Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Elsparkcyklar gick förbi stadscyklar – bilpoolsbilar blir allt populärare

Användningen av stadscyklar, elsparkcyklar och bilar i gemensamt bruk har ökat i Finland under de senaste åren och tjänster erbjuds på allt flera orter. Man rör sig redan nu mer med elsparkcyklar än med stadscyklar. Också bilpoolsbilar används allt mer – antalet uthyrningar ökade med över 90 procent år 2021.

Enligt uppgifterna som Traficom samlat in från aktörerna inom branschen fanns det år 2021 stadscyklar på 22 orter. Antalet stadscyklar ökade med mer än 37 procent jämfört med det föregående året. Uppemot tre fjärdedelar av cyklarna fanns i Nyland. År 2021 gjordes cirka 3,4 miljoner resor med stadscyklar, vilket var drygt 6 procent mindre än år 2020. Antalet resor med stadscyklar år 2021 var störst i Helsingfors och Esbo.

”Den minskade användningen av stadscyklar beror förmodligen på elsparkcyklarnas kraftigt ökade popularitet. Också den minskade rörligheten på grund av coronapandemin har kunnat bidra till den minskade användningen av stadscyklar. Fördelen med både stadscyklar och elsparkcyklar är att de lätt kan inkluderas i resekedjan”, bedömer Juha-Pekka Konttinen, ledande sakkunnig.

År 2021 gjordes över 11,2 miljoner resor med elsparkcyklar, vilket var tre gånger fler än år 2020. Sett till hela landet var antalet resor med elsparkcyklar för första gången större än antalet resor med stadscyklar redan år 2020, men först år 2021 i till exempel Helsingfors. På flera mindre orter, såsom Kuopio och Villmanstrand, ökade dock användningen av stadscyklar en aning i fjol jämfört med året innan.

Bilpoolsbilar blir allt populärare – fler elbilar erbjuds

Bilpoolsbilarnas popularitet har ökat betydligt i Finland under de senaste åren. Enligt Traficoms enkät fanns det år 2021 i Finland 7 verksamma företag som erbjöd bilpoolsbilar i 23 kommuner. År 2021 ökade antalet bilpoolsbilar med över 44 procent jämfört med det föregående året. Cirka 65 procent av bilpoolsbilarna fanns i Nyland.

År 2021 ökade antalet uthyrda bilpoolsbilar med över 90 procent och uppgick till nästan 115 000. Också omsättningen för företag som erbjuder bilpoolsbilar ökade med över 60 procent i fjol jämfört med det föregående året.

”Bilpoolsbilar kan för många vara ett färdsätt som kompletterar kollektivtrafiken samt gång och cykling. Det har uppskattats att samanvändningen av bilar minskar trafikutsläppen och att användningen av elbilar bidrar till detta”, konstaterar Konttinen.

År 2021 ökade antalet elbilar i gemensamt bruk med nästan 170 procent jämfört med året innan. I slutet av året fanns det drygt 200 eldrivna bilpoolsbilar. Således ökade andelen elbilar av alla bilpoolsbilarna till över 10 procent.

Med bilpoolsbil avses en bil som kan användas mot ett visst pris per minut eller timme och som också kan användas av andra. Användningen kan vara av engångsnatur eller basera sig till exempel på månadsprenumeration.

Antalet laddningsplatser för elbilar vid parkeringsplatser ökade

Enligt uppgifterna som Traficom samlat in fanns det år 2021 kommersiella parkeringstjänster i 34 kommuner. Det fanns drygt 230 000 parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser för elbilar ökade med nästan 13 procent (sammanlagt cirka 2 600 platser) och antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade med drygt 2 procent (sammanlagt cirka 1 700 platser) jämfört med det föregående året.

Cirka 45 procent av alla kommersiella parkeringar år 2021 gjordes i Nyland. I Helsingfors var antalet parkeringar över 10 miljoner, vilket är drygt 35 procent av alla parkeringar i euro i hela Finland. Det näst största antalet kommersiella parkeringar var i Tammerfors och det tredje största i Åbo. Dessa tre städers andel av den kommersiella parkeringen i Finland var över 65 procent.

År 2022 samlade Traficom för första gången in uppgifter om utbudet på, användningen av och marknadsläget för elsparkcyklar, stadscyklar, bilpoolsbilar och kommersiella parkeringstjänster för åren 2020 och 2021 från företag som tillhandahåller dessa tjänster. I fortsättningen kommer uppgifterna att samlas in årligen.

Traficom sammanställer en nationell helhetsbild över Finlands trafik och dess tjänster samt distribuerar den efter analys, så att vi tillsammans kan ta fram rimliga lösningar för utvecklingen av smidig, trygg och miljövänlig mobilitet och transport. Det här arbetet är en del av den långsiktiga planeringen av hela trafiken