kunnat hjälpa passageraren eller använda säkerhetsutrustningen på lämpligt sätt, till exempel spänna fast rullstolen under resan. ”Enligt vägtrafiklagen är dock föraren av fordonet entydigt skyldig att se till att passagerarnas rullstolar och bårar har spänts fast i fordonet. Så har emellertid inte alltid varit fallet”, konstaterar Elina Nieminen, jurist vid Invalidförbundet.

Noggrannare kontroll av utrustning för resor med rullstol

Traficoms reviderade bedömningsgrunder för besiktning träder i kraft i november 2022. ”I samband med uppdateringen av bedömningsgrunderna för besiktning har vi förtydligat kontrollen och bedömningen av rullstolslyftar och ramper som används för resor med rullstol. Skicket på dessa anordningar inverkar direkt på resesäkerheten”, säger Tatu Siivonen, inspektör vid Traficom.

Polisen kommer framöver att ägna mer uppmärksamhet än i dag åt säkerheten under taxiresor för personer med funktionsnedsättning. Ett av fokusområdena för övervakningen kommer att vara säkerhetsutrustningen och användningen av den. ”Polisen vill särskilt lyfta fram vikten av yrkesskicklighet vid transport av grupper med särskilda behov, uppgiftens kravnivå och förarens stora ansvar för att transporten genomförs säkert”, säger Kari Onninen, polisinspektör vid Polisstyrelsen.

Förarutbildning förbättrar taxiförarnas kompetens

Målet för förarutbildningen i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov är att förbättra känslan av trygghet för kunder som hör till grupper med särskilda behov när det gäller taxitjänster genom att förbättra taxiförarnas kompetens i frågor som gäller den aktuella kundgruppen.

”I utbildningen ingår obligatoriska praktiska övningar för alla som deltar i utbildningen i bland annat hur man använder en rullstolslyft samt spänner fast en rullstol och andra hjälpmedel i fordonet”, säger Pasi Parviainen, sakkunnig vid Traficom.

"En taxiförare har ett särskilt stort ansvar för sina kunder. Äldre, personer med funktionsnedsättning och andra passagerare som behöver assistans kan ofta inte själva sörja för sin säkerhet, säger Timo Koskinen", verkställande direktör för Taksiliitto.

Ytterligare information:

Riitta Saksanen, Invalidförbundet, sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik, 044 765 0498, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Kari Onninen, Polisstyrelsen, polisinspektör, tfn 0295 481 757, kari.onninen@poliisi.fi

Tatu Siivonen, Traficom, inspektör, tfn 029 5345 517, tatu.siivonen@traficom.fi

Timo Koskinen, Taksiliitto, verkställande direktör, tfn 040 570 9070, timo.koskinen@taksiliitto.fi