Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sakkunnigarbetsgruppen som består av olika myndigheter föreslår ändringar i körförbudsförfarandet och användningen av alkolås. Målet är att förenkla de nuvarande förfarandena och förbättra trafiksäkerheten.

Användningen av alkolås bör främjas

Arbetsgruppen vill främja användningen av alkolås. I promemorian föreslås att längden på körförbuden för rattfylleri ska motsvara nivån i de övriga nordiska länderna. Detta innebär att det för rattfylleri med 0,5–1,2 ‰ alltid följer körförbud i minst ett år och för grovt rattfylleri (över 1,2 ‰) körförbud i minst två år.

Arbetsgruppen föreslår också att längden på den alkolåsövervakade körrätten ska motsvara längden på körförbudet, på samma sätt som i de övriga nordiska länderna. En lika lång och tillräckligt lång tid för körförbud och alkolåsövervakad körrätt är en förutsättning för att alkolåset ska upplevas som ett mer beaktansvärt alternativ till körförbud än för närvarande.

Körförbudsförfarandet kräver förtydligande

Körförbudsförfarandet, det vill säga den process som leder till körförbud, är för närvarande långt och består av flera faser. Arbetsgruppen föreslår att processen förtydligas genom att man avstår från en fas i mellanbeslutsfattandet och från den bevisliga delgivningen av beslutet, när personen redan känner till körförbudsärendet och den gärning eller omständighet som lett till det och rättsskyddet således inte äventyras.

Visionen i trafiksäkerhetsstrategin är att alla trafikformer innan 2050 kommer att vara så säkra att ingen behöver dö eller skadas allvarligt i trafiken. En åtgärd i åtgärdsprogrammet var att utreda ändringsbehoven i anknytning till körförbudsförfarandet och övervakningen av körtillstånd. För detta ändamål grundades en arbetsgrupp för körförbud, som bestod av sakkunniga från Transport- och kommunikationsverket Traficom, Polisstyrelsen, kommunikationsministeriet, justitieministeriet och inrikesministeriet. Som ett resultat av arbetsgruppens arbete har promemorian om körförbud och övervakad körrätt med alkolås publicerats.

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Marjo Immonen, marjo.immonen@traficom.fi , tfn 0295 345 588