Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ändringar i miljökraven inom sjöfarten vid årsskiftet

Vid årsskiftet utses Östersjöområdet och Nordsjöområdet till kväveoxidkontrollområden inom sjöfarten. Även kraven i EU:s förordning om återvinning av fartyg medför ändringar vid årsskiftet, och framöver krävs att fartyg inom den internationella trafiken har en förteckning över farliga material.

Östersjön och Nordsjön utses till kväveoxidkontrollområden (NECA)

Från början av nästan år (1.1.2021) tillämpas NOx Tier III-utsläppsgränsvärdet enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) MARPOL-konvention på nya fartyg och nyinstallationer av dieselmotorer för fartyg. De skärpta kraven gäller dock enbart nya fartyg och nya motorinstallationer. Redan installerade motorer i befintliga fartyg kan med andra ord användas till slutet av deras livscykel.

NOx Tier III-utsläppsgränsvärdet förutsätter en minskning på 80 procent jämfört med den genomsnittliga utsläppsnivån av kväveoxider från motorer som var i drift år 2000. Minskningen kan uppnås i praktiken genom att använda antingen katalysator (Selective Catalytic Reduction, SCR) eller ett avgasåterföringssystem, eller genom att fartyget drivs med flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG), batteriteknik eller någon annan motsvarande alternativ framdrivning.

Tier III-utsläppsgränsvärdet tillämpas på Östersjöområdet och Nordsjöområdet som utses till kväveoxidkontrollområden (Nitrogen Oxide Emission Control Area, NECA) 1.1.2021.  Finland samordnade Östersjöns NECA-ansökan till IMO bland Östersjöländerna och samordnade också inlämnandet av ansökan tillsammans med Nordsjöns NECA-ansökan 2016.   

Kväveoxidutsläpp har skadliga effekter på människors hälsa. Genom att minska kväveoxidutsläppen minskas även kvävebelastningen i Östersjön, vilket även förebygger övergödningen av Östersjön.

Se även

Bestämmelse om kväveoxider i bilaga VI till Internationella sjöfartsorganisationens MARPOL-konvention Nitrogen Oxides (NOx) – Regulation 13 (imo.org) (Extern länk)

Förteckning över farliga material blir obligatorisk för fartyg

Enligt kraven i EU:s förordning om återvinning av fartyg (nr 1257/2013) ska fartyg med en bruttodräktighet på över 500 inom den internationella trafiken från 1.1.2021 ha en förteckning över farliga material och ett därtill hörande inventeringsintyg. Som namnet säger ska förteckningen över farliga material innehålla en lista över de farliga ämnen och material som finns i fartygets konstruktioner och utrustning. De material som ska anges i förteckningen finns uppräknade i bilaga I och II till förordningen om återvinning av fartyg. Till dessa hör bland annat asbest, ozonnedbrytande ämnen och polyklorerade bifenyler (PCB). Syftet med den fartygsspecifika förteckningen är att säkerställa en säker drift av fartyget under hela dess livscykel samt en säker och miljövänlig skrotning av fartyget.

Till följd av covid-19-pandemin har Europeiska kommissionen offentliggjort ett tillkännagivande (2020/C 349/01) som tar hänsyn till att pandemin har lett till svårigheter att ta fram förteckningar över farliga material senast 1.1.2021. Enligt tillkännagivandet kan en behörig myndighet på vissa villkor vid en hamnstatsinspektion bevilja fartyg en förlängning av tidsfristen med fyra månader för att ta fram en förteckning och skaffa ett inventeringsintyg. I Finland beviljar Traficom vid behov utländska fartyg en förlängning av tidsfristen i samband med hamnstatsinspektionen.

Ytterligare information

Ville-Veikko Intovuori, specialsakkunnig, ville-veikko.intovuori(at)traficom.fi, Twitter @Intovuori

Jorma Kämäräinen, ledande sakkunnig, jorma.kamarainen(at)traficom.fi