Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Det blir svårare för brottslingar att göra SMS-bedrägerier - redan 70 avsändaridentifikationer har skyddats

Transport- och kommunikationsverket Traficoms och operatörernas arbete för att hindra textmeddelandebedrägerier bär frukt. Hittills har olika organisationer skyddat redan 70 avsändaridentifikationer för textmeddelanden. Traficom uppmuntrar nu andra organisationer som skickar textmeddelanden att kontrollera sina skyddsbehov och registrera de nödvändiga ID:n på Traficoms tjänst.

De flesta finländarna har under de senaste åren fått bedrägerimeddelanden där avsändaridentifikationen (SMS Sender ID) visar att meddelandet hat kommit från en betrodd organisation, till exempel från ens egen bank, från Skatteförvaltningen eller från ett logistikbolag som levererar paket. Brottslingar har lyckats utnyttja denna bedrägerimetod och även enligt försiktiga beräkningar har den brottsliga vinning som detta medfört varit totalt 10 miljoner euro.

Traficom har fr.o.m. den 9 november 2023 tillhandahållit organisationer en möjlighet att skydda sin egen avsändaridentifikation. "Vi är nöjda med resultaten från de tre första månaderna, då flera centrala aktörer, till exempel Nordea, OP, S-Banken, Posti, Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och Polisstyrelsen samt flera andra aktörer inom den offentliga förvaltningen och företagsverksamheten redan har skyddat sitt ID", säger ledande sakkunnig Klaus Nieminen vid Traficom om nuvarande skörd. De första skydden träder i kraft den 21 februari 2024 när karenstiden på tre månader har gått från registreringen av ID:t.

Du kan kontrollera de skyddade ID:n och skyddets ikraftträdandedag på Traficoms webbsidor .  

Vad betyder skyddet i praktiken och vad förutsätter det av sökanden?

Företag och offentligrättsliga samfund kan skydda sina avsändaridentifikationer så att ingen annan kan skicka textmeddelanden med skyddade ID:n. Skyddet träder i kraft tre månader efter registreringen. Efter detta kan meddelanden inte längre skickas till mottagare via det allmänna utlandsgränssnittet och SMS-trafik som skickats via det förhindras. Under denna period på tre månader ska organisationen som registrerat ID:t säkerställa att dess textmeddelanden förs in i nätet via applikationsgränssnitt som tillhandahålls av finländska teleföretag.

"Denna tjänst som Traficom tillhandahåller ger verktyg för organisationer som skickar textmeddelanden att skydda sina ID:n, men ger inget skydd innan ID:n har registrerats", påminner Nieminen. Han uppmuntrar organisationer som skickar textmeddelanden att kontrollera sina skyddsbehov och registrera de nödvändiga ID:n på Traficoms tjänst.

Den årliga avgiften för ett SMS Sender ID är 200 euro per registrerat ID. Ansökningar om skyddet av SMS Sender ID görs på en blankett som finns på Traficoms webbsidor .

Mer information (Extern länk) om ämnet och till exempel om formkraven för de ID som registreras finns i Traficoms anvisning om skydd av avsändaruppgifterna i textmeddelanden. 

Ytterligare information

Klaus Nieminen, ledande sakkunnig, tfn 029 539 0528, klaus.nieminen@traficom.fi  

Faktaruta

SMS Sender ID = alfanumeriskt ID för avsändare av textmeddelande som visas för mottagaren. Enligt standarden behöver SMS Sender ID inte vara begränsat till ett mobiltelefonnummer, t.ex. 040 1234567, utan det är möjligt att i stället för ett telefonnummer även använda ett alfanumeriskt ID med högst 11 tecken som även kallas SMS Sender ID.

Det är också möjligt att använda specialtecken, såsom å, ä och ö i ID:t. När dessa används är det skäl för den som ansöker om skyddet att före registreringsansökan kontrollera hos sin tjänsteleverantör att ID:t fungerar på önskat sätt i användningsfallet i fråga. Det är nämligen så att en del av de protokoll som används i kortmeddelandecentralens applikationsgränssnitt i Finland inte stöder lika många olika tecken som standarden och antalet tecken som är internationellt kompatibla är ännu mindre. De tecken som allmänt rekommenderas inom internationell trafik är 0–9, a–z, A–Z och mellanslag.

Skyddet omfattar skrivsättet enligt ansökan (t.ex. "FöretaG") samt de skrivsätt där ID:t skrivs med en stor begynnelsebokstav och i övrigt med små bokstäver (”Företag”), helt med små bokstäver (”företag”) samt helt med stora bokstäver (”FÖRETAG”). För andra likadana ID:n (t.ex."Företag Abp" eller "F-öretag") kan den organisation som registrerat ID:t avtala om eventuella ytterligare skyddsbehov direkt med mobilnätoperatörerna.