Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Beslut om föreskriftsprojekt: Geografiska UAS-zoner (OPS M1-29) 2022

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har inlett ett föreskriftsprojekt för att ändra föreskriften om förbjudande, begränsande och tillåtande geografiska UAS-zoner (OPS M1-29). Dessa zoner kan enligt luftfartslagen inrättas genom en föreskrift för en tid av högst tre år. Intressentgrupperna ombads att ge sina förslag om nya eller ändrade UAS-zoner senast den 30 september. De nya zonerna avses träda i kraft den 21 april 2022.

En UAS-zon som begränsar eller förbjuder drift av obemannade luftfartyg kan inrättas av skäl som är nödvändiga för att skydda objekt som är viktiga med tanke på till exempel statens ledning, försvaret, territorialövervakningen, polisverksamheten, rättskipningen, industrin, trafiken eller miljön. En UAS-zon som särskilt tillåter drift av obemannade luftfartyg kan inrättas för kommersiell verksamhet samt för hobby-, forsknings- eller försöksverksamhet, och inom en sådan zon är det tillåtet att avvika från ett eller flera av verksamhetskraven i den öppna kategorin som definieras i EU:s drönarförordning 2019/947. Närmare bestämmelser om UAS-zoner finns i 11 a och 11 b § i luftfartslagen samt i artikel 15 i drönarförordningen.

På denna ändringsrunda har inrättande av nya eller ändrade geografiska UAS-zoner föreslagits av Förenta staternas ambassad i Finland (förbjudande zon); Gränsbevakningsväsendet, Södra Karelens hälso- och omsorgsdistrikt, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och Riksdagen (begränsande zoner) samt Meteorologiska institutet, Finlands Flygförbund rf. och Insta ILS Ab (tillåtande zoner).

Utöver de UAS-zoner som inrättas genom föreskrift kan Traficom även inrätta UAS-zoner genom avgiftsbelagda beslut (320 euro) för en tid av högst ett år. Följande ändring av föreskriften sker under våren 2023 (ansökningstid på hösten 2022), och då är det igen möjligt att föreslå inrättande av avgiftsfria UAS-zoner genom föreskrift för en tid av tre år.

Ytterligare information:

Leila Iikkanen, jurist, leila.iikkanen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6039
Mika Saalasti, överinspektör, mika.saalasti(at)traficom.fi

Esa Stenberg, överinspektör, esa.stenberg(at)traficom.fi