Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Arbetsgrupp bereder en centralisering av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Traficom

Finansministeriets arbetsgrupp börjar bereda en centralisering av tillsynen över den fysiska och digitala tillgängligheten till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Syftet är att förbättra kvaliteten på rådgivningen och tillsynen. Arbetsgruppens mandattid pågår till utgången av 2024. De nya lagar som genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft den 1 februari 2023 och de börjar tillämpas från och med den 28 juni 2025.

Det kommer nya tillgänglighetskrav från EU. Syftet med kraven är att säkerställa att alla konsumenter på lika villkor har tillgång till olika produkter och tjänster samt främja deras rörlighet inom EU. Tillsynen över den digitala tillgängligheten sköts för närvarande av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Traficom har däremot ansvar för vissa uppgifter som gäller tillsynen över den fysiska tillgängligheten. 


En centralisering är till fördel för medborgarna


En centralisering av tillsynsuppgifterna till ett ämbetsverk skulle förbättra kvaliteten på rådgivningen och tillsynen. Den fysiska och den digitala tillgängligheten bildar en helhet och därför skulle centralisering av tillsynsuppgifterna göra verksamheten effektivare och vara till fördel för medborgarna. En centralisering är till fördel också för de myndigheter som utövar tillsynen och de organisationer som omfattas av tillgänglighetskraven.


Finansministeriets arbetsgrupp bereder och styr överföringen av tillgänglighetsuppgifterna till Traficom. Arbetsgruppens mandattid pågår till utgången av 2024. Avsikten är att den personal som arbetar vid enheten för tillsyn över webbtillgänglighet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska överföras till Transport- och kommunikationsverket. 


De nya lagar som genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft den 1 februari 2023. De nya kraven tillämpas i enlighet med övergångsperioderna från och med den 28 juni 2025.

Lisätiedot

Kontakt
Traficoms medietjänst, tfn 029 534 5648