Begäran om utlåtande om utkastet till föreskrift om teoriprov för förarexamen

Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till Föreskrift om teo-riprov för förarexamen.

I föreskriftsprojektet görs Trafiksäkerhetsverket Trafis Anvisning för teoriprov (TRAFI/217025/03.04.03.01/2018) om till en föreskrift. Innehållet i anvisningen är på föreskriftsnivå och har flyttats till föreskriftsutkastet. Det har gjorts tillägg i utkastet; de viktigaste är att begreppet material och utrustning som inte är tillåtna i provet har utvidgats och att teoriprovet kan avläggas som ett muntligt prov, om den som avlägger körkort har fuskat i provet i den aktuella kategorin samt minimikrav på behörigheten hos en tolk som används i provet. Dessutom har förutsättningarna för att av hälsoskäl få delta i ett muntligt prov förtydligats.

Under beredningsskedet finns det två alternativa minimikrav för en tolks behörighet i föreskriftsutkastet:

1) Den tolk som anlitas vid provet ska vara en utbildad tolk eller en professionell tolk. Behörigheten påvisas vid ankomsten till provet med ett utbildningsintyg över tolkens studier eller med ett arbetsintyg från ett företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är översättning och tolkning. Det är möjligt att ansöka om dispens från behörighetskravet hos Transport- och kommunikationsverket, om en tolk som uppfyller behörighetskraven inte finns att tillgå.

2) Den tolk som anlitas vid provet ska vara en redbar och annars för detta uppdrag lämplig person som har den skicklighet som krävs för uppdraget.

I utlåtandet om föreskriftsutkastets minimikrav för en tolks behörighet ska ni ta ställning till vilket av de ovan nämnda alternativen som är bättre samt motivera valet. Traficom tar också emot eventuella förslag från remissinstanserna om minimikraven för tolkar.

Utlåtanden om föreskriftsutkastet ska lämnas in senast fredagen den 22 maj 2020. Utlåtandena kan lämnas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00101 Helsingfors. Vi ber att ni använder föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/523973/03.04.03.00/2019 som referens i utlåtandena.

Observera att alla utlåtanden är offentliga.

Dokumenten finns i det här skedet endast tillgängliga på finska, men Traficom ger gärna information även på svenska enligt behov och svar på svenska är välkomna.

Ytterligare information ger:
Marjo Immonen, sakkunnig, marjo.immonen(at)traficom.fi, tfn 029 534 5588
Iida Alén, jurist, iida.alen(at)traficom.fi, tfn 029 534 5473