Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Åsikterna bland dem som jobbar inom sjöfarten har kartlagts beträffande farleds- och sjökortsreformen N2000

Transport- och kommunikationsverket Traficom har gjort en konsekvensbedömning utifrån synpunkterna i anknytning till farleds- och sjökortsreformen N2000 bland dem som jobbar inom sjöfartsbranschen. Bedömningen kartlade branschens synpunkter på hur reformen kommer att påverka sjöfarten. De aspekter som konsekvensbedömningen visar på ger värdefull tilläggsinformation som kan utnyttjas allteftersom projektet framskrider.

Inom ramen för farleds- och sjökortsreformen N2000 ska en ny enhetlig referensnivå för djupuppgifter bundna till höjdsystemet N2000 tas i bruk såväl för farleder som på sjökort. Som ett led i det pågående projektet har Traficom gjort en konsekvensbedömning utifrån branschaktörernas synpunkter på reformens konsekvenser. I bedömningen lades särskilt fokus på säker navigering och transporter inom handelssjöfart i samband med att höjdsystemet N2000 tas i bruk samt på hur informationen och kommunikationen ska säkerställas.

De som deltog i intervjuerna fann både fördelar och nackdelar i fråga om säkerheten i anslutning till höjdsystemet N2000. Samarbete och riskhantering sågs som väsentliga element i arbetet med att främja positiva säkerhetskonsekvenser. Med tanke på transporter inom handelssjöfarten ansågs reformen ha positiva men tämligen lokala konsekvenser. Samarbetets betydelse för information och kommunikation betonades.

”Vi vill tacka alla som deltagit i intervjuerna för deras värdefulla insats för N2000-projektet. Konsekvensbedömningen gav oss rikligt med viktig information om rådande praxis i branschen och om synpunkterna på reformen. Vi kommer att dra nytta av denna information både under projektprocessen och när ibruktagandet planeras”, säger Janina Tapia Cotrino uppskattande.

Konsekvensbedömningen har redan skickats ut till dem som deltog. Slutsatserna i bedömningen baserar sig på synpunkterna bland Traficoms intressentgrupper inom sjöfarten. De är riktgivande och framför allt avsedda som beslutsstöd.

Konsekvensbedömning: Ibruktagande av höjdsystemet N2000 i Finlands farleder och sjökort (på finska)

Ytterligare information:

Janina Tapia Cotrino, teamledare, janina.tapiacotrino(at)traficom.fi, tfn 029 534 6756, Twitter @tapiacotriono

Valtteri Laine, specialsakkunnig, valtteri.laine(at)traficom.fi, tfn 029 534 6441