Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Det finns ett fel i avsnitt 6.6.2.3 i 2017 års version av isklassföreskrifterna (TRAFI/494131/03.04.01.00/2016). Felet gäller den förenklade metod som kan användas för att visa att utmattningsberäkningar kan uteslutas ur designprocessen.

Detta fel innebär att det förenklade kriteriet inte är så konservativt som avsetts, vilket kan leda till att en design uppfyller det förenklade kriteriet fastän det inte skulle uppfylla det kompletta kriteriet för utmattning enligt isklassföreskrifterna.

2017 års version av isklassföreskrifterna, som detta fel gäller, tillämpas på fartyg för vilka avtal om byggandet ingåtts den 1 januari 2019 eller senare, med möjlighet till frivillig tillämpning från och med den 1 december 2017.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har för avsikt att korrigera isklassföreskrifterna så snart som möjligt.

Ytterligare information om felet

Ytterligare information finnas i brevet som har skickats till klassificeringssällskap och tillverkare samt en rapport av VTT.

Ytterligare information

specialsakkunnig Lauri Kuuliala, lauri.kuuliala(at)traficom.fi, tfn. 029 534 7078