Finland fortfarande i täten i användningen av mobildata i Norden, men ligger efter de övriga nordiska länderna i att bygga det fasta nätet

Finländarna var år 2020 fortsättningsvis de mest flitiga användare av mobildata i Norden, med ett genomsnitt på nästan 50 GB data i månaden. Även i Baltikum har användningen av mobildata ökat väldigt snabbt. I Sverige, Norge, Danmark och Island har mellan 88–95% av hushållen tillgång till snabba fasta bredband, medan motsvarande siffra för Finland var 65 % i slutet av år 2020. I dessa länder har också de materiella investeringarna i telenäten varit högre än i Finland och Baltikum, vilket utgår från Transport- och kommunikationsverket Traficoms årliga jämförelse av kommunikationsstatistik mellan Norden och Baltikum. Traficom följer upp utvecklingen av kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna och publicerar information för användarna för att följa och förutse kommunikationsmarknaden.

Finland har redan under flera års tid varit i täten av statistikjämförelsen mellan Norden och Baltikum vad beträffar antalet mobilabonnemang och användningen av dem. Finländare använde år 2020 i genomsnitt 48 gigabyte mobildata per invånare per månad, medan motsvarande siffra i till exempel Norge är under 7 gigabyte. ”Enligt vår konsumentundersökning använder 43 procent av alla finska hushåll enbart mobilt bredband. Dessutom är dataförbrukningen i Finland inte begränsad i abonnemangsavtalen, vilket för sin del också ökar på mängden data som överförs”, berättar specialsakkunnig Elina Pallas. Dataöverföringsmängderna har ökat kraftigt i både Finland och i Baltikum.

Figuren visar den genomsnittliga månatliga dataöverföringen för mobilnät per capita under 2015-2020. År 2020 var den största mängden dataöverföring i Finland, 48,2 gigabyte per capita. I Lettland var det 31,6, Estland 26,3, Litauen 22,4, Island 19, Danmark 17,9. Rust 15 och Norge 6.7. Trenden har stadigt ökat i alla länder.
Figur 1. Dataöverföringsmängden i mobilnätet per invånare per månad år 2020 i Norden och Baltikum, gigabyte.

Det mobila bredbandets betydelse i Finland syntes också i antalet abonnemang. Finland hade fortsättningsvis det största antalet bredbandsabonnemang per invånare, vilket kan förklaras med det mobila bredbandets popularitet. Per invånare hade finländare 0,38 stycken mobilabonnemang som enbart används för dataöverföring. I Litauen och Lettland har antalet mobila bredbandsabonnemang per invånare ökat kraftigt, i andra länder har utvecklingen varit jämn och ändringarna från år till år har varit måttliga.

Figuren visar antalet bredbandsabonnemang per capita som en tidsserie 2015-2020. År 2020 var det högsta antalet abonnemang per invånare i Finland, 0,72. Lettland var 0,65, Danmark 0,64, Sverige 0,55, Litauen 0,54, Island 0,53, Norge och Estland båda 0,50.
Figur 2. Antal bredbandsabonnemang, inklusive fasta bredband samt mobila bredband som enbart används för dataöverföring per invånare.

I Finland och Baltikum är tillgången till snabbt fast bredband sämre

Det fanns fortfarande märkbara skillnader i tillgången till fast bredband mellan länderna. Icke medräknat Finland har nästan 90 procent av alla hushåll i de övriga nordiska länderna tillgång till ett abonnemang som överskrider en överföringshastighet på minst 100 megabyte. I toppen av statistiken finns Danmark med en hushållstäckning på 95 procent. I Finland hade 65 procent av hushållen i slutet av 2020 tillgång till ett dylikt snabbt bredband. Ökningshastigheten för tillgången till snabbt fast bredband i hushåll har i Finland årligen legat på några procentenheter.

Sverige var i täten i statistiken för ibruktagandet av snabba fasta bredbandsabonnemang på en hastighet av minst 100 Mbit/s: i landet fanns 0,77 snabba fasta bredbandsabonnemang per hushåll. Antalet snabba fasta bredbandsabonnemang i bruk har ökat stadigt i alla länder som granskats, och ökningen har varit särskilt snabb i Norge och Danmark. I Finland finns det 0,30 snabba fasta bredbandsabonnemang per hushåll.

Figuren visar hushållens tillgänglighet för fast höghastighetsbredband och antalet höghastighetsabonnemang per hushåll år 2020. Hushållens tillgänglighet var 95% i Danmark, 94% i Sverige, 89% i Norge, 88% på Island, 65% i Finland, 61% i Litauen och 50% i Estland. Lettisk information saknas. Antalet abonnemang per hushåll var 0,54 i Danmark, 0,77 i Sverige, 0,55 i Norge, 0,75 på Island, 0,30 i Finland och Litauen, 0,19 i Estland och 0,39 i Lettland.
Figur 3. Tillgången till fast snabbt bredband med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s och antal abonnemang på 100 Mbit/s i användning i förhållande till antalet hushåll. För Lettlands del saknas tillgänglighetsuppgifter.

Investeringar kopplade till hög tillgång till fast nät

Storleken på de materiella investeringarna i telenät i ligger för Finlands del mellan de övriga nordiska länderna och Baltikum. Med materiella investeringar avses främst kostnaderna för att bygga näten. Per invånare har de materiella investeringarna under år 2020 varit 78 euro i Finland, medan siffran i Norge var 218 euro och i Sverige och Island långt över hundra euro. I Sverige och Island har investeringarna efter en lång period av ökning börjat minska igen, vilket kan förklaras av att tillgången till det fasta nätet redan är på en så hög nivå.

Figuren visar telekommunikationsföretagens materiella investeringar i telekommunikationsnät per capita som en tidsserie 2015-2020. År 2020 var Danmark högst med investeringar på 235,54 euro per capita. Därefter kom Norge 218,18, Island 141,57, Sverige 124,6, Estland 86,46, Finland 78,43, Lettland 37,5 och Litauen 29,22. På Island och Sverige har investeringarna börjat minska, i andra länder är trenden stadig eller växande.
Figur 4. Teleföretagens materiella investeringar i telenät per invånare. Siffrorna är korrigerade för köpkraftsparitet, och prisnivåskillnaderna mellan länderna har alltså beaktats i jämförelsen.

De presenterade siffrorna baserar sig på statistik som sammanställts av de nämnda ländernas myndigheter som övervakar telemarknaden.  

Ytterligare information

En presentation som förklarar statistiken (Extern länk) på Traficoms webbplats (på engelska)

Den svenska myndigheten (PTS) publicerar de underliggande statistikuppgifterna (Extern länk) (på svenska och engelska)

Elina Pallas, specialsakkunnig, tfn 029 539 0126, elina.pallas@traficom.fi