Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

En diskussion om användningen av farleder pågår

Användningen av farlederna nu och framöver anknyter även starkt till farleds- och sjökortsreformen N2000. För att utreda bästa praxis i framtiden har en separat arbetsgrupp tillsatts med syfte att fördjupa sig i anvisningar för handelssjöfartens användning av farleder, metoder för informationsdelgivning samt terminologi och begrepp. Till följd av farleds- och sjökortsreformen förbättras och specificeras uppgifterna på sjökorten, vilket även möjliggör en effektivare användning av farlederna för handelssjöfarten.

”I arbetsgruppen fördjupar vi oss i synnerhet i farlederna för handelssjöfarten och i diskussionens fokus ligger informationsdelgivning om farlederna och anvisningar om deras användning. Seglationsdjupet på sjökartor har varit ett begrepp av central betydelse vid användningen av farleder i Finland. Sjöfarare känner till seglationsdjupet på en viss farled, men en närmare anvisning om användningen av farlederna har nödvändigtvis inte nått alla”, inleder ordföranden för arbetsgruppen Stefan Engström.  

Den som använder en farled behöver förutom uppgifterna på sjökortet även uppgifter från andra källor för att optimera användningen av farlederna. Begreppet seglationsdjup och anknytande anvisningar har förändrats på 2000-talet. Därför motsvarar angivna seglationsdjup på sjökorten inte begreppsmässigt helt nuvarande begrepp på seglationsdjup. Under goda förhållanden kan farleden användas med ett djupgående större än seglationsdjupet, men siffran på sjökortet anses ofta bestämma över verkligheten. I arbetsgruppen har man övervägt att stryka seglationsdjupen på sjökorten eftersom det skulle minska utrymmet för tolkning av tecknen på sjökortet och samtidigt styra den yrkesmässiga handelssjöfarten till en allt effektivare och smidigare användning av farlederna. 

”Seglationsdjupet kan tänkas ha en alltför central roll i samband med användningen av farlederna. Seglationsdjupet är ett till farledsmätningen anknytande standardvärde. Ett tryggt djupgående ska i alla situationer bedömas från fall till fall med beaktande av rådande förhållanden”, säger Engström. 

Noggrannare uppgifter på sjökartorna i samband med farleds- och sjökortsreformen N2000 gör en mer effektiv användning av farlederna möjlig 

Tack vare farleds- och sjökortsreformen förbättras och preciseras uppgifterna på sjökorten, vilket även gör en mer effektiv användning av farlederna för handelssjöfarten möjlig. För att nå målen krävs förutom aktuell och tillräcklig information även en gemensam förståelse om användningen av farlederna inom sjöfarten.  

"Under diskussioner och möten med intressentgrupper i samband med farleds- och sjökortsreformen har det ofta lyfts fram frågor om användningen av farlededer, bland annat kundernas tillgång till information och olika aktörers ansvar och roller. Jag anser denna dialog vara viktig för att vi mellan olika aktörer ska nå en gemensam förståelse och likriktade principer om anvisningar som gäller användningen av farleder”, berättar teamledaren för N2000-projektet Janina Tapia Cotrino.  

Arbetsgruppen som granskar användningen av farlederna har för avsikt att under våren 2021 utreda bästa praxis för anvisningar, farledsspecifika uppgifter och terminologi. I arbetsgruppen ingår företrädare både från Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket. 

Ytterligare information: 

Stefan Engström, överinspektör, stefan.engstrom(at)traficom.fi, tfn 029  534 6724 på Twitter @stefuEng 

Janina Tapia Cotrino, teamledare, janina.tapiacotrino(at)traficom.fi, tfn 029 534 6756 på Twitter @tapiacotrino