Begränsningarna i gränsöverskridande buss- och taxitrafik fortsätter (8.11.2021)

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 28 november 2021 . Inkommande personer instrueras i en hälsokontroll.

Enligt statsrådets beslut av den 4 november 2021 från och med den 8.11.2021 över EU-/Schengen-områdets yttre gränser tillåts; returtrafik till Finland, utgående av tredjelandsmedborgare, annan nödvändig trafik. Dessutom tillåts all persontrafik*** från länderna från vilka den epidemiologiska situationen tillåter det eller på grund av att ett godkänt intyg av Covid 19-vaccinationsserie kan upp-visas.
EU-/Schengen-områdets inre gränser gäller hälsoåtgärder; tillåts all persontrafik** från länderna från vilka den epidemiologiska situationen tillåter det eller på grund av att ett godkänt intyg av Co-vid 19-vaccinationsserie eller genomgång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*.

I praktiken innebär det att i internationella gränsöverskridande persontransporter i linjetrafik och tillfällig trafik är gränsövergång tillåten för finska medborgare eller personer som bor i Finland eller personer som har ett nödvändigt ärende i Finland. Dessutom obegränsat tillåts via vissa EU-/Schengenområdets inre** och via vissa yttre gränser*** all persontrafik och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*. Dessutom tillåts gränsövergång obegränsat ifall ett godkänt intyg av Covid-19 vaccinationsserie eller i EU-/Schengenområdets inre gränser genomgång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas. Därtill tillåts personer som bor i en an-nan EU-eller Schengenstat återvända via Finland i EU-/Schengenområdets inre trafik. Även om gränskontroll i EU-/Schengenområdets inre gränser har upphörts gäller hälsoåtgärder varje passage-rare i EU-/Schengenområdets inre trafik.

Begränsningen för gränsövergång gäller inte transportmedlen. Gränsövergång är tilllåten också för chaufförer och personal som är anställda av transportidkaren. Om passagerare åker med transport-medel, i detta fall buss eller taxi vid gränsövergång, avgörs varje passagerares rätt att resa till eller från Finland på ovan nämnda grunder. Enligt Utlänningslag, alltid i de yttre gränserna och i situat-ionen där en intern gränskontroll har returnerats skall transportidkaren säkerställa att passagerare uppfyller sina krav för gränsövergång. Alla inkommande personer till Finland instrueras i en hälso-kontroll.

Begränsningen gäller även taxitrafik om internationell taxitrafik är reglerad mellan Finland och en annan stat.
En trafikidkare som av en behörig finsk myndighet har beviljats taxitrafiktillstånd, persontrafiktill-stånd, ett tillstånd för linjebaserad trafik som berättigar till internationell regelbunden persontrafik, ett hämtningstillstånd som berättigar till internationell tillfällig persontrafik, ett EU-färdblad eller ett Interbus-färdblad gäller allt som nämns ovan.

Till den del bestämmelserna gäller kontroll av personer och deras medborgarskap ligger ansvaret hos Gränsbevakningsväsendet.
Begränsningen har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 28 no-vember 2021 gällande trafik via EU-/Schengenområdets yttre gränser. Hälsoåtgärder gäller alla gränser.

*EU-/Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts via landsgränser mellan samfund i gränsområde: Norge, Sverige
**EU-/Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat enligt den epidemiologiska situationen;-
***EU-/Schengen-områdets yttre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat en-ligt den epidemiologiska situationen:Andorra, Argentina, Australien, Bahrain, Bulgarien, Chile, Colombia, Cypern, Hong Kong, Irland, Jordanien, Kanada, Kina, Kuwait, Kroatien, Macao, Monaco, Namibia, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Ruanda, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Singapore, Syd-korea, Taiwan, Ukraina, Uruguay, Vatikan, Förenade Arabemiraten

Ytterligare information
Ledande sakkunnig Mikko Västilä, e-post: mikko.vastila@traficom.fi
Överinspektör Ani Sohlberg, e-post: ani.sohlberg@trafic
om.fi