Coronaunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll kan sökas i oktober

Verksamhetsförutsättningarna för de finländska medierna har försämrats avsevärt på grund av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att begränsa den. Samtidigt har samhällets behov av tillförlitlig och sanningsenlig journalistik ökat. För att förbättra mediernas verksamhetsförutsättningar har statsrådet beslutat om att bevilja statsunderstöd till medierna. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för fördelningen av understödet.

Statsunderstöd beviljas för främjande av journalistiskt innehåll och syftet med understödet är att främja en pluralistisk och professionell inhemsk journalistik. Understödet är riktat till de medier som är verksamma i Finland och vars reklamförsäljning och omsättning har minskat avsevärt till följd av coronaepidemin.

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för beviljande av statsunderstöd och håller på att bereda ansökningsförfarandet. Medieunderstöd kan sökas fr.o.m. oktober. Närmare detaljer om ansökningsförfarandet kommer senare.  

Understöd beviljas före slutet av 2020 alla sökande som uppfyller förutsättningarna. Närmare förutsättningar för beviljande av understöd finns i statsrådets förordning. 

Ytterligare information

Jenni Eskola, direktör, tfn 0295 390 307, jenni.eskola(at)traficom.fi

Eliisa Reenpää, jurist, tfn 0295 390 418, eliisa.reenpaa(at)traficom.fi