Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har tillsammans med Trafikledsverket uppdaterat den strategiska lägesbilden av trafiknätet. Den publiceras den 21 januari 2021. I lägesbilden betraktas utvecklingsbehov för både statens trafikledsnät och det övriga trafiknätet och den kommer att utnyttjas vid genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplanen. Lägesbilden uppdateras i framtiden två gånger om året.

Den strategiska lägesbilden av trafiknätet beskriver det mest betydelsefulla trafiknätet på nationell nivå och dess viktigaste knutpunkter i nuläget och år 2032. Syftet är att identifiera de största utmaningarna och utvecklingsbehoven på nivån av förbindelsesträckor med tanke på trafiknätets funktion.

Lägesbilden är en teknisk expertutredning utarbetad under styrning av kommunikationsministeriet. Transport- och kommunikationsverket Traficom har svarat för sammanställningen av lägesbilden och Trafikledsverket har producerat materialet över trafikledsnät.

Den strategiska lägesbilden av trafiknätet utgår från ett omfattande material utarbetat i samarbete med intressentgrupperna

Lägesbilden baserar sig bland annat på statistik, existerande och genomförda utredningar, riksomfattande trafikprognoser samt intressentgruppernas omfattande syn över transportsystemets nuvarande och framtida behov. Arbetet bygger också på ämbetsverkens och ministeriets kontinuerliga samarbete med intressentgrupperna samt på diskussioner och samråd under beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen.

Lägesbilden är en del av en mera omfattande transportsystemanalys, en strategisk helhetsbild som experter utarbetat över transportsystemets nuläge och utmaningar samt om den eventuella utvecklingen i framtiden. Traficom svarar för utvecklingen av transportsystemanalysen där interaktion med intressentgrupperna spelar en väsentlig roll. 

"Vi håller på att planera en samarbetsprocess för transportsystemanalysen, och ber intressentgrupperna att ge sina synpunkter i remissen som börjar i februari", berättar nätverksdirektör Asta Tuominen från Traficom.

Den strategiska lägesbilden över trafiknätet uppdateras halvårsvis

Den första strategiska lägesbilden av trafiknätet utarbetades senaste vår. I den nya lägesbilden har uppgifterna om vägnät och bannät uppdaterats och de är också mera omfattande. Avsnittet om vattenvägar och andra avsnitt har uppdaterats och ändrats.

"Nya avsnitt i lägesbilden är granskning av gatunät samt en analys av hur kriterierna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T, Trans-European Transport Network) uppfylls på väg- och bannätet, vattenvägar, hamnar och flygplatser", säger sakkunnig inom transportsystem Marko Mäenpää från Transport- och kommunikationsverket Traficom. 

"För statens trafikledsnät anger lägesbilden behoven för de mest kritiska delarna av nätet. På basis av behoven i lägesbilden verkställer Trafikledsverket Trafik12-planen till exempel genom att utarbeta ett investeringsprogram för statens trafikledsnät som innehåller de viktigaste trafikinfrastrukturprojekt”, konstaterar avdelningsdirektör Anna Saarlo från Trafikledsverket.

Bekanta dig med den senaste versionen av den strategiska lägesbilden av trafiknätet på Traficoms sidor om transportsystemarbetet (på finska).  (Extern länk)

 

Ytterligare information

Begäranden om intervju via kommunikationens medietjänst vid Traficom, tfn 029 534 5648