Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om den uppdaterade föreskriften ANS M1-1, Regler för tillhandahållande av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster som tillämpas i Finland. Remisstiden går ut den 5 juni 2024 och ändringarna avses träda i kraft i juni 2024.

I föreskriften ANS M1-1 finns bestämmelser om sådana saker som kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 lämnar åt de nationella behöriga myndigheterna för närmare bedömning. Till de nationella myndigheternas bedömning lämnas t.ex. de krav som en leverantör av flygtrafiktjänster som ansöker om ett begränsat certifikat ska uppfylla (punkt ATM/ANS.OR.A.010 c) och d)). I Finland har man ansett det nödvändigt att komplettera dessa krav. Ett begränsat certifikat hålls av AFIS-tjänsteleverantörer på flygplatserna i S:t Michels och Seinäjoki. I praktiken handlar tjänsteleverantörerna redan nu i enlighet med de krav som nu tilläggs, men det underlättar myndighetstillsynen att kraven skrivs uttryckligen in i föreskriften.    

I detta sammanhang har man gått igenom även alla andra ändringar som gjorts i förordningen efter föreskriften senast uppdaterades, och tagit ställning till samtliga punkter som lämnar spelrum för de nationella myndigheterna. Den enda punkten som har tillagts gäller utfärdande av METAR på flygplatser, och ändrar inte den nuvarande praktiken. För utformning av flygprocedurer föreslår man ett tillägg om iakttagande av övriga luftrumsstrukturer. De ändrade punkterna har markerats i föreskriftsutkastet med färg. 

Vi begär utlåtanden om utkastet till föreskrift senast 5.6.2024. Utlåtanden kan skickas till Traficom per e-post på adressen registrator@traficom.fi eller per brev till adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vänligen ange ärendenumret TRAFICOM/55630/03.04.00.00/2024 som referens i utlåtandet. Dokumenten finns i det här skedet endast tillgängliga på finska, men Traficom ger gärna information även på svenska enligt behov och remissvar på svenska är välkomna.

Ytterligare information:

Leila Iikkanen, jurist, leila.iikkanen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6039
Jani Luiro, specialsakkunnig, jani.luiro(at)traficom.fi