Berätta din åsikt om passagerarrättigheter till Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen önskar att få många åsikter om busspassagerares rättigheter, passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och rättigheter för flygpassagerare med nedsatt rörlighet eller funktionsnedsättning. Man kan svara på enkäter ända fram till början av oktober.

Europeiska kommissionen håller på att göra en utvärdering av vissa EU-förordningar om passagerarrättigheter. Utvärderingen gäller förordningen om passagerares rättigheter vid busstransport (EU nr 181/2011), förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar (EU nr 1177/2010) och förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (EG nr 1107/2006).

Kommissionen har offentliggjort tre enkäter om passagerarrättigheterna i olika trafikslag på sin webbplats. Enkäterna är öppna fram till den 3 oktober 2020.

Länkar till enkäterna:

Man kan svara på enkäterna också på svenska. Det svenskspråkiga materialet finns under språkmenyn av webbsidan.