Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om statsunderstöd för utvecklings-, planerings- och forskningsarbete som gäller enskilda vägar

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar statsunderstöd för utvecklings-, planerings- och forskningsarbete som gäller enskilda vägar för åren 2022–2024. Ett anslag om cirka tre miljoner euro har reserverats för vårens ansökningsomgång. Ansökan, som genomförs för första gången, har nu börjat. Ansökan slutar 15.8.2022.

Statsunderstödet beviljas som projektunderstöd och kan sökas av kommuner, samkommuner samt olika allmännyttiga och icke-vinstdrivande sammanslutningar. Sådana allmännyttiga sammanslutningar som avses i detta sammanhang kan vara till exempel olika stiftelser eller föreningar, organisationer, universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut. Till kommuner och samkommuner räknas bland annat landskapsförbund. Sökanden kan även vara ett konsortium av ovanstående aktörer.

Målet är att de projekt som får understöd ska främja och stödja utredningen, utvecklingen och forskningen kring skicket på det enskilda vägnätet i Finland. Projekten kan till exempel ge ny information, tjänster, lösningar och verksamhetsmodeller för utvecklingen av det enskilda vägnätet och/eller kunskapsunderlaget för det. 

I samband med ansökan om statsunderstöd kan man dessutom lämna in förslag på utvecklings-, planerings- och forskningsprojekt som syftar till att uppnå bestående förändringar och förbättringar på de enskilda vägarna. Inom projekten produceras ny kunskap som kan användas för att sätta fart på utvecklingen inom olika delområden av de enskilda vägarna.

”Ett projekt kan innebära till exempel instruktioner för byggande av enskilda vägars linfärjor, automatisering av vägenhetsberäkningen, produktion av geografisk information om skogsavverkning längs enskilda vägar, upprättande av typritningar av enskilda vägars linfärjor eller utredning av klassificeringen av enskilda vägar”, säger specialsakkunnig Karoliina Aalto.

Beslut om understöd fattas hösten 2022

Understöd kan beviljas för 50–80 procent av de godtagbara kostnaderna. Understödet är behovsprövat, och det understödsbelopp som beviljas kan vara mindre än det som sökts. På stödprocenten inverkar bland annat projektets omfattning, resultatens användbarhet och den sökande aktörens möjligheter till självfinansiering. 

Ansökningarna om statsunderstöd ska lämnas in senast 15.8.2022. Målet är att fatta besluten om understöd i september–oktober 2022, och besluten skickas till de kontaktpersoner och ansvariga personer som nämns i ansökan. Traficom fattar inom ramarna för anslagen beslut om de projekt som får statsunderstöd på basis av ansökningarnas innehåll och antal.

Ytterligare information

Ansökningsanvisningar och -blanketter (Extern länk)

Karoliina Aalto, specialsakkunnig, karoliina.aalto@traficom.fi, tfn 029 5346 846