Avbrottet i passagerarflygen som anländer till Finland utvidgas till att förutom Storbritannien även omfatta Irland och Sydafrika under tiden 11–18.1.2021

Transport- och kommunikationsverket Traficom avbryter passagerarflygtrafiken från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Irland och Sydafrika till Finland under tidsperioden 11.1.2021–18.1.2021. Beslutet gäller inte överflygningar, tekniska mellanlandningar, överföringsflygningar med egen besättning, statlig luftfart, ambulansflyg och inte heller fraktflyg.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC har i sin riskbedömning av den 29 december 2020 konstaterat att den nya mutationen av Covid-19 som upptäckts i Storbritannien sprider sig betydligt snabbare än de tidigare undertyperna av coronaviruset, och fast letaliteten inte verkar ha ökat kan en ny virusmutation, när den blir vanligare, orsaka en epidemi som sprider sig betydligt snabbare än tidigare och med anledning av det ökade antalet fall äventyra hälsovårdssystemets bärkraft på ett allvarligt sätt.

ECDC rekommenderar att EU-länderna snabbt vidtar åtgärder genom vilka man kan identifiera den nya virusmutationen och stoppa smittkedjorna innan de sprids vidare. Eftersom merparten av fallen för närvarande sammanhänger med resande bör man begränsa resorna till Storbritannien och i fortsättningen eventuellt även till andra regioner där virusmutationen sprider sig bland befolkningen och ägna särskild uppmärksamhet åt hälsosäkerheten vid gränserna.

Även en passagerare som anlänt från Sydafrika har konstaterats vara smittad av en virusmutation av en något annorlunda typ som också kan sprida sig snabbare än tidigare. Motsvarande sjukdomsfall som har samband med resandet har konstaterats i flera olika länder. Många länder har begränsat resandet och passagerarflygtrafiken till länder där virusmutationer förekommit i stor utsträckning.

THL anser att passagerare som anländer från Storbritannien, Sydafrika och nu även Irland utgör en betydande risk att nya Covid-19-virusmutationer sprids till Finland. Med anledning av detta anser THL att avbrytandet av passagerarflygtrafiken från Storbritannien till Finland ytterligare i minst en vecka från och med den 11 januari 2021 är nödvändigt och står i rätt proportion till epidemihotet. Dessutom är det nödvändigt att även införa en motsvarande begränsning för passagerarflygtrafiken från Sydafrika och Irland till Finland.

Transport- och kommunikationsverket stoppar flygen i enlighet med THL:s förslag.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är behörig myndighet i ärenden som gäller flygsäkerhet, luftfartsskydd inom civil luftfart och buller. Traficom kan, när allmän ordning och säkerhet kräver det, förbjuda ett luftfartyg att starta, beordra ett luftfartyg att landa, kräva identifiering, bestämma flygriktningen och flyghöjden eller på något annat sätt ingripa i luftfartygets färd.

 

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, Twitter @Saarimaki
Begäran om intervjuer via medietjänsten tfn 029 534 5648