Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begränsningar i passagerarflyg till Finland från Storbritannien, Irland och Sydafrika fortsätter t.o.m. 25.1.2021

Transport- och kommunikationsverket Traficom har på basis av utlåtandet av Institutet för hälsa och välfärd THL beslutat att fortsätta begränsa passagerarflygtrafiken från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Irland och Sydafrika till Finland t.o.m. 25.1.2021. Beslutet gäller inte överflygningar, tekniska mellanlandningar, överföringsflygningar med egen besättning, statlig luftfart, ambulansflyg och inte heller fraktflyg.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC har i sin riskbedömning av den 29 december 2020 konstaterat att den nya mutationen av Covid-19 som upptäckts i Storbritannien sprider sig betydligt snabbare än de tidigare undertyperna av coronaviruset. Även om dödsfallen inte verkar ha ökat, kan den nya virusmutationen medföra en epidemi som sprider sig klart snabbare än tidigare, och det ökade antalet fall kan allvarligt äventyra hälsovårdssystemets bärkraft. Även i Sydafrika har man konstaterat en lite annorlunda virusmutation.

Många länder har begränsat resandet och passagerarflygtrafiken till länder där virusmutationer förekommit i stor utsträckning.

THL konstaterar i sitt utlåtande av den 15 januari 2021 att det inte har skett några betydande förändringar i de grunder som Institutet tidigare konstaterat om avbrott av flygtrafiken till Storbritannien, Irland och Sydafrika. Virusmutationen, som konstaterats i dessa länder, sprider sig enligt nuvarande bedömning allt lättare och har ökat sin andel, och bland resenärer som kommit in till Finland har det konstaterats flera fall. Trots att hälsosäkerhetsåtgärderna ökat på flygplatserna, är det ännu inte helt möjligt att bedöma hur hotet som mutationen medför påverkar epidemins spridning i Finland eller åtgärdernas tillräcklighet. Statsrådet behandlar eventuella nya resebegränsningar och ytterligare åtgärder som har samband med coronavirusmutationen på fredagen nästa vecka.

THL anser att det tills vidare är nödvändigt att fortsätta avbryta passagerarflygtrafiken till dessa länder, åtminstone till dess att man utrett införandet av åtgärderna ovan.

Transport- och kommunikationsverket begränsar flyg i enlighet med THL:s förslag.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är behörig myndighet i ärenden som gäller flygsäkerhet, luftfartsskydd inom civil luftfart och buller. Traficom kan, när allmän ordning och säkerhet kräver det, förbjuda ett luftfartyg att starta, beordra ett luftfartyg att landa, kräva identifiering, bestämma flygriktningen och flyghöjden eller på något annat sätt ingripa i luftfartygets färd.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, Twitter @Saarimaki

Begäranden om intervju via kommunikationens medietjänst tfn 029 534 5648