Antalet paket fortsätter att öka kraftigt - utdelningsvolymerna av traditionell brevpost och tidningar sjunker allt snabbare

Digitaliseringen präglar postmarknaden allt starkare. Detta syns som en kraftig ökning av näthandeln och därmed av antalet paket. Antalet brev fortsätter däremot att minska i allt snabbare takt. Detta framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms utredning om postmarknaden 2019. För utredningen har information samlats in om utvecklingen av volymen av olika postförsändelseslag och om faktorer som påverkar dessa.

År 2019 hade coronaviruset ännu inte påverkat världens gång och inom postsektorn fortsatte de trender som man sett tidigare år. Digitaliseringen blev startskottet för en utveckling som har pågått under hela 2000-talet och som har förändrat branschen i grunden. Denna utveckling accelererades till stor del ifjol. År 2019 var de präglande faktorerna brevpostens allt snabbare nedgång, paketmarknadens kraftiga ökning och strejken som påverkade Postis verksamhet i slutet av året.

I ljuset av fjolårets siffror ter sig situationen för den traditionella pappersposten utmanande, men som fenomen är den inte ny. Antalet brev har fortsatt att minska i allt snabbare takt, ifjol var minskningen klart över tio procent. Posti konkurrerar om den allt mindre totalvolymen med postföretag som ägs av tidningsförlag och som under några år varit starkare aktörer än tidigare. Postföretagen har lyckats öka sin marknadsandel med några procentenheter jämfört med föregående år. Deras andel av den totala brevvolymen uppskattas fortfarande vara under tio procent. 

Den sjunkande trenden har fortsatt även i fråga om tryckta tidningar. Enligt Traficoms uppskattning minskade utdelningsvolymen i fråga om tidningar med drygt tio procent och i fråga om utdelning av tidskrifter uppskattas minskningen vara i samma storleksklass. Vad gäller utdelningen grumlas helheten dessutom av flyttningsrörelsen inom landet som leder till att människor samlas i tillväxtcentra och invånarantalet i glesbygden minskar. Utdelningskostnaderna skiljer sig avsevärt från varandra i olika områden på grund av den stora variationen i befolkningstätheten.

Till skillnad från övriga postförsändelseslag ökade marknaden för paketutdelning mycket kraftigt även 2019 liksom föregående år. Den relativt goda allmänna konjunkturen och konsumtionens alltjämt snabba övergång till digitala kanaler bidrog till att näthandelns starka tillväxt fortsatte även 2019. Antalet paket uppskattas ha ökat med nästan tio procent. För aktörerna i branschen har paketutdelning blivit ett affärsområde som ersätter den krympande brev- och tidningsutdelningen. Utifrån en internationell jämförelse kan man anta att näthandeln och därmed paketlogistiken fortfarande har tillväxtpotential, eftersom finländarnas köpaktivitet fortfarande är på en lägre nivå än i många jämförelseländer.

Ytterligare information

Postmarknadsutredning 2019 (på finska)